Suministros - 541338-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Łódź: Suturas quirúrgicas

2018/S 237-541338

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 199-450722)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-558
Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Janikowska
Teléfono: +48 426895911
Correo electrónico: przetargi@kopernik.lodz.pl
Fax: +48 426895409
Código NUTS: PL711

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.kopernik.lodz.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

NR 97/ZP/17 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów szewnych dla WWCOiT im. Kopernika w Łodzi

Número de referencia: 97/ZP/18
II.1.2)Código CPV principal
33141121
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych wyszczególnionego ilościowo i asortymentowo oraz opisanego w załączniku nr 2a i 2b do SIWZ. W treści załącznika nr 2b Zamawiający określił warunki bezwzględnie wymagane, które muszą zostać spełnione przez oferowany produkt.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 14 pakietów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane pozycje w pakiecie. W sumie zamówienie składa się z: 143 zadań.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 199-450722

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Léase:

2 miesiące

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 07/12/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 14/12/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 07/12/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 14/12/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: