Suministros - 541326-2018

08/12/2018    S237

Polska-Otwock: Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego

2018/S 237-541326

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 225-514340)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP
Krajowy numer identyfikacyjny: nr postępowania DZP.26.121/2018
Adres pocztowy: ul. Konarskiego 13
Miejscowość: Otwock
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Olimpia Jobda
E-mail: dzp@spskgruca.pl
Tel.: +48 227794031-217
Faks: +48 227794031-477

Adresy internetowe:

Główny adres: www.spskgruca.pl

Adres profilu nabywcy: https://portal.smartpzp.pl/spskgruca/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa cyfrowego śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego typu C-arm na potrzeby bloku operacyjnego SPSK w Otwocku

Numer referencyjny: DZP.26.121/2018
II.1.2)Główny kod CPV
33110000 Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowego śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego typu C-arm na potrzeby bloku operacyjnego SPSK w Otwocku

2. Zamawiający informuje, że zaoferowany aparat RTG powinien stanowić wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211).

3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr1A, 6,7 do SIWZ tj. formularzu cenowym, tabeli parametrów technicznych, tabeli wymagań ogólnych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/12/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 225-514340

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 27/12/2018
Czas lokalny: 09:45
Powinno być:
Data: 03/01/2019
Czas lokalny: 09:45
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/12/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 03/01/2019
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: