Suministros - 541339-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Otwock: Prótesis ortopédicas

2018/S 237-541339

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 235-536809)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP
nr postępowania DZP.26.130/2018
ul. Konarskiego 13
Otwock
05-400
Polonia
Persona de contacto: Olimpia Jobda
Teléfono: +48 227794031-217
Correo electrónico: dzp@spskgruca.pl
Fax: +48 227794031-477
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spskgruca.pl

Dirección del perfil de comprador: https://portal.smartpzp.pl/spskgruca/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa endoprotez, innych implantów raz szkła bioaktywnego do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy

Número de referencia: DZP.26.130/2018
II.1.2)Código CPV principal
33183200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa endoprotez, innych implantów oraz szkła bioaktywnego do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy

Zamówienie zostało podzielone na 26 pakietów

Zamawiający informuje, że ilości podane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi.

Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia i niemożność przewidzenia faktycznego zapotrzebowania zastrzega sobie prawo przesunięć w zakresie rzeczowym i ilościowym towaru z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie mogą skutkować przekroczeniem wysokości zobowiązania finansowego określonego w ofercie oraz zawartej umowie.

Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 235-536809

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe (Modyfikacja dotyczy wadium):
En lugar de:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości PLN:

Nr pakietu nazwa pakietu Wadium

1 Panewka z polietylenu 30,00

2 Szkło bioaktywne 10 cc 672,00

3 Drut plastyczny do wiązania odłamów kostnych 46,00

4 System do rekonstrukcji stożka rotatorów 131,20

5 Płytki do zespoleń kości przedramienia 1 152,00

6 Płytki blokowane do zespoleń końca dalszego kości promieniowej 4 608,00

7 Wkręty 184,36

8 Groty Steinmana 58,28

9 Płyty rynnowe 106,76

10 Druty śródszpikowe typu Rusha 11,12

11 System tytanowych augmentów przynasadowych 1 160,00

12 Siatka rekonstrukcyjna do rewizji stawu biodrowego 442,00

13 Endoproteza stawu biodrowego anatomiczna 66 860,00

14 Endoproteza stawu kolanowego z przedłużką piszczelową 89 172,00

15 Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego 7 760,00

16 Trzpień rewizyjny endoprotezy stawu biodrowego 7 360,00

17 Endoproteza stawu biodrowego cementowana 5 362,00

18 Endoproteza stawu kolanowego -unikondylarna 1 200,00

19 Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, modularna 8 600,00

20 System do złamań okołoprotezowych bliższego końca kości udowej 1 800,00

21 Głowa bipolarna endoprotezy stawu biodrowego 492,00

22 Implant międzytrzonowy odcinka L-S kręgosłupa 828,00

23 System do korekcji skoliozy 7 652,00

24 Gwóźdź śródszpikowy blokowany do artrodezy stawu kolanowego 169,00

25 System rewizyjny endoprotez panewki stawu biodrowego 1 669,00

26 System endoprotez bezcementowych stawu biodrowego z szyjką modularną 6 342,00

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Nr rachunku 29 1130 1017 0020 1470 1520 0004, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu – DZP.26.130/2018„

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

5. Zamawiający informuje, że wadium wniesione w formie niepieniężnej powinno być wystawione w oryginale w postaci elektronicznej i podpisane przez osoby upoważnione do wystawienia dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa ustawa Pzp.

Léase:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości PLN:

Nr pakietu nazwa pakietu Wadium

1 Panewka z polietylenu 30,00

2 Szkło bioaktywne 10 cc 672,00

3 Drut plastyczny do wiązania odłamów kostnych 46,00

4 System do rekonstrukcji stożka rotatorów 131,20

5 Płytki do zespoleń kości przedramienia 1 152,00

6 Płytki blokowane do zespoleń końca dalszego kości promieniowej 4 608,00

7 Wkręty 184,36

8 Groty Steinmana 58,28

9 Płyty rynnowe 106,76

10 Druty śródszpikowe typu Rusha 11,12

11 System tytanowych augmentów przynasadowych 1 160,00

12 Siatka rekonstrukcyjna do rewizji stawu biodrowego 442,00

13 Endoproteza stawu biodrowego anatomiczna 66 860,00

14 Endoproteza stawu kolanowego z przedłużką piszczelową 93 060,00

15 Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego 7 760,00

16 Trzpień rewizyjny endoprotezy stawu biodrowego 7 360,00

17 Endoproteza stawu biodrowego cementowana 5 362,00

18 Endoproteza stawu kolanowego -unikondylarna 1 200,00

19 Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, modularna 8 600,00

20 System do złamań okołoprotezowych bliższego końca kości udowej 1 800,00

21 Głowa bipolarna endoprotezy stawu biodrowego 492,00

22 Implant międzytrzonowy odcinka L-S kręgosłupa 828,00

23 System do korekcji skoliozy 7 652,00

24 Gwóźdź śródszpikowy blokowany do artrodezy stawu kolanowego 169,00

25 System rewizyjny endoprotez panewki stawu biodrowego 1 669,00

26 System endoprotez bezcementowych stawu biodrowego z szyjką modularną 3 522,00

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Nr rachunku 29 1130 1017 0020 1470 1520 0004, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu – DZP.26.130/2018„

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

5. Zamawiający informuje, że wadium wniesione w formie niepieniężnej powinno być wystawione w oryginale w postaci elektronicznej i podpisane przez osoby upoważnione do wystawienia dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa ustawa Pzp.

VII.2)Otras informaciones adicionales: