De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Leveringen - 542107-2022

04/10/2022    S191

Nederland-Amsterdam: Warmtewisselaars

2022/S 191-542107

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AEB Amsterdam
Nationaal identificatienummer: 58867937
Postadres: Australiëhavenweg 21
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1045 BA
Land: Nederland
Contactpersoon: David Vogelpoel
E-mail: David.Vogelpoel@aebamsterdam.nl
Telefoon: +31 621216038
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.aebamsterdam.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=202453
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=202453
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Afvalverwerking

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Design, manufacture and installation of AEC Air Preheaters ||| Het ontwerpen, produceren en inbouwen van AEC Luchtvoorverwarmers

Referentienummer: Negometrix 202453
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42511100 Warmtewisselaars
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Met deze openbare Europese aanbesteding heeft AEB tot doel het sluiten van een overeenkomst met één partij voor het ontwerpen, produceren en inbouwen van AEC Luchtvoorverwarmers. Het demonteren van de huidige AEC Luchtvoorverwarmers is eveneens onderdeel van de scope.

AEB heeft besloten de luchtvoorverwarmers van de vier AEC-verbrandingslijnen te vervangen. Vanwege de technische conditie én leeftijd, is het noodzakelijk om vóór 2026 de luchtvoorverwarmers te vervangen. Aanbestedende dienst heeft als doel een overeenkomst te sluiten met de Inschrijver die het beste thermisch ontwerp maakt tegen de gunstigste prijs. 

Opdrachtnemer dient een thermisch ontwerp te maken dat voldoet aan de gestelde minimum eisen zoals opgenomen in het bestek.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09320000 Stoom, warm water en aanverwante producten
09322000 Stoom
44163140 Stoom- en waterbuizen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Met deze openbare Europese aanbesteding heeft AEB tot doel het sluiten van een overeenkomst met één partij voor het ontwerpen, produceren en inbouwen van AEC Luchtvoorverwarmers. Het demonteren van de huidige AEC Luchtvoorverwarmers is eveneens onderdeel van de scope.

AEB heeft besloten de luchtvoorverwarmers van de vier AEC-verbrandingslijnen te vervangen. Vanwege de technische conditie én leeftijd, is het noodzakelijk om vóór 2026 de luchtvoorverwarmers te vervangen. Aanbestedende dienst heeft als doel een overeenkomst te sluiten met de Inschrijver die het beste thermisch ontwerp maakt tegen de gunstigste prijs. 

Opdrachtnemer dient een thermisch ontwerp te maken dat voldoet aan de gestelde minimum eisen zoals opgenomen in het bestek.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 09/03/2023
Einde: 01/07/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/11/2022
Plaatselijke tijd: 22:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/09/2022