Fournitures - 541466-2020

11/11/2020    S220

Roumanie-Bucarest: Canalisations d'égouts

2020/S 220-541466

Avis de marché – secteurs spéciaux

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
Numéro national d'identification: 25709173
Adresse postale: Str. Livezilor nr. 94
Ville: Bucureşti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 052431
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Ana Baicoianu
Courriel: contact@acilfov.ro
Téléphone: +40 0374205200/ +40 0374205204
Fax: +40 374205204
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.acilfov.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100106697
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6)Activité principale
Eau

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Acord-cadru de furnizare materiale pentru rețele de canalizare

Numéro de référence: 25709173/2020/10
II.1.2)Code CPV principal
44163130 Canalisations d'égouts
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

S.C. Apa-Canal Ilfov S.A. intentioneaza sa incheie un acord-cadru de furnizare materiale pentru retele de canalizare menajera, pe o perioada de 48 de luni conform cerintelor caietului de sarcini.

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. Termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maximum 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

B. Entitatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Valoare minima acord-cadru 256 164,44 fara TVA si valoare maxima acord-cadru 12 934 895,06 RON fara TVA.

Valoare minima contract subsecvent 256 164,44 RON fara TVA si valoare maxima contract subsecvent 3 233 723,77; subsecvente se vor incheia anual.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 12 934 895.06 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
44164310 Tubes et raccords
44423730 Cadres de trous d'homme
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO322 Ilfov
Lieu principal d'exécution:

Judetul Ilfov.

II.2.4)Description des prestations:

Scopul acordului-cadru ce face obiectul prezentei proceduri este de furnizare materiale pentru retele de canalizare menajera pentru toate localitatile din judetul Ilfov in care S.C. Apa-Canal Ilfov S.A. este operator de apa si canalizare, conform caietului de sarcini.

Cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru/contractului subsecvent sunt cele prevazute in lista cu cantitatile de produse enumerate in cadrul caietului de sarcini.

Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui contract subsecvent reprezinta estimari ale cantitatilor care ar putea fi solicitate pe intreaga durata a acordului-cadru, acestea putand fi mai mici, egale sau mai mari fata de cele estimate, in functie de necesitatile entitatii contractante.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Componenta tehnică / Pondération: 5
Prix - Pondération: 95
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Fonduri proprii.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii:

— certificate constatatoare care atesta lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de decizie sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016;

— orice alte documente edificatoare (dupa caz).

Persoanele juridice straine vor prezenta, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, documentele justificative eliberate de institutiile autorizate din tara de rezidenta, însotite de traducerea autorizata în limba româna.

Declaratie pe propria raspundere privind inexistenta conflictul de interese asa cum este reglementata cu titlu exemplificativ în art. 73 din Legea nr. 99/2016 – completare DUAE. Operatorii economici (ofertanti/terti sustinatori/subcontractori) vor prezenta, fiecare, DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor si Formularul 1.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:

— presedinte consiliul de administratie Cristian Ovidiu Cătălin Pistol;

— membru consiliul de administratie Gabriel-Constantin Năstase;

— membru consiliul de administratie Mihail George Staicu;

— membru consiliul de administratieMihai Anghel;

— membru consiliul de administratie Adrian Costin Dragan;

— director general Cătălin Marian Dragilă;

— director tehnic Mihaela Dogaru;

— director economic Angela Stancu;

— sef Birou achizitii Ana Ştefania Băicoianu.

Ofertantul nu are voie sa aiba drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv sa nu se afle in relatii comerciale, cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante.

Daca exista incertitudini cu privire la situatia personala a unui operator economic, entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente.

Nota:

1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractor) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă;

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, precum si faptul ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului – se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentelele justificative vor fi prezentate obligatoriu, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: certificatul constatator, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, eliberat de ONRC sau organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Obiectul principal al contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul emis de ONRC sau de organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente echivalente, care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerintele legale din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului contractului supus procedurii. Documentele se vor prezenta în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.

Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a livrat in ultimii trei ani produse similare a caror valoare cumulate sa fie in valoare de minimum 3 200 000 RON fara TVA, la nivelul a cel putin unui contract sau la nivelul mai multor contracte. Prin produse similare se inteleg tipurile de materiale care fac parte din categoria „Tevi, fitinguri, camine, racorduri”. Nota: numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor stabilita in anuntul de participare publicat. Modul de calcul al perioadei indicate mai sus (ultimii trei ani, impliniti la data termenului-limita pentru depunerea ofertelor), in cazul decalarii termenului-limita pentru depunerea ofertelor, se va respecta art. 13 alin. (2) din Instructiunea nr. 2/2017 emisa de ANAP.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative vor fi prezentate obligatoriu, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: cel putin un certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar (documente/recomandari emise de beneficiarul produselor si/sau procese-verbale de receptie produse si/sau documente constatatoare emise de autoritatile/entitatile contractante si/sau certificari de buna prestare, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica), din care sa reiasa: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similara; partile contractante; obiectul contractului; produsele furnizate si capacitatea aferenta (inclusiv valori în lei, fără TVA); partea efectiv livrata in cadrul contractului (ca lider/asociat/subcontractat); îndeplinirea corespunzatoare a contractului. Nota: in cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, cerinta privind experienta similara se poate indeplini prin cumul, iar documentele solicitate care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate de cei care indeplinesc aceasta cerinta. In cazul unei asocieri, fiecare asociat va completa DUAE cu informatii relevante. In cazul in care contractul/contractele prezentate ca experienta similara au fost prestate ca subcontractant, valoarea ce va fi luata in considerare pentru indeplinirea cerintei minime se va calcula in conformitate cu valoarea contractului de subcontractare, sub conditia confirmarii de catre beneficiarul final. Entitatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in lei, pentru calculul echivalentei se va avea in vedere cursul mediu anual in lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

Cuantumul garantiei de participare: 3 200 RON.

Cursul de schimb la data publicarii invitatiei de participare, echivalenta leu/alta valuta la cursul comunicat de BNR.

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: patru luni de la data-limita stabilita pentru primirea ofertelor.

În cazul depunerii de oferte în asociere, în mod obligatoriu garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Mod de constituire: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire. Entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzând suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare din urmatoarele situatii:

(a) si-a retras oferta, în perioada de valabilitate a acesteia;

(b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei.

Garantia de participare obligatoriu se va posta in SICAP (scanata) pana la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Garantia de participare se poate constitui si prin virament bancar in contul urmator: cont IBAN BRD deschis la Sucursala Băneasa RO18BRDE445SV38882244450.

Garantia de participare se elibereaza conform art. 44 din HG 394/2016.

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea fara TVA a contractului încheiat.

Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării entităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de cinci zile lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent. Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instru […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Acordul de asociere va respecta Formularul 2. Partile raspund solidar si individual in fata entitatii contractante in ceea ce priveste toate obligatiile si responsabilitatile decurgand din/in legatura cu contractul.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 14/12/2020
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 14/04/2021
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 14/12/2020
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Comisia de evaluare si reprezentantii operatorilor economici.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie, un standard/agrement tehnic, se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”.

Documentaţia de atribuire se descărca de la „Documentaţie si clarificări” din anuntul de participare din SICAP.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: București
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
Adresse postale: Calea Bucureștilor nr. 222c
Ville: Otopeni
Code postal: 075100
Pays: Roumanie
Courriel: contact@acilfov.ro
Téléphone: +40 374205200
Fax: +40 374205204
Adresse internet: www.acilfov.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
06/11/2020