Suministros - 541345-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de transparencia previa voluntaria - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Suecia-Gotemburgo: Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas)

2018/S 237-541345

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Göteborgs universitet
202100-3153
Box 100
Göteborg
405 30
Suecia
Persona de contacto: Staffan Sjöholm
Correo electrónico: staffan.sjoholm@gu.se
Código NUTS: SE232

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.gu.se

I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Bioreaktor för cellterapi

Número de referencia: EUI 18 089
II.1.2)Código CPV principal
38000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Bioreaktor för cellterapi

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 200 000.00 SEK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SE232
II.2.4)Descripción del contrato:

1 st CliniMACS Prodigy

II.2.5)Criterios de adjudicación
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • ausencia de competencia por razones técnicas
Explicación:

Malignt melanom är en cancerform som kan behandlas med kirurgi, cellgifter, målinriktad behandling eller immunterapi. En typ av immunterapi som ännu ej använts mot melanom i Sverige är CAR-T cellterapi. Denna terapi bygger på att man tar ut immunceller från patienten och omskolar dessa till att binda melanomcancerceller. För att kunna åstadkomma effekt i patient behöver mycket stora mängder celler injiceras i patienten. För denna CAR-T cellterapi krävs en bioreaktor. Biorektorer kan vara öppna eller slutna system. Dock så krävs det väldigt många olika manuella steg om man skall använda de system som inte är helt slutna. Med ett slutet system så kan operatören fokusera på dokumentation, vilket är nödvändigt om produkten av instrumentet skall användas i människa. Med ett slutet system som är integrerat så kan man utföra analyser av produkten under produktionen, utan att avbryta denna, och man kan även tillföra olika ämnen eller exempelvis virus för att förändra produkten. I andra system skulle detta behöva ske manuellt, med flera instrument såsom centrifuger och inkubatorer. Sahlgrenska Translational Melanoma Group (SATMEG) är ett samarbete mellan cancerforskare på Sahlgrenska Cancer Center vid Göteborgs universitet och melanomläkare på Sahlgrenska sjukhuset. När vi nu önskar påbörja arbetet med cellterapi så eftersöker vi ett slutet system för att kunna utföra omskolning och framtagning av CAR-T-celler för första gången i ett renrum med begränsad yta. Det mest användarvänliga och effektiva systemet för vår forskning är CliniMACS Prodigy från Miltenyi Biotech. Systemet är unikt i den mening att man kan sortera fram de bästa cellerna, omskola dessa med hjälp av virus under låghastighetscentrifugering samt odla upp dessa till stora mängder i värme och gasutbyte. Under hela processen kan man ta ut små mängder och testa effekten, eller titta på cellerna. Allt detta går att göra utan att cellerna som ska användas i patienten lämnar instrumentet och den sterila miljön. Slutprodukten är en droppåse som kan ges till onkologkliniken direkt för användning i patient med melanom. Att utföra ovanstående process i ett slutet och fullt integrerat system sparar tid för operatören, yta i labbet och hela processen kan följas i en monitor.Med hänvisning till ovanstående avser Göteborgs universitet att upphandla systemet CliniMACS Prodigy från leverantör Miltenyi Biotech Norden AB genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering med hänvisning till 6 kap. 14 § punkt 2

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
06/12/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Miltenyi Biotech Norden AB
Lund
Suecia
Código NUTS: SE224
El contratista/concesionario será una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 1 200 000.00 SEK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Förvaltningsrätten Sverige
Göteborg
Suecia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018