В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 542167-2019

15/11/2019    S221

България-София: Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати

2019/S 221-542167

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД, гр. София (УСБАЛО ЕАД)
Национален регистрационен номер: 000662776
Пощенски адрес: ул. „Пловдивско поле“ № 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1756
Държава: България
Лице за контакт: Айсел Юсеин, наталия Карагьозова, Росица Христова
Електронна поща: ayusein@sbaloncology.bg
Телефон: +359 28076355
Факс: +359 28706321
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://sbaloncology.bg/index.php/bg/
Адрес на профила на купувача: http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191106yFKj1644157
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Пълно абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на апарат за хеликална терапия Accuray, Thomo Therapy HAD с включени труд и доставка на резервни части и вакуумни елементи

II.1.2)Основен CPV код
50400000 Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е осигуряване на абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на апарат за хеликална терапия Accuray, Thomo Therapy HAD, включващо профилактика/поддръжка на медицинската апаратура, труд, профилактика и поддръжка на базата данни, задължителните актуализации на софтуера, включително и необходимите лиценции и софтуерна поддръжка на компонентите на уредбата, включително планиращата система, настройки, калибровки, тестове, подробни изпитвания, контрол на качеството на уредбата и отстраняване на неизправности/повреди, при необходимост и ремонт, както и доставка и монтаж на нови, неупотребявани и оригинални резервни части, вкл. и вакуумни елементи.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 640 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50400000 Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Лъчетерапевтичен комплекс на възложителя, находящ се на адрес гр. София, ул. „Пловдивско поле“ № 6

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на апарат за хеликална терапия Accuray, Thomo Therapy HAD, включващо профилактика/поддръжка на медицинската апаратура, труд, профилактика и поддръжка на базата данни, задължителните актуализации на софтуера, включително и необходимите лиценции и софтуерна поддръжка на компонентите на уредбата, включително планиращата система, настройки, калибровки, тестове, подробни изпитвания, контрол на качеството на уредбата и отстраняване на неизправности/повреди, при необходимост и ремонт, както и доставка и монтаж на нови, неупотребявани и оригинални резервни части, вкл. и вакуумни елементи

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 640 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Предвидена е възможност за удължаване на срока на действие на договора с още 12 (дванадесет) месеца.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Посочената по-горе прогнозна стойност на обществената поръчка включва: до 1 760 000 BGN без вкл. ДДС и за срока на действие на договора от 24 (двадесет и четири) месеца и до 880 000 BGN без вкл. ДДС в случай на сключване на допълнително споразумение за удължаване срока на действието на договора.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Да притежава валидна лицензия или удостоверение за регистрация за извършване на дейност по чл. 56, ал. 3 от ЗБИЯЕ за работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване или друг еквивалентен документ, доказващ правото на участника да извършва дейностите, включени в предмета на поръчката, на територията на Република БЪЛГАРИЯ.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да разполага с технически лица с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

2. Участникът да представи документ, издаден от производителя на медицинската апаратура или от оторизирана от него организация, удостоверяващ възможността му да доставя оригинални резервни части за медицинската апаратура.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За № 1:

1.1. Участникът да разполага с минимум 1 (един) сервизен инженер, които да отговарят на следните минимални изисквания: да притежава сертификат за обучение или еквивалентен/и документ/и, доказващи професионалните му умения за поддръжка на медицинската апаратура, издаден/и от производителя или от оторизирана от него организация.

За № 2:

2.1. Участникът може да представи документ както от производителя, така и от негов упълномощен представител. В случай че участникът е оторизиран от упълномощен представител на производителя на медицинската апаратура, то той следва да представи и документ, от който са видни правата на оторизиращия го упълномощен представител. Документът следва да бъде представен в заверено от участника копие, а ако е на чужд език — и в превод на български език.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/12/2019
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/12/2019
Местно време: 10:00
Място:

Сградата на УСБАЛО ЕАД, гр. София 1765, ул. „Пловдивско поле“ № 6, етаж 6, заседателна зала

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват законните представители на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на УСБАЛО ЕАД. Документът за упълномощаване се предоставя на комисията.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за когото е налице някое от следните обстоятелства: обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай, че участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгл. законодателството на държавата, в която е установен. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, основанията по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители при изпълнение на поръчката, основанията по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП се прилагат за всеки един от тях. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, основанията по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП се прилагат за всяко от тези лица. Информацията относно основанията за незадължително отстраняване се посочва в ЕЕДОП, част III „Основания за изключване“, раздел В.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок съгласно условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/11/2019