Bygge og anlæg - 542151-2020

13/11/2020    S222

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 222-542151

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 41
Postadresse: Søvej 1
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Tim Kristensen
E-mail: tk@silkeborg.dk
Telefon: +45 89701309
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dd0e9b00-f43e-445d-8ee9-4cf25e7ab196/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dd0e9b00-f43e-445d-8ee9-4cf25e7ab196/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dd0e9b00-f43e-445d-8ee9-4cf25e7ab196/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dd0e9b00-f43e-445d-8ee9-4cf25e7ab196/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ny Ringvejsbro, Østre Ringvej i Silkeborg Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Entreprisen skal udføres i Silkeborg kommune og den omfatter i hovedtræk projektering og udførelse af: Ny Ringvejsbro over Gudenåen, nyt vejanlæg for Østre Ringvej, inkl. tilpasning af eksisterende rasteplads, nedrivning af eksisterende bygværk over Gudenåen, opbrydning af eksisterende vejanlæg, dæmninger og stier, terrænregulering, nyt stianlæg inkl. midlertidig stibro (stibro foreligger i hovedprojekt) over Gudenåen, trafikafmærkning og drift og vedligehold. Der henvises til udbudsmaterialet for en mere detaljeret beskrivelse af entreprisens omfang.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 130 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45100000 Forberedelse af byggeplads
45221100 Arbejder i forbindelse med broer
45111000 Nedrivning, terrænregulering og rydning af byggeplads
45113000 Byggepladsarbejder
45112000 Udgravning og fjernelse af jord
45223300 Anlæg af parkeringspladser
45221000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer
45233100 Byggearbejde i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje
45233200 Diverse belægningsarbejder
45233300 Funderingsarbejde i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje, gader og gangstier
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Silkeborg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen skal udføres i Silkeborg kommune og den omfatter i hovedtræk projektering og udførelse af: Ny Ringvejsbro over Gudenåen, nyt vejanlæg for Østre Ringvej, inkl. tilpasning af eksisterende rasteplads, nedrivning af eksisterende bygværk over Gudenåen, opbrydning af eksisterende vejanlæg, dæmninger og stier, terrænregulering, nyt stianlæg inkl. midlertidig stibro (stibro foreligger i hovedprojekt) over Gudenåen, trafikafmærkning og drift og vedligehold. Der henvises til udbudsmaterialet for en mere detaljeret beskrivelse af entreprisens omfang. Arbejdet skal udføres i henhold til hovedtidsplanen og forventes udført i perioden medio 2021 til ultimo 2023.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Brolængde / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Drift og vedligehold inkl. teknisk løsning / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 25 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 130 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 28/09/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 5 ansøgere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund og som opfylder mindstekravene til egnethed, vil der blive foretaget en objektiv udvælgelse af de bedst egnede ansøgere på baggrund af de angivne referencer. Udvælgelse af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der efter ordregivers skøn vurderes at have de mest relevante referencer, som kontrakten omfatter. Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer af sammenlignelige projekter, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring med at levere den konkret efterspurgte løsning, herunder broer over vand, projekter udført nær naturfølsomme områder, brolængde og kontraktværdi. Antallet af relevante referencer inden for den angivne begrænsning vil tillige blive tillagt vægt i vurderingen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Samlet årsomsætning for hver af de seneste 3 afsluttede og godkendte regnskabsår i DKK.

Baserer ansøger sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgers og de andre enheders årlige samlede omsætning for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Ved en sammenslutning af enheder beregnes omsætningen som enhedernes samlede årlige omsætning for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal ansøger ved anmodning fremlægge dokumentation (støtterklæring) for, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. Støtteerklæring er vedlagt som en del af udbudsmaterialet. Enheden skal endvidere fremlægge den i punkt VI.3) nævnte dokumentation.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for at oplysningerne i ESPD er korrekte. Ved ikke offentligt tilgængelige oplysninger, skal der fremsendes en revisors erklæring om kravenes opfyldelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimumskravet er en samlet årsomsætning på 260 mio. DKK beregnet som et gennemsnit af de 3 regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer der dokumenterer erfaring med gennemførelse af totalentrepriser samt udførelse af anlægsarbejder (bro-, jord-, afvandings- og belægningsarbejder).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Nedenfor er beskrevet hvilket minimumskrav for teknisk og faglig formåen, der skal være opfyldt.

Ansøger skal angive følgende oplysninger i ESPD’ets del IV, litra C eller i et særskilt bilag, som vedlægges ansøgningen:

Referencer der dokumenterer erfaring med gennemførelse af totalentrepriser samt udførelse af anlægsarbejder (bro-, jord-, afvandings- og belægningsarbejder), hvor følgende minimumskrav skal være opfyldt:

- Minimum 1 og maksimalt 5 referencer der dokumenterer erfaring med udførelse af større betonbroer (minimum 100 m lange) indenfor de seneste 10 år.

- Maksimalt 5 referencer der dokumenterer at entreprenøren har forestået totalentrepriser indenfor de seneste 5 år.

- Maksimalt 5 referencer der dokumenterer erfaring med projektering af større betonbroer (minimum 100m lange) indenfor de seneste 10 år.

- Maksimalt 5 referencer der dokumenterer erfaring med udførelse af vejanlæg (jord-, afvandings- og belægningsarbejder) indenfor de seneste 5 år.

- Maksimalt 5 referencer der dokumenterer erfaring med udførelse af projekter udført i Danmark nær naturfølsomme områder indenfor de seneste 10 år.

Samlet skal der minimum fremlægges 5 referencer for minimum 3 af ovenstående 5 punkter. Såfremt der vedlægges flere referencer end de ovenfor anførte maksimumkrav, vil ordregiver alene se på de første 5 referencer indenfor hver af de ovenstående punkter.

Kun referencer, der er udført på ansøgningstidspunktet, vil indgå i vurderingen jf. punkt 3.5, og ved vurderingen af om minimumskravene til teknisk og faglig formåen er opfyldt. Er der tale om en igangværende opgave, er det alene den del af leverancen, der er udført på ansøgningstidspunktet, der vil blive tillagt vægt.

Beskrivelsen af referencen bør indeholde: Projektnavn, kundens identitet, kontaktperson, kontraktform, kontraktsum, kontraktperiode - start og sluttidspunkt, klar beskrivelse af projektet.

Hver reference bør maksimalt fylde 2 A4 sider inkl. visualiseringer, illustrationer m.v. En A4 side i skrift svarer til 2 400 tegn inkl. mellemrum. Ordregiver forbeholder sig retten til at se bort fra alt over 2 A4 sider pr. reference.

Der vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for den teknisk og faglige formåen. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte ansøger eller kontaktpersonen for referencen med henblik på at få bekræftet oplysningerne angivet i ESPD.

Baserer ansøger sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, skal ansøger ved anmodning fremlægge dokumentation (støtteerklæring), der godtgør, at ansøgeren faktisk råder over den nødvendige tekniske og faglige formåen, og at enhederne påtager sig solidarisk hæftelse. Støtteerklæring er vedlagt som en del af udbudsmaterialet. Enheden skal endvidere fremlægge den i punkt VI.3) nævnte dokumentation.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktudførelsesvilkårene er i henhold til entreprisekontrakten, herunder i henhold til almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18) samt særlige betingelser for totalentreprise (SBT).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/12/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 13/01/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske via ordgivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. punkt 1.3). Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Interesserede bedes holdes sig orienteret om udbuddet via det elektroniske udbudssystem.

Ansøgning og tilbud skal afgives på dansk, og kontrakten vil blive indgået på dansk. Spørgsmål skal formuleres på dansk.

Åbning af tilbud: Forventes den 9. april 2021 kl. 09.00 på ordregivers adresse (Silkeborg Rådhus, Søvej 3, 8600 Silkeborg).

Vedrørende punkt II.1.5) og II.2.6): Bygherres økonomiske ramme er 130 mio. DKK ekskl. moms. Endelige tilbud, eller indledende tilbud jf. betingelser for udbud og tilbud (BUT) punkt 3.8.1, med en tilbudssum (inkl. eventuelt af bygherre kapitalisererede forbehold) der overskrider bygherrens økonomiske ramme er ukonditionsmæssigt. For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.

Ordregiver forventer at afholde informationsmøde for prækvalificerede virksomheder d. 10. februar 2021 kl. 11.00.

Ansøger skal indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Baserer ansøgeren sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3. Ordregiver kan kræve fremlæggelse af dokumentation på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen, såfremt det skønnes nødvendigt.

Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1.

Nr. 1) forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område,

Nr. 2) konkurs, insolvens eller likvidationsbehandling, lignende situation i henhold til tilsvarende procedure iht. national lovgivning.

Nr. 3) alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgers integritet.

Nr. 4) ansøgers har indgået aftaler med en aftale med henblik på konkurrencefordrejning.

Nr. 5) tidligere misligholdelse af offentlig kontrakt.

Nr. 6) ansøgeres uretmæssige påvirkning af ordregivers beslutningsproces og

Nr. 7) hvis ansøger har ubetalt forfalden gæld på under 100 000 til offentlige myndigheder vedr. skatter, afgifter og sociale sikringsordninger medmindre ansøger har fremlagt til dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138.

Ordregiver betaler et vederlag på 250 000 DKK ekskl. moms, til hver af de tilbudsgivere som deltager i hele udbudsforretningen, og som afleverer et reelt tilbud, der kan evalueres og som indeholder de i BUT punkt 5.5 efterspurgte oplysninger. Der ydes dog ikke deltagelsesvederlag til den vindende tilbudsgiver. For yderligere oplysninger om betingelser for vederlag fremgår af BUT.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/11/2020