Építési beruházás - 5413-2022

Submission deadline has been amended by:  126721-2022
07/01/2022    S5

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 005-005413

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001729472021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001729472021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M0 autóút-5103j. összekötő út csp fejl. befejezése

Hivatkozási szám: EKR001729472021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés „Az M0 autóút és az 5103 j. összekötő út csomópont fejlesztésének befejezése” tárgyában (PST: A000.46.73)

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45233120 Közút építése
45233128 Körforgalom építése
45233221 Útburkolati jelek festése
45262620 Támfalak
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

2310 Szigetszentmiklós, közigazgatási területén az M0 autóút és az 5103 j. összekötő út valamint a Leshegy utca területén érintett ingatlanok

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az M0 autóút és az 5103 j. összekötő út csomópont fejlesztésének befejezése

Szigetszentmiklós külterületen meglévő 5103 j. úton az M0 autóútra új külön szintű csomópont déli oldalának kiviteli terveinek elkészítése, valamint kivitelezése.

Ajánlattevőfeladatát képezi, a megvalósítandó létesítmény építésengedélyezési tervdokumentációja és a meglévő állapot felméréseinek eredményei alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, valamint a minden szükséges engedélyek beszerzése. Továbbá Ajánlattevő feladatát képezi minden olyan tervezési feladat elvégzése, amely szükséges a létesítmények megvalósításához, üzemeltetéséhez (pl: karbantartási kézikönyv) és nem szerepel az átadott tervdokumentációkban, a szükséges és hozzátartozó egyeztetések, engedélyek/jóváhagyások megszerzésével (Ide tartoznak pl. az összes technológiafüggő részlettervek, organizációs tervek, gyártmány tervek, építés alatti környezetvédelmi tervek, stb.), megvalósulási térkép és megvalósulási tervek, megvalósulási térképkészítése (további tervezési feladatokat és a részleteket az ajánlati dokumentáció tartalmazza).

Az M0 autóút 5103 j. út különszintű csomópontjának déli oldalán az autópálya jobb pályájának 16+978,91- 17+191,88 km szelvények között a különszintű csomópont lehajtó és felhajtó ágának megvalósítása és kapcsolatának kialakítása az 5103 j. úttal. A lehajtó ág 0+000-0+223,03 km sz. (223 m), a felhajtó ág a 0+000-0+257,19 km sz .(257 m) között megvalósulva biztosítja majd egysávos keresztmetszetű összekötő ágakként az M0-5103 j. út közötti kapcsolatot.

Az M0 autóúton a halásztelki és szigetszentmiklósi csomópont között (~2,5 km hosszon), az útpályán 3 forgalmi sáv + üzemi sáv helyett 3 forgalmi sáv + gyűjtő-elosztó sáv kerül kialakításra, a meglévő burkolatszélességen.

A tervezett csomóponttól délre, a Leshegy utca és az 5103 j. út jelzőtáblás kereszteződése átépítésre kerül oly módon, hogy kizárólag kisívű jobbra kanyarodásokra lesz módja a közlekedőknek. A Leshegy utcától déli irányban megvalósításra kerül egy visszafordulást is biztosító turbó körforgalom. Az 5103 j. úton a beavatkozás hossza megközelítőleg 959 m.

Az 5103 j. út Leshegy utcai csatlakozásának, és a kialakítandó turbó körforgalom közötti szakaszának, valamint a körforgalom déli, illetve nyugati ágainak burkolat rekonstrukciója, pálya korrekciója valósul meg. Az 1+550 - 1+650 km sz. között megvalósuló turbókörforgalom két forgalmi sávos, melyben a forgalmi sávok egymástól gömbsüveggel kerülnek elválasztásra.

Az 5103 j. út burkolatának rekonstrukciója a 0+870,91 - 1+290 km szelvények között (419,09 m), az útpályaszerkezet szélesítés pedig az 1+230 - 1+770,39 km sz. között (540,39 m) valósul meg.

A projekt részét képezi a szükséges kapcsolódó közművekkel, vízilétesítményekkel, forgalomtechnikával összefüggő feladatok megoldása.

Ajánlattevő feladatát képezi változtatható jelzésképű táblák (VJT) elhelyezése M0 autóút alábbi szelvényeiben lévő portálszerkezetekre: 16+155 km sz. j.p., 16+640 km sz. j.p. és az M0 autóút 17+900 km sz. b.p. Portálszerkezetenként ~20m2, összesen ~60m2 változtatható jelzésképű tábla elhelyezése szükséges a rendelkezésre álló tervek alapján, illetve a forgalomtechnikai változások miatt további RGB-k áthelyezése szükséges, valamint ~4 m2 új RGB elhelyezése. További feladat forgalomszámláló hurok telepítése a csomópont északi és déli le- és felhajtó ágaiban. A kihelyezett eszközöket a meglévő M0 ÜHK rendszerébe integrálni szükséges.

A projektben érintett közműkiváltások, közműlétesítések:

- Kis- és középfeszültségű hálózat

- Közvilágítás

- Vízvezetékek

- Üzemi hírközlő hálózat

- Hírközlési hálózat

Főbb mennyiségek (várhatóan):

- A 2x1 forgalmi sávos országos közforgalmú úton történő beavatkozás hossza megközelítőleg 959 m, melyből 419 m burkolat felújítás, 540 m útpálya szélesítés, fejlesztés

- 480 m új egysávos keresztmetszetű összekötő ág (új nyomvonalon építendő)

- 1 db turbókörforgalom

- ~64 m2 új változtatható jelzésképű tábla elhelyezése

- 2556 m3 aszfaltozás

Az építés kivitelezéséhez esetlegesen szükséges további engedélyek/bejelentések, hozzájárulások beszerzése.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az AT-nek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M.2.1. pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M.2.2. pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pont. A szerződés teljes időtartama .

a Szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap, melyből a kiviteli tervek szállítási határideje a Szerződés hatálybalépését követő 120. nap.

A téli időszak időjárási körülményeire tekintettel a fizikai megvalósítási időnek nem része a december 01.-február 28. közötti időszak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.

A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen EEKD-val köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt. 67.§ (1) bek. alapján Ajánlattevő - valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyil-át benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (Kr.) II. fejezetben foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő köteles megtenni.

Az EEKD-t a Kr. 4.§ és 6-7. §-ai alapján kell kitölteni. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § és a Kr. 4.§ (3) bek-re. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67.§ (4) bek. alapján ajánlattevőknek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevőnek a Kr.8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Az EEKD-t, a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot és a nyilatkozatot a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás kapcsán az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A. § (3) és (5) bek. alapján.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi, a (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek.).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (1) és (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re

Szakmai tevékenyég végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015 (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását, az alfa szakasz kitöltése szükséges.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

NY.1. Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§(11) bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

NY.2. Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§(11) bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9)és a Kbt. 69.§ (11) bek. is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

NY.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt.65.§ (1) bek. c)pont és 322/2015.(X. 30.) Korm. rend. 21.§ (1) bek.).

NY.2. Alkalmatlan AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország NYTábannem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt.65.§(1)bek.c)pont és 322/2015.(X.30.)Korm.rend.8.§(1)bek.).

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6); (11) bek., a Kbt. 69 § (11) bek. is irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015 (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását, az alfa szakasz kitöltése szükséges.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P.1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bek.)

A Kbt. 65. § (6) bek. szerinti együttes megfelelés alapján a közös ajánlattevők árbevételei összeadódnak. A Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (országos közút építése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el nettó 1 250 000 000,- Ft értéket.

Közút építése alatt a 93/2012. (V. 10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák közül az út kialakítása értendő.

AK „országos közút” alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltakat érti.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását, az alfa szakasz kitöltése szükséges.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M.1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 8 év legjelentősebb befejezett építési referenciáinak igazolását. A referenciákat Kr. 22. § (3) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel kell igazolni.

A referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

- az építési beruházás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),

- a szerződés során az igazolást benyújtó gazd. szereplő által megvalósított műszaki tartalom ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

- a szerződés teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal),

- a szerződés teljesítésének helyét,

- vállalkozóként, közös ajánlattevők tagjaként vagy alvállalkozóként, teljesítette a szerződést,

- az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás- a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges.

A Kr. 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

A Kr. 21. § (2a) bek. b) pontja alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt 13 éven belül megkezdett, de legfeljebb 8 éven belül befejezett szolgáltatásokat vesz figyelembe.

M.2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai tapasztalatának és képzettségének ismertetésére csatolni kell

a) AT nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll,

b) a szakemberek végzettségét/képzettségét igazoló iratot,

c) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal, és

d) a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

A szakmai önéletrajz tartalmazza a szakember által a hivatkozott kivitelezési szolgáltatás keretében ellátott tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint annak a természetes vagy jogi személynek a megjelölését, akivel a szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, azon szakemberek vonatkozásában, akik az értékelési részszempontra is bemutatásra kerülnek már az ajánlatban benyújtandók az alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások is.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az önéletrajznak, amennyiben a szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy szükséges tartalmaznia a jogosultság megszerzésének időpontját is. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. irányadó az igazolás során.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

M.1.) ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 156 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített

M/1.1. összesen min. 700 m hosszú min. 2x1 forgalmi sávos országos közút építése és/vagy bővítése és/vagy szélesítése, tárgyú szerződésszerűen teljesített, befejezett munkára vonatkozó igazolt referenciával.

M/1.2. turbókörforgalom építése tárgyú szerződésszerűen teljesített, befejezett munkára vonatkozó igazolt referenciával.

M/1.3. Legalább 40 m2 országos közúton Változtatható jelzésképű tábla kihelyezése és/vagy üzembehelyezése tárgyú szerződésszerűen teljesített, befejezett munkára vonatkozó igazolt referenciával.

M/1.4. közvilágítás kiépítése tárgyú szerződésszerűen teljesített, befejezett munkára vonatkozó igazolt referenciával.

Az M/1.1. pontban előírt referenciakövetelmény legfeljebb két szerződéssel igazolható.

Az M.1.2 - M.1.4. pontokban foglalt referenciát összesen legfeljebb 5 szerződésből lehet teljesíteni.

A referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 96 hónapon befejezettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel lezárása erre az időszakra esik.

M.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M.2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, valamint

b) legalább 36 hónap országos és /vagy helyi közút építéséhez kapcsolódó projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal.

M.2.2. legalább 1 fő útépítési szakember, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, valamint

b) legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közút építéséhez kapcsolódó építésvezetői és/vagy főépítésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal.

M.2.3. legalább 1 fő hídépítési szakemberrel, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, valamint

b) legalább 36 hónap országos és /vagy helyi közútépítési projektekhez kapcsolódó közúti műtárgy kivitelezése során szerzett hídépítési építésvezetői és/vagy főépítésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal

M.2.4. legalább 1 fő tervező szakemberrel, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, valamint

b) legalább 36 hónap országos és /vagy helyi közútépítési projektekhez kapcsolódó tervezői szakmai tapasztalattal.

Az M.1) és az M.2) pontban előírt fogalommeghatározás/értelmező rendelkezés alkalmassági követelményként értelmezendő.

Ajánlatkérő M.1) és az M.2) pontok vonatkozásában:

„Projektvezető” alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumi tagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

„Projektvezető-helyettes” alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezetőfeladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

„Építésvezető” alatt AK azt a szakembert érti, aki a kivitelezési tevékenységet a munkaterületen irányítja.

„Főépítésvezető” alatt azt a szakembert kell érteni, aki több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.”

Felelős műszaki vezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kr. 13. § szerinti feladatokat látja el a kivitelezés során.

„Országos közút” alatt ajánlatkérő a 26/2021 (VI.28) ITM rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltakat érti.

Közút építése alatt a 93/2012. (V. 10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák közül az út kialakítása értendő.

A „turbó körforgalom” alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: olyan többsávos körforgalom, ahol az egyes csomóponti forgalmi irányok a körpályán sávváltás nélkül kerülnek átvezetésre, lehet kettő vagy többsávos, a visszafordulás lehetősége pedig nem biztosított minden irányban. A kialakítása szerint fizikai eszközökkel elválasztott, az egymással párhuzamosan haladó sávokat egymástól át nem járható elemek választják el.

Az M.2.pont valamennyi alpontja esetén a jogosultság és szakképzettség tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kitétel is értelmezendő. A szakképzettség tekintetében az egyenértékűség alátámasztása Ajánlattevő feladata.

Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt felsőfokú szakképzettség megszerzésének időpontjától vehető figyelembe.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető a fentiek közül, azaz a szakemberek között az átfedés nem megengedett.

A jogosultsággal az adott szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell, amelyről nyilatkoznia kell. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a projekt során az M2.2 pontban bemutatott szakembernek kell ellátna a felelős műszaki vezetői pozíciót.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Teljesítési-, jótállási- és előleg-visszafizetési biztosíték; Késedelmi-, Hibás teljesítési-, Meghiúsulási kötbér. A részletes előírásokat a szerződés tervezet (Szerződéses feltételek) tartalmazza.

Vetítési alap a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj.

Jótállás: 36 hónap

Szavatossági idő: 60 hónap

Tartalékkeret: 2%

A pénzügyi finanszírozás forrása: a hazai költségvetés részét képező „Kiemelt Közúti Projektek” elnevezésű Támogatási Szerződés (ZU860001) keretében.

A szerződés utófinanszírozású.

A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt. 135. § (3) és (5)-(8) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint kerül kifizetésre. A kifizetésre alkalmazandó a 2017. évi CL. tv. (Art.), valamint a 2007. évi CXXVII. tv. (továbbiakban: ÁFA tv.). Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez Alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján, a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A.§ szerint fizeti ki az ellenértéket.

Előleg (kedvezményezetti): 20 %.

Az előleg igényelhető a nyertes választása szerint az alábbi módok bármelyikén:

- a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az igényelhető előlegnek a nettó szerződéses ár - ÁFA és tartalékkeret nélküli összege - 5%-át meghaladó részre a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett vagy

- biztosíték nyújtása nélkül.

A biztosítékmentes előlegigénylés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő az előleg igénylő nyilatkozata mellé egyidejűleg benyújtsa az igényelt előleg teljes összegére vonatkozó egyoldalú és közjegyzői okiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozatát. További részletes feltételek a dokumentációban.

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

Részszámlázásra lehetőség van a szerződésben meghatározottak szerint.

Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

A feltételek részleteit a szerződéstervezet tartalmazza.

AK az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indítja meg. További információt lásd AF VI.3.) pontja.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/02/2022
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/02/2022
Helyi idő: 13:00
Hely:

Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontása az EKR r. 15. §-ának (2), bek., Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az AF I.3. pont szerinti címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi és letölthető a felhívás megjelenésének napjától az ajánlattételi határidő lejártáig. A kommunikációra a Kbt. 40., 41., 41/A., 41/B., 41/C. §-aiban foglalt rendelkezések irányadóak.

2. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Közbeszerzési Értesítő 2020/60. sz., 2020.03.25.) Minőségi kritérium 2, 3 esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0-10 között osztja ki. Az 2, 3, minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 24 hónap.

3. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés hatálybalépését követően, a szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 30 napon belüli időpontra minimum 1 000 000 000-Ft/év és 300 000 000- Ft/káresemény kivitelezői felelősségbiztosítási szerződés, valamint 300 000 000-Ft/év és 150 000 000-Ft/káresemény tervezői felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő.

4. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a felhívás III.1.3) M.2.1.-M.2.3. pont szerinti, valamint 2.-3. minőségi értékelési szempont szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű), az M.2.4. pont szerinti szakember a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal, továbbá a magyar országos kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek.

5. Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

7. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.

8. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik: Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum, díj - nettó vállalkozási díj.

9. Ajánlatkérő előírja Felolvasólap és a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatok benyújtását.

10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

11. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

12. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.

13. Az ajánlati biztosíték mértéke: 30 000 000,- Ft. Ez teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.

Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdés szerint, az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az alábbi módokon:

- az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével (Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell),

- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával (az okirat a Kbt. 41/A. § (2) bek. szerint),

- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel (a Kbt. 41/A. § (2) bek. szerinti formában).

Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

14. AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva (pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is).

AK az egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie (lásd részletesen KD)

15. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel a III.1.1., a III.1.2. és III.1.3. pontok vonatkozásában.

16. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja. Indokolás: A közbeszerzés tárgyaként megjelölt beruházás egyetlen műszaki-gazdasági egységet, továbbá az egyes építőipari kivitelezési munkafolyamatok egymással, összefüggő egységet alkotnak, emiatt a kivitelezés organizációjának, ütemének összhangjára van szükség. A műszaki előírások, specifikus és lokalizált mérnöki problémák folytonosak, azonosak és szerves kapcsolatuk miatt egymásba fonódnak.

Az ütemek önállóan nem valósíthatók meg. Az M0 autóút és az 5103 j. összekötő út csomópont tja csak az 5103 j összekötő út fejlesztésével összhangban, a változó terelési és ideiglenes forgalomterelést igénylő munkafázisokhoz illeszkedően végezhető el, ami önálló megvalósítással nem biztosítható.

Tekintettel a kivitelezési feladat összetettségére, az egymásra épülő feladatok ellátásának több kézbe adása a kivitelezési feladatok ellátását, valamint az egyes munkafolyamatok összehangolásának minőségét rontja, részajánlattételi lehetőség nem biztosítható.

17. Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Wellmann-Kiss Katalin (lajstromszáma 00241); dr. Pete Judit (lajstromszáma: 00353).

18. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-t.

19. II.2.5) ponthoz kapcsolódóan:

2. Az M.2.1. pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max.24 hónap) - értékelési részszempont esetén többlet tapasztalat alatt a szakember országos és/vagy helyi közút építéséhez kapcsolódó projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai többlet tapasztalata vehető figyelembe az értékelés során.

3. Az M.2.2. pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max. 24 hónap) - értékelési részszempont esetén többlet tapasztalat alatt országos és/vagy helyi közút építéséhez kapcsolódó építésvezetői és/vagy főépítésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata vehető figyelembe az értékelés során.

20. AK nem konzultációs helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja AT(k) részére 2022. január hó 27-én de. 9:00-13:00 óra. Helyszín: M0 autóút 5103 j. út csomópont déli oldala.

Folytatás a VI.4.3) pontban!

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szrint.

A VI.3) pont folytatása:

20. AK nem konzultációs helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja AT(k) részére 2022. január hó 27-én de. 9:00-13:00 óra. Helyszín: M0 autóút 5103 j. út csomópont déli oldala. AK a helyszínen kérdésekre nem válaszol, gazdasági szereplő kérdéseit a Kbt. 56. § szerint írásban az EKR-ben nyújthatja be.

AK a bejárással lehetőséget biztosít arra, hogy a létesítmény már elkészült elemeit AT szemrevételezze, kontroll mérést végezzen stb.

Tekintettel arra, hogy a terület jelenleg is munkaterület, a megfelelő munkavédelmi ruházat viselése kötelező.

21. AK az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indítja meg. Erre és a Kbt. 135. § (12) bekezdésére tekintettel a Szerződés, - amennyiben a Felek a Szerződést aláírásukkal ellátták, - a Szerződés pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés(ek)/Támogatói Okirato(k) hatályba lépésének napját követő 15. napon lép hatályba vagy amennyiben előbb bekövetkezik, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően a Teljesítési Biztosíték Vállalkozó általi szerződésszerű nyújtásának napján lép hatályba AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. Amennyiben a feltétel a szerződés aláírását követő 6 hónapon belül nem következik be, akkor a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/01/2022