Építési beruházás - 542222-2020

13/11/2020    S222

Magyarország-Badacsonytomaj: Közútjavítás

2020/S 222-542222

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Badacsonytomaj Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_26884523
Postai cím: Fő utca 14.
Város: Badacsonytomaj
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wolf Viktória
E-mail: jegyzo@badacsonytomaj.hu
Telefon: +36 87571270
Fax: +36 87471289
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.badacsonytomaj.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001032822020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001032822020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciója

Hivatkozási szám: EKR001032822020
II.1.2)Fő CPV-kód
45233142 Közútjavítás
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

"Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósításával” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás

Badacsonytomaj, 028/13 hrsz-ú út kiépítése, Msz. 1003/20

Badacsonytomaj, 028/17 hrsz-ú út kiépítése, Msz. 1005/20

Badacsonytomaj, Bogyay Lajos út (026 hrsz) felújítása, Msz. 1001/20

Badacsonytomaj, Bogyay Lajos út (026 hrsz) kiépítése, Msz. 1002/20

Badacsonytomaj, Bogyay L. u. ingatlanjainak ivóvízellátása, szennyvízelvezetése (útépítés nélkül)

Badacsonytomaj, Bogyay Lajos utca, napelemes közvilágítás kiépítése

Főbb adatok:

— 4797 m2 térburkolat (beton és/vagy természetes kő) felújítás / készítés,

— 100 m zárt csapadékvíz rendszer építés,

— 2647 m szennyvíz és ivóvíz rendszer és átemelő műtárgy építés,

— falazat készítés és természetes kő felület fugázás

— 10 db kandeláber elhelyezés

A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött ajánlattételi

Dokumentáció tartalmazza.

A műszaki tervanyag, a műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő.

A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233142 Közútjavítás
45233140 Közúton folyó munkák
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45316100 Kültéri világítóberendezések szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Badacsonytomaj, 028/13 hrsz-ú út kiépítése, Msz. 1003/20

Badacsonytomaj, 028/17 hrsz-ú út kiépítése, Msz. 1005/20

Badacsonytomaj, Bogyay Lajos út (026 hrsz) felújítása, Msz. 1001/20

Badacsonytomaj, Bogyay Lajos út (026 hrsz) kiépítése, Msz. 1002/20

Badacsonytomaj, Bogyay L. u. ingatlanjainak ivóvízellátása, szennyvízelvezetése (útépítés nélkül)

Badacsonytomaj, Bogyay Lajos utca, napelemes közvilágítás kiépítése

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

"Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósításával” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás

Badacsonytomaj, 028/13 hrsz-ú út kiépítése, Msz. 1003/20

Badacsonytomaj, 028/17 hrsz-ú út kiépítése, Msz. 1005/20

Badacsonytomaj, Bogyay Lajos út (026 hrsz) felújítása, Msz. 1001/20

Badacsonytomaj, Bogyay Lajos út (026 hrsz) kiépítése, Msz. 1002/20

Badacsonytomaj, Bogyay L. u. ingatlanjainak ivóvízellátása, szennyvízelvezetése (útépítés nélkül)

Badacsonytomaj, Bogyay Lajos utca, napelemes közvilágítás kiépítése

Főbb adatok:

— 4797 m2 térburkolat (beton és/vagy természetes kő) felújítás / készítés,

— 100 m zárt csapadékvíz rendszer építés,

— 2647 m szennyvíz és ivóvíz rendszer és átemelő műtárgy építés,

— falazat készítés és természetes kő felület fugázás

— 10 db kandeláber elhelyezés

A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött ajánlattételi

Dokumentáció tartalmazza.

A műszaki tervanyag, a műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő.

A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás többlet időtartama (a kötelezően előírt 12 hónap felett, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű munkavállalók teljesítésbe való bevonása (minimum 0 maximum 3 fő) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: M.2.1. szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlettapasztalat (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: M.2.2. szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlettapasztalat (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: M.2.3. szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlettapasztalat (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 10
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) pont kiegészítése:

A személygépkocsi átmenő forgalmat biztosítani kell, kiemelten a júliusi és augusztusi időszakban

A Szerződés a felek által történő aláírás napján lép hatályba.

Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 62. § (7) bekezdése alapján ajánlatkérő – az érintett ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasságigazolásában részt vevő szervezet nevének és címének (székhelyének, lakóhelyének) az eljárás tárgyának és azonosítójának, valamint a kizárás és a kizárt gazdasági szereplő erről való tudomásszerzése időpontjának megjelölésével – köteles tájékoztatni a Közbeszerzési Hatóságot az (1) bekezdés i) és j) pontja szerinti kizárásról és a kizárás időpontjáról.

Az ajánlattevő ajánlatával együtt benyújtja a kizáró okok és az alkalmasság igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumot az EKR használatával.

A kizáró okok és alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és a lentiekben előírt igazolásokat Ajánlattevőnek – és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek – abban az esetben kell megadni és benyújtani, amennyiben az Ajánlatkérő arra az eljárás eredményéről szóló döntésmeghozatalát megelőzően az ajánlattevőt a Kbt. 69. §-a szerint felhívja.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,illetve adat tartalma valós.

A kizáró okok igazolását alátámasztó dokumentumok körét részletesebben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §, 8-16. § tartalmazzák.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. §-a értelmében: az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevőalvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, illetve ha az ajánlatkérő előírta, a 63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Öntisztázás

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevőgazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188.§ (4) bekezdése szerinti -véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Ajánlattevő csatolja be a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolást vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumot.

Amennyiben nyilvántartásban szereplés ténye a kamarai nyilvántartásban a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint ellenőrizhető, akkor az ajánlatban megadhatja a kamarai regisztrációs/nyilvántartási számát kell ajánlattevőnek megadnia, egyéb dokumentum csatolása nem szükséges. Amennyiben a nyilvántartásban szereplés tényének a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti ellenőrzésére nincsen mód, akkor a nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum csatolandó egyszerű másolatban.

Ajánlattevőnek az ajánlatával együtt benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumban kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő az EKR-ben található EEKD formanyomtatványban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, az Ajánlattevőnek kizárólag a IV. rész „alfa” pontját kell kitöltenie.

A kizáró okok és az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és igazolásokat Ajánlattevőnek – és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek – abban az esetben kell megadni és benyújtani, amennyiben az Ajánlatkérő arra az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevőt a Kbt. 69. §-a szerint felhívja.

Részletszabályok: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek az ajánlatával együtt benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumban kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő az EKR-ben található EEKD formanyomtatványban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, az Ajánlattevőnek kizárólag a IV. rész „alfa” pontját kell kitöltenie.

A kizáró okok és az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és igazolásokat Ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - abban az esetben kell megadni és benyújtani, amennyiben az Ajánlatkérő arra az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevőt a Kbt. 69. §-a szerint felhívja.

Igazolás:

P.1. Ajánlattevő valamennyi, a számára pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozata (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) arról, hogy a vizsgált időszakban volt-e a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti egybefüggően 15 napot meghaladó sorba állítás; [Kbt. 65. § (1) a) és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) a)].

Csatolandó továbbá az igazolás a vizsgált időszakban megszüntetett pénzforgalmi számlákról is.

P.2. Ajánlattevő csatolja be az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évére vonatkozó, az adózott eredményről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) b) és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pont]

Ha az ajánlattevő P.2. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (3) bek.).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

P.1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 24 hónapban 15 napot meghaladó, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorba állítás fordult elő pénzforgalmi számláján (számláin), attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak;

P.2. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 azaz három lezárt üzleti évben az adózott eredménye egynél több alkalommal negatív.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek az ajánlatával együtt benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumban kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő az EKR-ben található EEKD formanyomtatványban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, az Ajánlattevőnek kizárólag a IV. rész „alfa” pontját kell kitöltenie.

A kizáró okok és az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és igazolásokat Ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - abban az esetben kell megadni és benyújtani, amennyiben az Ajánlatkérő arra az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevőt a Kbt. 69. §-a szerint felhívja.

Igazolás:

M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és a 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján: az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) teljesített (teljesítésigazolással lezárt) jelentősebb, alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél nyilatkozatával. A nyilatkozatban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a referenciamunka pontos leírását (elvégzett munkák megnevezését, főbb műszaki paramétereit), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap feltüntetésével) és helyét, a szerződésbeli mennyiséget továbbá, hogy fővállalkozói, alvállalkozói vagy konzorciális teljesítésről van-e szó, és hány százalékos volt a teljesítésében az ajánlattevő részvételi aránya, és a szerződés mely részét teljesítette. Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.

M.2. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pont)

A teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, végzettségüknek, képzettségüknek, gyakorlatuknak ismertetése, szakember által aláírt, a szakmai tapasztalatot hónapokban bemutató szakmai önéletrajz és a szakember nyilatkozata, miszerint rendelkezésre áll majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az értékelési szempont keretében bemutatott szakemberek vonatkozásában már az ajánlathoz csatolni kell a megajánlást alátámasztó, szakember által aláírt önéletrajzot és nyilatkozatát, miszerint rendelkezésre áll majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A benyújtás elmaradása a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti (71. § (9) bekezdés).

M.3. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés g) pont)

Ajánlattevőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk statisztikai állományukról és a vezető tisztségviselőinek létszámáról.

M.4. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés j) pont)

Ajánlattevőknek csatolniuk kell a tanúsítványok vagy az azokkal egyenértékű tanúsítványok másolatait.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (átadás-átvétellel lezárult), az ajánlat (közbeszerzés) tárgyának megfelelő referenciával, amely

— tartalmazott min. 2000 m2 térburkolat (beton és/vagy természetes kő) felújítást és/vagy készítést,

— tartalmazott min. 65 m zárt csapadékvíz rendszer építést,

— tartalmazott min. 1800 m szennyvíz és ivóvíz rendszer és átemelő műtárgy építést,

— tartalmazott falazat készítést és természetes kő felület fugázást

— tartalmazott min. 5 db kandeláber elhelyezést

Az M.1. alkalmassági minimumkövetelménynek Ajánlattevő több (maximum 2 darab) szerződéssel is megfelelhet, mely esetben a maximum két darab az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referencia együttes mennyiségének kell elérnie a fenti mértékeket.

A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt éven (60 hónapban) belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett.

M.2.1. Nem rendelkezik legalább 1 fő MV-KÉ kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek (vagy az azzal egyenértékű végzettségek) valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel.

M.2.2. Nem rendelkezik legalább 1 fő MV-É kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek (vagy az azzal egyenértékű végzettségek) valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel.

M.2.3. Nem rendelkezik legalább 1 fő MV-VZ kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek (vagy az azzal egyenértékű végzettségek) valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel.

M.2.4. Nem rendelkezik legalább 1 fő MV-M kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek (vagy az azzal egyenértékű végzettségek) valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel.

Ajánlatkérő egyenértékű besorolásnak a hatályos átsorolás előtti jogosultságokat tartalmazó az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007 (X.31.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti besorolást tekinti.

A megjelölt szakembereknek – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződés megkötéséig rendelkeznie kell az adott esetben az M.2. pontban meghatározott kamarai nyilvántartásba vétellel, amelynek elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

Ajánlatkérő a párhuzamosan folytatott szakmai tevékenységek gyakorlati idejét egy időintervallumként veszi figyelembe.

Egy szakember kizárólag egyetlen alkalmassági követelmény igazolására mutatható be (átfedés a szakemberek között nem megengedett).

M.3. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 azaz három évben az éves átlagos statisztikai állományi létszáma bármelyik évben nem érte el a legalább 14 főt és vezető tisztségviselőinek létszáma a legalább 1 főt.

M.4. nem rendelkezik az alábbi vagy azzal egyenértékű tanúsítványokkal:

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az Eladó a szerződésben foglalt határidő késedelmes teljesítése vagy a teljesítés elmulasztása esetén a Ptk. 6:186. §-a alapján kötbért

Köteles fizetni.

Késedelmi kötbér: A késedelmes teljesítése miatti késedelem: naptári naponként a nettó ajánlati ár (továbbiakban: vételi ár) 0,5 %-a,

Max 15 %.

Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a nettó ajánlati ár (továbbiakban: vételi ár) 15 %-át, és az Eladó ezt

Követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Vevő jogosult elállni a Szerződéstől, vagy felmondhatja azt.

Meghiúsulási kötbér: a nettó vételi ár 20 %-a

Jótállás: Nyertes Ajánlattevő az ajánlatában foglalt, de legalább 12 hónap jótállást vállal. Felek megállapodnak abban, hogy a Nyertes Ajánlattevő által vállalt jótállás időtartama az átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésének időpontjától számítódik.

Teljesítési biztosíték: nettó vállalkozói díj 5 %-a.

Jólteljesítési (jótállási) biztosíték: nettó vállalkozói díj 5 %-a.

A biztosítékok határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

Utófinanszírozás

Előleg: 5 %

1. részszámla: 25 %

2. részszámla: 25 %

3. részszámla: 25 %

Végszámla: 25 %

Az előlegszámla összege a végszámlából kerül levonásra.

Irányadó szabályok: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés; Kbt. 135. § (különösen (7) bekezdés); 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/B. §.

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Részletes feltételek a szerződéstervezetben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/12/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/12/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR

Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban meghatározott időtartam (ajánlati kötöttség) alatt 60 naptári napot ért.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 68. § és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Az építési beruházás egy egységet alkot, az egyes feladatok egymásra épülnek, egyik feladat sem végezhető el a másik feladat nélkül, műszaki-szakmai okokból a részekre bontás nem lehetséges és nem indokolt.

1. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Módszerek: Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás; további értékelési szempontok: egyenes arányosítás. Az értékelési szempontok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

2. AK (Ajánlatkérő) rögzíti, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján eljárva nem rendel el újabb hiánypótlást az ott meghatározott esetekben.

3. A szerződéskötés időpontja: az összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártát követő első munkanap. A tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, ha a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be. Amennyiben a szerződéskötési moratórium utolsó napja nem munkanapra esik, akkor az azt követő első munkanapon jár le a határidő.

4. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlathoz csatolt bármely idegen nyelvű dokumentumot az ajánlattevő általi felelős fordításban is mellékelni kell.

5. AK és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel – ha e törvényből más nem következik – írásban (elektronikus közbeszerzési rendszer: EKR) történik.

6. Az üzleti titok vonatkozásában a Kbt. 44. § irányadó.

7. Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a Kbt. 41/A. § szabályai szerint.

8. Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az EKR útján.

9. AK a Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján jelen eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.

10. AK az ajánlatok bírálatát és a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseinek megfelelően.

11. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti:

Az ajánlati biztosíték mértéke: 4 500 000 Ft.

A befizetés helye: Számlaszám: OTP Bank Nyrt.

Vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11748052-15427504

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54. § szerint: igazolás:

Ajánlatban csatolva: átutalási igazolás vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt

Garancia vagy készfizető kezesség vagy biztosítási szerződés szerinti kötelezvény

A biztosíték teljesíthető – az ajánlattevő választása szerint – átutalással a fenti bankszámlára történő befizetéssel, vagy az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség

Biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével.

Az ajánlati biztosíték megfizetésének, illetve rendelkezésre bocsátásának igazolását az ajánlat részeként be kell nyújtani.

AK a közbeszerzési eljárásban történő részvételhez, továbbá a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

12. Az ajánlat részeként a felolvasólapot teljeskörűen ki kell töltenie Ajánlattevőnek.

13. AK a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságát az alábbi szempontoknál:

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság.

14. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

15. A dokumentumokat aláíró személyek (az ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő) részéről aláírás-minta/aláírási címpéldány csatolandó. Az aláírási/képviseleti jogosultságot AK a Kbt. 35. § (2a) bekezdése, 41/A. §. és 65. § (12) bekezdése szerint ellenőrzi.

16. Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy változás-bejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában (nemleges nyilatkozat is csatolandó)

17. Az eljárás jelen pontban nem részletezett feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, továbbá a nem

Szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.

18. FAKSZ

Dr. Hargittay Szabolcs

00295

19. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő esetén a közép-európai idő az irányadó.

20. Az ajánlat részeként be kell nyújtani az árazott költségvetést (szakmai ajánlat). A benyújtás elmaradása vagy nem megfelelően történő benyújtása a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti (71. § (8) bekezdése szerint a hiánypótlás korlátozott).

21. Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

22. Felelősségbiztosítás (CAR rendszerű): 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § a vállalkozói szerződés megkötésének

Feltétele: Éves kárösszege legalább: 200 000 000 Ft; a káresemény összege legalább: 50 000 000 Ft. Az ajánlatban csatolni kell a meglévő felelősségbiztosítást, illetve a biztosító intézettől származó szándéknyilatkozatot, arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást vele megköti.

23. Az ajánlat részeként be kell nyújtani szakmai ajánlatként az Építésszervezési tervet (Építéstechnológia terv, Munkaerőterv). A benyújtás elmaradása vagy nem megfelelően történő benyújtása a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti (71. § (8) bekezdése szerint a hiánypótlás korlátozott).

24. A forgalomkorlátozási tervet nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötésre kell benyújtania.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/11/2020