Suministros - 541309-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Elbląg: Medicamentos diversos

2018/S 237-541309

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 201-456232)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
ul. Królewiecka 146
Elbląg
82-300
Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Dudzińska
Teléfono: +48 552345547
Correo electrónico: mdudzinska@szpital.elblag.pl
Código NUTS: PL621

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szpital.elblag.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa produktów leczniczych w 229 pakietach dla potrzeb Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

Número de referencia: 35/2018
II.1.2)Código CPV principal
33690000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa produktów leczniczych w 229 pakietach dla potrzeb Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, których szczegółowy opis i ilości zostały przedstawione w Załącznikach od nr 1 do nr 229 do SIWZ.

2. Produkty lecznicze muszą mieć, co najmniej 6 miesięczny okres ważności licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

3. W złożonych ofertach należy podać nazwę handlową preparatu, nazwę producenta oraz wielkość opakowania.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 201-456232

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: I.3
Localización del texto que se va a modificar: Komunikacja
En lugar de:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Sekretariat, pok. nr 44

ul. Królewiecka 146

Elbląg

82-300

Polska

Osoba do kontaktów: Elżbieta Nowacka

E-mail: sekretariat@szpital.elblag.pl

Kod NUTS: PL621

Léase:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć poprzez platformę zakupową dostępną pod adresem https://szpitalelblag.ezamawiajacy.pl

Osoba do kontaktów: Małgorzata Dudzińska

E-mail: mdudzinska@szpital.elblag.pl

Kod NUTS: PL621

Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

I. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału wymienionych w pkt. 5.1 ppkt. 2 SIWZ oraz wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy: wypełnione oświadczenie Wykonawcy, którego wzór stanowi zał. nr 235 do SIWZ — Jednolity Europejski Dokument Zamówienia na zasadach określonych w pkt. 5.1 ppkt. 1 SIWZ.

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp Wykonawca złoży: oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp – wzór stanowi załącznik nr 232 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu ww. oświadczenie w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp.

III. Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6i 7 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo o zamówień publicznych

IV. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej.

V. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 649.640,00,-zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100) Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia wadium opisano w pkt. 8 SIWZ.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży:

1.Dot. oferty złożonej dla Pakietu nr 218 i 219 - Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U.2015.876).

2.Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych lub Świadectwa Rejestracji (łącznie z Charakterystyką Produktu Leczniczego) zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. lub oświadczenie o ich posiadaniu i udostępnieniu (przesłaniu) Zamawiającemu na każde jego żądanie (odpowiednio do zakresu złożonej oferty) – nie dotyczy leków sprowadzonych w drodze importu docelowego oraz preparatów zawartych w Pakietach nr 217 poz. 1 i 5, nr 218 i 219.

Ponadto oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1.Wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik nr 230 do SIWZ. (W tym wypełnione hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty).

2.Wypełnione formularze asortymentowo-cenowe – Załączniki od Nr 1 do Nr 229 do SIWZ (stosownie do zakresu złożonej oferty).

3.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestracyjnych w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

4.Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym z kryteriami oceny ofert oraz załącznikami do SIWZ oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

5.Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do podpisania umowy sprzedaży stanowiącej Załącznik Nr 233 do SIWZ zgodnie z treścią oferty.

6. Podpisaną klauzulę informacyjna ws. przetwarzania danych osobowych (dotyczy wszystkich Wykonawców) oraz podpisane oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (należy przeczytać w treści oświadczenia oznaczonego * czy dotyczy danego Wykonawcy), których wzór stanowi Załącznik Nr 234 do SIWZ.

7.Wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy / nie powierzy podwykonawcom (wraz z podaniem firm podwykonawców – jeżeli dotyczy

Léase:

I. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału wymienionych w pkt. 5.1 ppkt. 2 SIWZ oraz wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy: wypełnione oświadczenie Wykonawcy, którego wzór stanowi zał. nr 235 do SIWZ — Jednolity Europejski Dokument Zamówienia na zasadach określonych w pkt. 5.1 ppkt. 1 SIWZ.

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp Wykonawca złoży: oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp – wzór stanowi załącznik nr 232 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu ww. oświadczenie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej/platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp.

III. Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo o zamówień publicznych

IV. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej.

V. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 649 640,00 PLN (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100) Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia wadium opisano w pkt. 8 SIWZ.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży:

1. Dot. oferty złożonej dla Pakietu nr 218 i 219 - Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U.2015.876).

2. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych lub Świadectwa Rejestracji (łącznie z Charakterystyką Produktu Leczniczego) zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 6.9.2001 r. lub oświadczenie o ich posiadaniu i udostępnieniu (przesłaniu) Zamawiającemu na każde jego żądanie(odpowiednio do zakresu złożonej oferty) – nie dotyczy leków sprowadzonych w drodze importu docelowego oraz preparatów zawartych w Pakietach nr 217 poz. 1 i 5, nr 218 i 219.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://szpitalelblag.ezamawiajacy.pl na formularzu wygenerowanym przez platformę. Kompletna oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1. Wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę Formularz ofertowy – Załącznik nr 230 do SIWZ. 2. Wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę formularze asortymentowo-cenowe – Załączniki od Nr 1 do Nr 229 do SIWZ (stosownie do zakresu złożonej oferty). 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestracyjnych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym z kryteriami oceny ofert oraz załącznikami do SIWZ oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń. 5. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do podpisania umowy sprzedaży stanowiącej Załącznik Nr 233 do SIWZ zgodnie z treścią oferty w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 6. Podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym klauzulę informacyjna ws. przetwarzania danych osobowych (dotyczy wszystkich Wykonawców) oraz podpisane oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 11/12/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 21/12/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 11/12/2018
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 21/12/2018
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: