Servicios - 541980-2018

08/12/2018    S237    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Plovdiv: Impresos y productos relacionados

2018/S 237-541980

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Obshtina Plovdiv
000471504
pl. „Stefan Stambolov“ No. 1
Plovdiv
4000
Bulgaria
Persona de contacto: Boyana Boyadzhieva
Teléfono: +359 32656800
Correo electrónico: todor_todorov@plovdiv.bg
Fax: +359 32660571
Código NUTS: BG421

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.plovdiv.bg/

Dirección del perfil de comprador: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Осигуряване на информация и комуникация по проект BG05M9OP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“

II.1.2)Código CPV principal
22000000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Дейностите, предмет на поръчката, включват изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG05MOP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“, разпределени в 2 обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Услуги, свързани с организиране на събития, публикации в медии и доставки на билборд, информационна табела и промоционални материали“ (ОП 1),

— обособена позиция № 2 „Услуга по изработване и доставка на печатни информационни материали, предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“ (ОП 2).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 4 675.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Услуги, свързани с организиране на събития, публикации в медии и доставки на билборд, информационнa табелa и промоционални материали

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79952000
44423400
79341000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG421
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. Пловдив

II.2.4)Descripción del contrato:

Дейностите, предмет на възлагане, включват организиране и провеждане на:

1. 2 официални церемонии — 1 за ефективния старт на проекта и 1 за откриване на обекта;

2. 2 публични събития (пресконференции) в началото и в края на проекта;

3. 2 платени публикации/рекламни карета;

4. изработване, доставяне, монтиране и демонтиране на временен билборд с размер 4x3 метра;

5. изработване, доставяне и монтиране на постоянна обяснителна табела;

6. доставка на промоционални материали.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Проект BG05M9OP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Услуга по изработване и доставка на печатни информационни материали, предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
22000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG421
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. Пловдив

II.2.4)Descripción del contrato:

Услуга по изработване и доставка на печатни информационни материали — дипляни, папки с лого и тефтери (бележници).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Проект BG05M9OP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 170-387009
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 18ДГ1015
Lote nº: 1
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Издателска къща АБ ЕООД
833034039
ул. Отец паисий № 58
Стара Загора
6000
Bulgaria
Teléfono: +359 896776865
Correo electrónico: ik-ab@outlook.com
Fax: +359 896776865
Código NUTS: BG344
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 3 750.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 18ДГ1024
Lote nº: 2
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/12/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Издателска къща Свети Георги Победоносец ЕООД
203419824
пл. България № 1, ет. 8, офис 2
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 889616135
Correo electrónico: ik.svetigeorgi@abv.bg
Fax: +359 889616135
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 925.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197 ал. 1 от ЗОП

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018