A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 542245-2020

Submission deadline has been amended by:  595848-2020
13/11/2020    S222

Magyarország-Budapest: Gyalogos övezet, sétálóutca építése

2020/S 222-542245

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22004000
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 13743130
Fax: +36 17002293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe: http://ligetbudapest.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001162462020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001162462020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épületépítési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Promenád, NEP, Műcsarnok előtti kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001162462020
II.1.2)Fő CPV-kód
45233262 Gyalogos övezet, sétálóutca építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Promenád, Néprajzi Múzeum és Műcsarnok előtti szakaszának kivitelezése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233262 Gyalogos övezet, sétálóutca építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIV. kerület 29732/11 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes Ajánlattevő feladata a Promenád, Néprajzi Múzeum és Műcsarnok előtti szakaszának kivitelezése

Főbb műszaki paraméterek, adatok:

A Néprajzi Múzeumot körbe ölelő sétány és a Műcsarnok előtti burkolat építési munkák, mely a már megkezdett Promenád középső és befejező szakasza. A Néprajzi Múzeumot körbe ölelő új sétány (Promenád középső szakasza), minegy 6000 m2-es természetes kőburkolatú rész lesz, mely a Dózsa György út menti kb. 40 méter széles sávban, az egykori Felvonulási tér korábban parkolóként használt területén épül, valamint magába foglalja az Ötvenhatosok terét is. Maga az 56-os emlékmű nem része az építési területnek. A Promenád befejező szakasza mintegy 3000 m2 természetes kőburkolata összekötő elemeként szolgál az Ajtósi Dürer Sor és a Hősök tere közötti allee-nak, mely kiszolgáló és rendezvény területe is egyben a Műcsarnoknak. A Műcsarnok előtti Promenád terület építési munkái opciós munkaként kerültek meghatározásra, mely opció lehívása akkor történik meg, amikor a Műcsarnok előtti területre történő munkavégzésre vonatkozó engedély előáll (3 oldalú megállapodás (Városliget Zrt.- Magyar Művészeti Akadémia-Műcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft.) aláírása)

Területe: 14 808 m2

— Szegély építése (andezit szegély, fém szegély, útszegély, alumínium kavicsszegély): 690 fm

— Burkolat építés (kis- és nagyméretű andezit, kisméretű bazalt természetes kőburkolat): 7 344 m2

— Zöldfelület: 5 705 m2

— Füvesítés: 2 338 m2

— Lombos fa és örökzöld: 110 db

— Cserje és évelő felület: 4 124 m2

— automata öntöző rendszer teljes felületen

— Utcabútorok (padok, hulladék tárolók): 41 db

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3. M/2.1. pontjában megjelölt 1 fő szakember többlettapasztalata (min. 0 - max 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Kivitelezés térbeli organizációjának minősége / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/01/2021
Befejezés: 14/02/2022
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Főbb műszaki paraméterek, adatok:

Területe: 7 547 m2

— Szegély építése (andezit szegély, fém szegély, útszegély, alumínium kavicsszegély): 689 fm

— Burkolat építés (kis- és nagyméretű andezit, kisméretű bazalt természetes kőburkolat): 3 987 m2

— Zöldfelület: 3 560 m2

— Füvesítés: 2 157 m2

— Lombos fa és örökzöld: 35 db

— Cserje és évelő felület: 646 m2

— Utcabútorok (padok, hulladék tárolók): 14 db

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) A II.2.7) pontban megadott kezdő dátum kizárólag a hirdetmény technikai feladhatóságát szolgálja az eljárás lefolytatásának időigényére tekintettel változhat. A teljesítés véghatárideje a műszaki ütemezés szerint 2022.2.14.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjában, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okokat alkalmazza.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § 10. § és 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevő tekintetében köteles ajánlattevő külön egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtására.

A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatásáról; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a 74. § (1) bekezdésére a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 16. §-ában foglaltakra is.

Alkalmasság:

a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában;

Igazolási mód:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolni. Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplőegyszerű nyilatkozatát – IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők tekintetében a nyilvántartásban szerepléstényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállítottigazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást(kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum egyszerű kitöltése alatt a IV. rész α pontjának kitöltését érti.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását közvetlen megelőző öt év (60 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (1)–(2) bekezdései szerint.

A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésére, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.

Az igazolásnak, nyilatkozatnak legalább a következő adatokat megjelölve kell tartalmaznia:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését (és kapcsolattartási adatai),

— a teljesítés idejét, (olyan pontossággal, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a teljesítés a felhívás feladását közvetlen megelőző öt évben (60 hónap) történt; a kezdő időpont év-hónap-nap pontossággal megadva),

— a teljesítés helyét,

— az építési beruházás tárgyát,

— az építési beruházás mennyiségét,

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került és amelyből az ajánlatevő alkalmassága egyértelműen megállapítható.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (Kérjük emiatt korábbi a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy az alkalmasság minimumkövetelményeiben megadott mértékegységben).

Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)–(7) bekezdéseire, továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére és a 24. § (1) bekezdésére.

Az előírt alkalmasság követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

M/2.1-2.2. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok valamennyi szakember esetében:

— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra és adott esetben milyen jogosultsága van;

— a szakember szakmai tapasztalatot ismertető, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;

— a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata,

— a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata vagy adott esetben a szakember nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az alábbi, szerződésszerűen teljesített referenciákkal;

— közterületen vagy közparkban kialakított minimum 1 000 m2 természetes (minimum 60*30-as) kőburkolat építésére vonatkozó referencia,

— közterületen vagy közparkban létesített minimum 4 000 m2 alapterületen megvalósított automata öntözőrendszer építésére vonatkozó referencia,

— koros fák (minimum 2-szer iskolázott 20/25 cm törzskörméretű lombos fa) ültetésére vonatkozó referencia 3 év igazolt eredési garanciával

Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést legfeljebb 3 szerződésből igazolhatja.

M/2.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik

M/2.1. legalább 1 fő okleveles kertész és/vagy tájépítész mérnök szakemberrel, aki rendelkezik minimum 3 éves szakmai tapasztalattal

M/2.2. legalább 1 fő okleveles út építőmérnök szakemberrel, aki rendelkezik minimum 3 éves szakmai tapasztalattal.

Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatokat Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. A szakemberek közötti átfedés nem megengedett, tehát egy szakember csak egy pozícióra mutatható be.

A további alkalmassági feltételek kapcsán kapacitást nyújtó szervezet igénybevételére a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésnek megfelelően van lehetőség.

Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Kötbérek, biztosítékok:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.

Kötbérek:

— késedelmi: max. 15 %

— meghiúsulási: 30 %

— hibás teljesítési: max. 10 %

Biztosítékok:

— teljesítési: 5 %

— jótállási: 5 %

Jótállás: műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított 3 (három) év időtartam.

Fő finanszírozási és fizetési feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.

Finanszírozás hazai forrás igénybevételével valósul meg.

Ajánlatkérő 5 % tartalékkeretet alkalmaz.

Ajánlatkérő 5 %, de legfeljebb 75 000 000 Ft előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.

A teljesítés során havonta 1 db részszámla nyújtható be a teljesítés arányában, valamint 1 db végszámla (min. 10 %) a szerződésben foglalt feladatok igazolt teljesítését követően. Az előleg elszámolása az első részszámlából történik, legfeljebb a részszámla nettó összegének 30 %-a erejéig. Amennyiben az első részszámla 30 %-a az Előleg teljes összegének elszámolására nem nyújt fedezetet, úgy az Előleg levonása a további részszámlákból az adott részszámla összegének 30 %-a erejéig addig folytatódik, amíg az Előleg teljes összege elszámolásra nem kerül.

A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/B. § rendelkezéseire is.

A szerződést megerősítő biztosítékok és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/12/2020
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/12/2020
Helyi idő: 14:00
Hely:

A bontás elektronikusan történik: https://ekr.gov.hu/

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) 15. §- nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.

2) Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

3) Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) és (6) bekezdés – (6) bek. nemleges tartalommal is csatolandó – és a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

4) Az ajánlatot a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, valamint az arra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell elkészíteni és benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

5) Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet.

6) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.

7) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.

8) Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdéseire.

9) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

10) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

11) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésre.

12) Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.

13) Az értékelés módszere az ár tekintetében fordított arányosítás, a szakember többlettapasztalat szempont tekintetében egyenes arányosítás a Kivitelezés térbeli organizációjának minősége szempont esetében pontozás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. Az értékelési módszer további részletezését a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

14) FAKSZ: dr. Morison Márk, lajstromszám: 01042

15) Részekre törtnő ajánlattétel kizárásának indoka: A tárgyi közbeszerzési eljárással párhuzamosan Ajánlatkérő a jelen szerződéssel érintett munkaterületre vonatkozóan több közbeszerzési eljárást folytat le. A feladatok területileg és szakmailag elkülönítettek és olyan egységekre tagoltak, mely egységeken belül már nem lehet további rész területeket leválasztani, tekintettel arra, hogy a feladtok megvalósítása egy időben zajlik és feladatonként elkülönített organizációs területek állnak rendelkezésre melyek kapcsolata ezen eljárások között még megvalósítható.

16) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

17) A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A biztosítási szerződésben meghatározott kártérítési limit nem lehet kisebb az 100 000 000 Ft, azaz egyszázmillió forint/ káresemény és 100 000 000 Ft, azaz egyszázmillió forint/biztosítási időszak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/11/2020