Usługi - 541563-2022

04/10/2022    S191

Polska-Legbąd: Usługi leśnictwa

2022/S 191-541563

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Nadleśnictwo Woziwoda
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 5610003287
Adres pocztowy: Woziwoda 3
Miejscowość: Legbąd
Kod NUTS: PL637 Chojnicki
Kod pocztowy: 89-504
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Podlaszewski
E-mail: woziwoda@torun.lasy.gov.pl
Tel.: +48 523360910
Faks: +48 523360920
Adresy internetowe:
Główny adres: https://woziwoda.torun.lasy.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka leśna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pozyskanie i zrywka drewna na terenach klęskowych Nadleśnictwa Woziwoda (IV postępowanie)

Numer referencyjny: ZG.270.28.2022
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 672 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna klęskowego na terenie Nadleśnictwa Woziwoda.

Przedmiot zamówienia podzielony został na części, obejmujące następujące zakresy rzeczowe:

Część 1 - Pozyskanie i zrywka drewna klęskowego na terenie leśnictwa Lipce,

Część 2 - Pozyskanie i zrywka drewna klęskowego na terenie leśnictwa Lipowa,

Część 3 - Pozyskanie i zrywka drewna klęskowego na terenie leśnictwa Zielony Dół.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 268 900.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 - Pozyskanie i zrywka drewna klęskowego na terenie leśnictwa Lipce

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77000000 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Woziwoda, leśnictwo Lipce.

II.2.4)Opis zamówienia:

- szacunkowa ilość drewna klęskowego do pozyskania wynosi 500 m3;

- Zamawiający szacuje 100% udziału cięć rębnych złożonych, cięć przygodnych i pozostałych;

- Zamawiający przyjmuje 20 godzin ciągnikowych (grupa czynności GODZ MH8) potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 - Pozyskanie i zrywka drewna klęskowego na terenie leśnictwa Lipowa

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77000000 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Woziwoda, leśnictwo Lipowa.

II.2.4)Opis zamówienia:

- szacunkowa ilość drewna klęskowego do pozyskania wynosi 3000 m3;

- Zamawiający szacuje 10% udziału cięć rębnych zupełnych oraz 90% udziału cięć rębnych złożonych, cięć przygodnych i pozostałych;

- Zamawiający przyjmuje 40 godzin ciągnikowych (grupa czynności GODZ MH8) potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3 - Pozyskanie i zrywka drewna klęskowego na terenie leśnictwa Zielony Dół

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77000000 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Woziwoda, leśnictwo Zielony Dół.

II.2.4)Opis zamówienia:

- szacunkowa ilość drewna klęskowego do pozyskania wynosi 800 m3;

- Zamawiający szacuje 100% udziału cięć rębnych złożonych, cięć przygodnych i pozostałych;

- Zamawiający przyjmuje 10 godzin ciągnikowych (grupa czynności GODZ MH8) potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:

Potrzeba Zamawiającego obejmuje realizację usług leśnych koniecznych do wykonania w związku z wystąpieniem w dniu 01.07.2022 r. silnych wiatrów powodujących szkody powierzchniowe w drzewostanach oraz realizację Zarządzenia nr 29/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Woziwoda z dnia 04.07.2022 r. w sprawie usuwania skutków stanu siły wyższej o zasięgu lokalnym. Konieczne jest jak najszybsze udrożnienie dróg, uprzątnięcie terenów położonych w sąsiedztwie linii energetycznych, zabudowań i innych miejsc w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom trzecim, a także jak najszybsze pozyskanie i zerwanie uszkodzonego drewna w celu uniknięcia jego deprecjacji.

Zamawiający nie ma możliwości wariantowania sposobu zaspokojenia zidentyfikowanej potrzeby w uwagi na nagły i nieprzewidziany charakter zdarzenia, jakim jest wystąpienie stanu siły wyższej o zasięgu lokalnym. Z uwagi na konieczność jak najszybszego uprzątnięcia uszkodzonych powierzchni, a także konieczność weryfikacji założonego na 2023 rok planu pozyskania i sprzedaży drewna oraz ze względu na zobowiązania w stosunku do zakładów usług leśnych z zakontraktowanymi umowami na bieżący rok, nie istnieje inny wariantowy sposób zaspokojenia potrzeb Zamawiającego.

Postępowanie planuje się przeprowadzić w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.). Możliwość taka została przewidziana w postępowaniu nr NN.270.17.2021.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZG.270.28.2022
Część nr: 1
Nazwa:

Część 1 - Pozyskanie i zrywka drewna klęskowego na terenie leśnictwa Lipce

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/09/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Leśnych Ryszard Glazer
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 5551108227
Adres pocztowy: Dąbki 20
Miejscowość: Czersk
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 89-650
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 34 400.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZG.270.28.2022
Część nr: 2
Nazwa:

Część 2 - Pozyskanie i zrywka drewna klęskowego na terenie leśnictwa Lipowa

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/09/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Leśnych Roman Goch
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 5611017601
Adres pocztowy: Lipowa 12
Miejscowość: Śliwice
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 89-530
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 184 300.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZG.270.28.2022
Część nr: 3
Nazwa:

Część 3 - Pozyskanie i zrywka drewna klęskowego na terenie leśnictwa Zielony Dół

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/09/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Leśnych Mirosław Szmaglinski
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 5611042562
Adres pocztowy: ul. Ks. Chudzińskiego 38
Miejscowość: Legbąd
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 89-504
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 50 200.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
Tel.: +48 226958504
Faks: +48 226958111
Adres internetowy: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4. i 5. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.), jest

równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/09/2022