Suministros - 541299-2018

08/12/2018    S237

Polska-Kraków: Materiały medyczne

2018/S 237-541299

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 199-450220)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 0000039390
Adres pocztowy: ul. Wielicka 265
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-663
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja ds Zamówień Publicznych
E-mail: zp@usdk.pl
Tel.: +48 126583979
Faks: +48 126581081
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpitalzdrowia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Numer referencyjny: EZP-271-2-62/2018
II.1.2)Główny kod CPV
33140000 Materiały medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia stanowią dostawy wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego z uwzględnieniem bieżących potrzeb zamawiającego w ilościach i asortymencie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 3/1-3/26 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/12/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 199-450220

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:

Przedmiot zamówienia stanowią dostawy wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego z uwzględnieniem bieżących potrzeb zamawiającego w ilościach i asortymencie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 3/1-3/26 do SIWZ.

Powinno być:

Przedmiot zamówienia stanowią dostawy wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego z uwzględnieniem bieżących potrzeb zamawiającego w ilościach i asortymencie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 3/1-3/25 do SIWZ.

Numer sekcji: II.1.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa całkowita wartość
Zamiast:

Wartość bez VAT: 12 564 484.10 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 12 348 484.10 PLN

Numer sekcji: II.1.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o częściach
Zamiast:

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 26

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 26

Powinno być:

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 25

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 25

Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 25
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa:
Zamiast:

Hemostatyki.

Część nr: 25

Powinno być:

Strzykawki jednorazowego użytku

Część nr: 25

Numer sekcji: II.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość
Zamiast:

Wartość bez VAT: 216 000.00 EUR

Powinno być:

Wartość bez VAT: 451 840.00 PLN

Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 25
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 4 320.00 PLN.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 9 036.80 PLN.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 07/12/2018
Czas lokalny: 10:45
Powinno być:
Data: 21/12/2018
Czas lokalny: 10:45
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 07/12/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 21/12/2018
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zamawiający informuje, że w niniejszym sprostowaniu wprowadził następujące zmiany:

1. Zlikwidował zadanie nr 25 Hemostatyki, w to miejsce wprowadził zadanie „Strzykawki jednorazowego użytku” (dotychczasowy numer 26), które otrzymało nr 25.

2. Dla zadania nr 25 „strzykawki jednorazowego użytku” zmienił szacunkową wartość z 216 000.00 EUR na 451 840.00 PLN.

3. Dla zadania nr 25 wadium wynosi obecnie 9 036.80 PLN.

4. Zamawiający przesunął termin składania ofert na: 21.12.2018 r. godz. 10:45, a termin otwarcia ofert na: 21.12.2018 r. godz. 11:00