Suministros - 541356-2018

08/12/2018    S237    Suministros - Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Medicamentos diversos

2018/S 237-541356

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Glavna direktsiya „Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto“ — MVR
Número de identificación fiscal: 129010164
Dirección postal: ul. „Pirotska“ No. 171A
Localidad: Sofiya
Código NUTS: BG411
Código postal: 1309
País: Bulgaria
Persona de contacto: Sashka Stoyanova; Radka Savova
Correo electrónico: skstoyanova.160@mvr.bg
Teléfono: +359 296010291 / 296010341
Fax: +359 28688115

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.mvr.bg/gdpbzn

Dirección del perfil de comprador: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на препарати за йодна профилактика“

II.1.2)Código CPV principal
33690000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Мястото на доставка е централна складова база на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, находяща се в с. Локорско, Столична община.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на 3 876 000 (три милиона осемстотин седемдесет и шест хиляди) броя таблетки калиев йодид — препарати за йодна профилактика на населението.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Fin: 10/12/2018
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 158-361866

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1983опд-75
Denominación:

„Доставка на препарати за йодна профилактика“

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
14/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Рамкофарм ООД
Número de identificación fiscal: 831134861
Dirección postal: район Лозенец, ул. Плачковица № 5A
Localidad: София
Código NUTS: BG411
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: ogi@mail.techno-link.com
Teléfono: +359 8688052 / 8689058
Fax: +359 8680075
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 829 464.00 BGN

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Налице са обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, както и непредвидени обстоятелства за възложителя ГДПБЗН. Изменението не води до промяна на предмета на договора, не променя цялостния характер на поръчката и са изпълнени едновременно условията по чл. 116, ал. 1, т. 3 и чл. 116, ал. 1, т. 6, букви „а“ и „б“ от Закона за обществените поръчки.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. Витоша № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Настоящето обявление не подлежи на обжалване.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/12/2018

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
33690000
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Мястото на доставка е централна складова база на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, находяща се в с. Локорско, Столична община.

VII.1.4)Descripción del contrato:

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на 3 876 000 (три милиона осемстотин седемдесет и шест хиляди) броя таблетки калиев йодид — препарати за йодна профилактика на населението.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Fin: 10/12/2019
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 829 464.00 BGN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Рамкофарм ООД
Número de identificación fiscal: 831134861
Dirección postal: район Лозенец, ул. Плачковица № 5A
Localidad: София
Código NUTS: BG411
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: ogi@mail.techno-link.com
Teléfono: +359 8688052 / 8689058
Fax: +359 8680075
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

1. Чл. 4, ал. 2 се изменя така:

„(2) Срокът за изпълнение и срока на договора е до 135 календарни дни, считано от датата на получаване на писмено уведомление за осигурено финансиране, но не по-късно от 10.12.2019 г.“.

2. Чл. 4, ал. 3 се отменя.

3. Чл. 7 се изменя така:

„Чл. 7 Възложителят плаща на изпълнителя стойността на доставените количества препарати за йодна профилактика по този договор на база офертираните единични цени в лв. без ДДС за една вторична опаковка в една от следните форми на плащане:

(1) За всяка доставка в срок от 30 (тридесет) календарни дни, след подписване на приемно-предавателен протокол и предоставяне на оригинална фактура. Текстът на фактурата се съгласува предварително с представител на възложителя.

(2) С акредитив — неотменяем, документарен, делим, непрехвърляем, със срок на валидност срока на изпълнение на договора плюс 30 работни дни.

Продължава в VII.2.2).

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Продължава от VII.2.1):

(3) Акредитивът по ал. 2 е усвоим поетапно срещу предоставяне на оригинална фактура за всяка доставка, заверена от представител на възложителя. Оригиналната фактура се издава от изпълнителя въз основа на двустранно подписан приемно-предавателен протокол за извършена доставка. Всяка от страните поема за своя сметка дължимите от нея банкови разноски по обслужване на акредитива“.

С решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, обективирано в протокол № 4 от 5.11.2018 г., се предоставят финансови средства в размер на 995 356,00 BGN за закупуване от МВР на таблетките, предмет на договора. Предвид осигурените финансови средства в края на бюджетната година се налага сключване на допълнително споразумение към договора, което да гарантира и осигури изпълнението му, което обаче не може да се осъществи, без да се актуализират сроковете за изпълнение и начина на плащане за бюджетната година в случая с акредитив.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 829 464.00 BGN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 829 464.00 BGN