Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Bunuri - 541466-2020

11/11/2020    S220

România-Bucureşti: Conducte de ape reziduale

2020/S 220-541466

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
Număr naţional de înregistrare: 25709173
Adresă: Str. Livezilor nr. 94
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 052431
Țară: România
Persoană de contact: Ana Baicoianu
E-mail: contact@acilfov.ro
Telefon: +40 0374205200/ +40 0374205204
Fax: +40 374205204
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.acilfov.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100106697
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru de furnizare materiale pentru rețele de canalizare

Număr de referinţă: 25709173/2020/10
II.1.2)Cod CPV principal
44163130 Conducte de ape reziduale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

S.C. Apa-Canal Ilfov S.A. intentioneaza sa incheie un acord-cadru de furnizare materiale pentru retele de canalizare menajera, pe o perioada de 48 de luni conform cerintelor caietului de sarcini.

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. Termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maximum 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

B. Entitatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Valoare minima acord-cadru 256 164,44 fara TVA si valoare maxima acord-cadru 12 934 895,06 RON fara TVA.

Valoare minima contract subsecvent 256 164,44 RON fara TVA si valoare maxima contract subsecvent 3 233 723,77; subsecvente se vor incheia anual.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 12 934 895.06 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44164310 Tuburi şi racorduri
44423730 Cadre pentru guri de vizitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Locul principal de executare:

Judetul Ilfov.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul acordului-cadru ce face obiectul prezentei proceduri este de furnizare materiale pentru retele de canalizare menajera pentru toate localitatile din judetul Ilfov in care S.C. Apa-Canal Ilfov S.A. este operator de apa si canalizare, conform caietului de sarcini.

Cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru/contractului subsecvent sunt cele prevazute in lista cu cantitatile de produse enumerate in cadrul caietului de sarcini.

Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui contract subsecvent reprezinta estimari ale cantitatilor care ar putea fi solicitate pe intreaga durata a acordului-cadru, acestea putand fi mai mici, egale sau mai mari fata de cele estimate, in functie de necesitatile entitatii contractante.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fonduri proprii.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii:

— certificate constatatoare care atesta lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de decizie sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016;

— orice alte documente edificatoare (dupa caz).

Persoanele juridice straine vor prezenta, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, documentele justificative eliberate de institutiile autorizate din tara de rezidenta, însotite de traducerea autorizata în limba româna.

Declaratie pe propria raspundere privind inexistenta conflictul de interese asa cum este reglementata cu titlu exemplificativ în art. 73 din Legea nr. 99/2016 – completare DUAE. Operatorii economici (ofertanti/terti sustinatori/subcontractori) vor prezenta, fiecare, DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor si Formularul 1.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:

— presedinte consiliul de administratie Cristian Ovidiu Cătălin Pistol;

— membru consiliul de administratie Gabriel-Constantin Năstase;

— membru consiliul de administratie Mihail George Staicu;

— membru consiliul de administratieMihai Anghel;

— membru consiliul de administratie Adrian Costin Dragan;

— director general Cătălin Marian Dragilă;

— director tehnic Mihaela Dogaru;

— director economic Angela Stancu;

— sef Birou achizitii Ana Ştefania Băicoianu.

Ofertantul nu are voie sa aiba drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv sa nu se afle in relatii comerciale, cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante.

Daca exista incertitudini cu privire la situatia personala a unui operator economic, entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente.

Nota:

1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractor) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă;

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, precum si faptul ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului – se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentelele justificative vor fi prezentate obligatoriu, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: certificatul constatator, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, eliberat de ONRC sau organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Obiectul principal al contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul emis de ONRC sau de organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente echivalente, care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerintele legale din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului contractului supus procedurii. Documentele se vor prezenta în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.

Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a livrat in ultimii trei ani produse similare a caror valoare cumulate sa fie in valoare de minimum 3 200 000 RON fara TVA, la nivelul a cel putin unui contract sau la nivelul mai multor contracte. Prin produse similare se inteleg tipurile de materiale care fac parte din categoria „Tevi, fitinguri, camine, racorduri”. Nota: numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor stabilita in anuntul de participare publicat. Modul de calcul al perioadei indicate mai sus (ultimii trei ani, impliniti la data termenului-limita pentru depunerea ofertelor), in cazul decalarii termenului-limita pentru depunerea ofertelor, se va respecta art. 13 alin. (2) din Instructiunea nr. 2/2017 emisa de ANAP.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative vor fi prezentate obligatoriu, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: cel putin un certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar (documente/recomandari emise de beneficiarul produselor si/sau procese-verbale de receptie produse si/sau documente constatatoare emise de autoritatile/entitatile contractante si/sau certificari de buna prestare, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica), din care sa reiasa: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similara; partile contractante; obiectul contractului; produsele furnizate si capacitatea aferenta (inclusiv valori în lei, fără TVA); partea efectiv livrata in cadrul contractului (ca lider/asociat/subcontractat); îndeplinirea corespunzatoare a contractului. Nota: in cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, cerinta privind experienta similara se poate indeplini prin cumul, iar documentele solicitate care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate de cei care indeplinesc aceasta cerinta. In cazul unei asocieri, fiecare asociat va completa DUAE cu informatii relevante. In cazul in care contractul/contractele prezentate ca experienta similara au fost prestate ca subcontractant, valoarea ce va fi luata in considerare pentru indeplinirea cerintei minime se va calcula in conformitate cu valoarea contractului de subcontractare, sub conditia confirmarii de catre beneficiarul final. Entitatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in lei, pentru calculul echivalentei se va avea in vedere cursul mediu anual in lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Cuantumul garantiei de participare: 3 200 RON.

Cursul de schimb la data publicarii invitatiei de participare, echivalenta leu/alta valuta la cursul comunicat de BNR.

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: patru luni de la data-limita stabilita pentru primirea ofertelor.

În cazul depunerii de oferte în asociere, în mod obligatoriu garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Mod de constituire: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire. Entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzând suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare din urmatoarele situatii:

(a) si-a retras oferta, în perioada de valabilitate a acesteia;

(b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei.

Garantia de participare obligatoriu se va posta in SICAP (scanata) pana la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Garantia de participare se poate constitui si prin virament bancar in contul urmator: cont IBAN BRD deschis la Sucursala Băneasa RO18BRDE445SV38882244450.

Garantia de participare se elibereaza conform art. 44 din HG 394/2016.

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea fara TVA a contractului încheiat.

Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării entităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de cinci zile lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent. Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instru […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Acordul de asociere va respecta Formularul 2. Partile raspund solidar si individual in fata entitatii contractante in ceea ce priveste toate obligatiile si responsabilitatile decurgand din/in legatura cu contractul.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 14/12/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 14/04/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 14/12/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare si reprezentantii operatorilor economici.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie, un standard/agrement tehnic, se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”.

Documentaţia de atribuire se descărca de la „Documentaţie si clarificări” din anuntul de participare din SICAP.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
Adresă: Calea Bucureștilor nr. 222c
Localitate: Otopeni
Cod poștal: 075100
Țară: România
E-mail: contact@acilfov.ro
Telefon: +40 374205200
Fax: +40 374205204
Adresă internet: www.acilfov.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
06/11/2020