The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 541623-2022

04/10/2022    S191

Nederland-Amsterdam: Financiële leasing

2022/S 191-541623

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ambulance Amsterdam B.V.
Nationaal identificatienummer: 60527908
Postadres: Karpwerweg 19 25
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1075 LB
Land: Nederland
Contactpersoon: Jasper Matena
E-mail: jmatena@ambulanceamsterdam.nl
Telefoon: +31 653384419
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ambulanceamsterdam.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lease, beheer en onderhoud wagenpark (ambulancevoertuigen)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66114000 Financiële leasing
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht bestaat uit de lease, het beheer en het onderhoud van ambulancevoertuigen voor Ambulance Amsterdam. De looptijd is minimaal 5 jaar.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 127 766.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50111110 Ondersteunende diensten voor wagenpark
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Groot Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht bestaat uit het leveren, beheren en onderhouden van ca 80 ambulancevoertuigen in een lease constuctie met open calculatie op de component onderhoud. Dit voor de gebruiksduur van minimaal 5 jaar met een optie tot verlengen

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wijze van invulling kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De opdracht kan worden verlengd door het bestellen van nieuwe ambulancevoertuigen na een gebruiksduur van 5 jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 101-280307
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Lease, beheer en onderhoud wagenpark (ambulancevoertuigen)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/08/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: LeasePlan Nederland N.V.
Nationaal identificatienummer: 39037163
Postadres: P.J. Oudweg 4
Plaats: ALMERE
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1314CH
Land: Nederland
E-mail: tenders@leaseplan.nl
Telefoon: +31 365272700
Internetadres: https://www.leaseplan.com/nl-nl/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 127 766.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Prijs totale inschrijving is de ingediende prijs op het prijzenblad maal de verwachte aanschaf van 80 voertuigen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Postadres: Postbus 84500
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1080 BN
Land: Nederland
E-mail: jmatena@ambulanceamsterdam.nl
Telefoon: +31 205412111
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/09/2022