Diensten - 541625-2022

04/10/2022    S191

Nederland-Utrecht: Milieubeheer

2022/S 191-541625

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Nationaal identificatienummer: 361633343
Postadres: Griffioenlaan 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3526 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: Marilyn Inge
E-mail: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Telefoon: +31 646732270
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

31166161: Calamiteitenbestrijding Waterverontreiniging Rijkswateren Zuid Holland, Brabant en Limburg.

Referentienummer: 31166161
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90710000 Milieubeheer
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft Calamiteitenbestrijding Waterverontreiniging, kleine objecten en beheer en onderhoud oliebestrijdingsmaterieel. Het betreft een aanbesteding in 2 percelen, te weten:

1) B2 Rijkswateren Zuid Holland;

2) B7 Rijkswateren Brabant en Limburg;

De scope bestaat uit de volgende onderdelen;

A) Calamiteitenbestrijding waterverontreiniging

B) Beheer en onderhoud oliebestrijdingsmaterieel

C) Veiligstellen kleine objecten (alleen perceel B2)

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 467 888.76 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

B2 (Rijkswateren Zuid Holland)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90710000 Milieubeheer
90741000 Diensten in verband met olievervuiling
90733000 Diensten in verband met watervervuiling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zuid-Holland, Brabant en Limburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geen

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Prijs / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

herhaling van diensten

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

B7 (Rijkswateren Brabant en Limburg)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90710000 Milieubeheer
90741000 Diensten in verband met olievervuiling
90733000 Diensten in verband met watervervuiling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zuid-Holland, Brabant en Limburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

geen

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Prijs / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

herhaling van diensten

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 107-281446
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

P1 B2 (Rijkswateren Zuid Holland)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/04/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tebezo Waterbouw & Nautische Dienstverlening B.V.
Nationaal identificatienummer: 05029571
Postadres: Sasweg 13
Plaats: GENEMUIDEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8281BR
Land: Nederland
E-mail: calculatie@tebezo.nl
Telefoon: +31 383855225
Fax: +31 383856678
Internetadres: http://www.tebezo.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 054 284.90 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

P2 B7 (Rijkswateren Brabant en Limburg)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/11/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tebezo Waterbouw & Nautische Dienstverlening B.V.
Nationaal identificatienummer: 05029571
Postadres: Sasweg 13
Plaats: GENEMUIDEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8281BR
Land: Nederland
E-mail: calculatie@tebezo.nl
Telefoon: +31 383855225
Fax: +31 383856678
Internetadres: http://www.tebezo.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 413 603.86 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/09/2022