Suministros - 541352-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de transparencia previa voluntaria - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Polonia-Gostynin: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear

2018/S 237-541352

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Miasta Gostynina
611015431
Rynek 26
Gostynin
09-500
Polonia
Persona de contacto: Iwona Dębowska
Teléfono: +48 242360737
Correo electrónico: i.debowska@gostynin.pl
Fax: +48 242360712
Código NUTS: PL923

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.gostynin.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów Gminy Miasta Gostynina, miejskich jednostek organizacyjnych i spółki miejskiej na rok 2019

Número de referencia: ZP.271.1.27.2018
II.1.2)Código CPV principal
09300000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej czynnej dla oświetlenia ulicznego i obiektów Zamawiającego w Gostyninie, oraz jednostek podległych i spółki miejskiej, która odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz.755, ze zm.), zwanej dalej „Prawem energetycznym”, wydanych na jej podstawie obowiązujących rozporządzeń oraz przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986), i aktów wykonawczych do ustawy, ustawy z dnia 23.4.1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. 2018, poz. 1025, ze zm.).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 983 183.72 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL923
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej czynnej dla oświetlenia ulicznego i obiektów Zamawiającego w Gostyninie, oraz jednostek podległych i spółki miejskiej, która odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz.755, ze zm.), wydanych na jej podstawie obowiązujących rozporządzeń oraz przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986), i aktów wykonawczych do ustawy, ustawy z dnia 23.4.1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. 2018, poz. 1025, ze zm.). Łączny wolumen kWh 2.954.278

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • No se han presentado ofertas u ofertas/solicitudes de participación adecuadas en respuesta a un procedimiento abierto
Explicación:

Zamawiający przeprowadził dwa postępowania na dostawę energii w trybie przetargu nieograniczonego. Pierwszy przetarg został unieważniony z powodu braku środków finansowych. W drugim postępowaniu prowadzonym ponownie w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żasna oferta. Z uwagi na okres obowiązywania aktualnej umowy na dostawę energii, który upływa z ostatnim dniem bieżącego roku i oczywistą konieczność zapewnienia ciągłości w dostawach energii dla potrzeb Miasta, jedynym rozwiązaniem jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki i podpisanie umowy przed 1.1.2019 roku. Pierwotne warunki udzielenia zamówienia nie zostały zmienione.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
04/12/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Energa Obrót S.A.
ul. Grunwaldzka 472
Gdańsk
80-309
Polonia
Código NUTS: PL634
El contratista/concesionario será una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 1 138 283.31 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/12/2018