Diensten - 541909-2022

04/10/2022    S191

Nederland-Utrecht: Telecommunicatiediensten

2022/S 191-541909

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 166-471787)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting ROC Midden Nederland
Nationaal identificatienummer: 25638009
Postadres: Brandenburchdreef 20
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3562 CS
Land: Nederland
Contactpersoon: Inkoop Meesters
E-mail: post@inkoopmeesters.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rocmn.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beheer en Support Telefonieplatform

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64200000 Telecommunicatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van de aan te besteden opdracht is het voorzien in doorlopende hosting, beheer, support en software assurance van het bestaande platform voor vaste telefonie.

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:

- Migratie (indien nodig) en hosting van het bestaande telefonieplatform (Mitel);

- Technisch beheer en derdelijns support op het bestaande telefonieplatform;

- Optreden als Single Point of Contact bij alle storingen op het gebied van vaste telefonie;

- Software Assurance en technische ondersteuning van Mitel.

De licentie voor de Mitel oplossing is in bezit van ROC Midden Nederland.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/09/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 166-471787

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Communicatie
In plaats van:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/fa9beb6eecb91f4d2033091568865656

Stichting ROC Midden Nederland

Brandenburchdreef 20

Utrecht

3562CS

NL

afdeling inkoop

inkoop@rocmn.nl

NL

http://www.rocmn.nl

Stiching ROC Midden Nederland

Brandenburchdreef 20

Utrecht

3562CS

NL

afdeling inkoop

inkoop@rocmn.nl

NL

http://www.rocmn.nl

Te lezen:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/274399/details

Stichting ROC Midden Nederland

Brandenburchdreef 20

Utrecht

3562CS

NL

afdeling inkoop

inkoop@rocmn.nl

NL

http://www.rocmn.nl

Stiching ROC Midden Nederland

Brandenburchdreef 20

Utrecht

3562CS

NL

afdeling inkoop

inkoop@rocmn.nl

NL

http://www.rocmn.nl

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 05/10/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 10/10/2022
Plaatselijke tijd: 07:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 06-10-2022

Plaatselijke tijd: 00:10

Te lezen:

Datum: 10-10-2022

Plaatselijke tijd: 07:05

VII.2)Overige nadere inlichtingen: