Servicios - 541988-2018

08/12/2018    S237    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Suecia-Solna: Red de área local

2018/S 237-541988

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Solna stad
212000-0183
Stadshusgången 2
Solna
171 86
Suecia
Persona de contacto: Hanna Sandström
Correo electrónico: hanna.sandstrom@solna.se
Código NUTS: SE110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.solna.se

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

LAN

Número de referencia: KS/2018:179
II.1.2)Código CPV principal
32410000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Upphandlingen av LAN avser drift och underhåll av utrustning i LAN som staden äger, tillhandahållande av kompetens inom LAN för design och arkitektur samt leverans av kompletterande produkter i LAN vid behov.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Oferta más baja: 12 298 766.00 SEK / Oferta más elevada: 13 900 002.00 SEK considerada
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32400000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SE110
II.2.4)Descripción del contrato:

Upphandlingen av LAN avser drift och underhåll av utrustning i LAN som staden äger, tillhandahållande av kompetens inom LAN för design och arkitektur samt leverans av kompletterande produkter i LAN vid behov.

Inbjudan

Solna stad, 212000-0183, bjuder härmed in leverantörer att lämna anbud inom LAN.

Avtalsform

Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Avtalstid

Avtalet ska träda i kraft efter att bägge parter undertecknat avtalet.

Avtalet gäller initialt i fyrtioåtta (48) månader från och med Effektiv leveransdag.

Beställaren har rätt till fyra (4) förlängningsoptioner på respektive tolv (12) månader. Respektive förlängningsoption träder i kraft under förutsättning att Beställaren inte säger upp avtalet minst sex (6) månader före den innevarande avtalsperiodens slut. Efter den fjärde förlängningsoptionen upphör Avtalet att gälla utan föregående uppsägning.

Diarienummer

Stadens diarienummer och upphandlingens referensnummer är: KS/2018:179

Förutsättningar för upphandlingens genomförande

Staden kan komma att avbryta upphandlingen om inget av anbuden uppfyller de krav som ställts i upphandlingsdokumentet eller om inget anbud ryms inom de ekonomiska ramarna eller om annan saklig grund för avbrytande föreligger.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) som: Öppet förfarande.

Sista anbudsdag

Sista anbudsdag: 9.10.2018

Anbud som inte inkommer i tid kommer ej att beaktas.

Anbudets giltighetstid

Anbud ska vara giltiga till och med: 31.3.2019.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Beställaren har rätt till fyra (4) förlängningsoptioner på respektive tolv (12) månader. Respektive förlängningsoption träder i kraft under förutsättning att Beställaren inte säger upp avtalet minst sex (6) månader före den innevarande avtalsperiodens slut. Efter den fjärde förlängningsoptionen upphör Avtalet att gälla utan föregående uppsägning.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 170-387062
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
26/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Tele2 Sverige Aktiebolag
556267-5164
Box 62
Kista
164 94
Suecia
Correo electrónico: katarina.janebro@tele2.com
Código NUTS: SE110

Dirección de internet: http://www.tele2.se

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Oferta más baja: 12 298 766.00 SEK / Oferta más elevada: 13 900 002.00 SEK considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Förvaltningsrätten
Stockholm
Suecia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/12/2018