Obras - 542267-2018

08/12/2018    S237    - - Obras - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Skierniewice: Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil

2018/S 237-542267

Anuncio de licitación – sectores especiales

Obras

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o.
Mokra Prawa 30
Skierniewice
96-100
Polonia
Persona de contacto: Hubert Lachowski
Teléfono: +48 8333808
Correo electrónico: przetargi@wodkan-skierniewice.com.pl
Fax: +48 8334668
Código NUTS: PL715

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.wodkan-skierniewice.com.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Agua

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja stacji transformatorowej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej

Número de referencia: ZS/032/U/RB/JRP/18
II.1.2)Código CPV principal
45200000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stacji transformatorowej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji Zamówienia: roboty ziemne, montażowe, ogólnobudowlane i instalacyjne.Opis sposobu udokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań, zawarty jest we wzorze Umowy, który stanowi zał. nr 7 do SIWZ. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Marketplanet e-Zamawiający (dalej jako „Platforma Zakupowa” lub „System”) pod adresem https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45100000
45111200
45310000
45311000
45315300
45315600
45331210
45400000
45410000
45420000
48921000
38800000
31350000
51900000
72212960
45233200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL715
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Skierniewice

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa stacji transformatorowej, budowa agregatu prądotwórczego oraz zagospodarowanie terenu wokół w/w obiektów.

Obiekty znajdują się na działce o numerze ewidencyjnym: 314/5 obręb 0009 Mokra Prawa, jednostka ewidencyjna 101508_2 Skierniewice. Działka stanowi własność ZWIK „WOD-KAN” Sp. z o.o. z/s w Mokrej Prawej 30, gm. Skierniewice.

Zakres inwestycji obejmuje termomodernizację budynku stacji transformatorowej, remont ogólnobudowlany, reorganizację pomieszczeń oraz wymianę wszystkich instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ze względu na ich wyeksploatowanie i nie spełnianie standardów eksploatacyjnych. Nowe instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne będą umożliwiały pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na moc oczyszczalni ścieków dla miasta Skierniewice i zapewnią znaczne wydłużenie czasu eksploatacji obiektu przebudowanego. Z kolei nowo wybudowany agregat prądotwórczy znacząco podniesie pewność zasilania w energię elektryczną, umożliwiając normalną pracę oczyszczalni w czasie przerw w dostawach energii eklektycznej z sieci dystrybucyjnej. Stacja transformatorowa i agregat prądotwórczy zostaną ponadto włączone w system monitoringu oczyszczalni, co umożliwi obsłudze maksymalnie skrócić reakcję na nieprawidłowości w pracy obiektów i na wystąpienie ewentualnych stanów awaryjnych.

W zakres prac wchodzą między innymi: zagospodarowanie terenu, przebudowę istniejącego budynku stacji transformatorowej, budowa agregatu prądotwórczego w kontenerze betonowym na fundamencie żelbetowym, system SCADA w obiektach współpracujących ze stacją transformatorową, budowa linii światłowodowych na terenie oczyszczalni ścieków, Budowa linii kablowych zasilających i sterowniczych nN na terenie oczyszczalni ścieków, przebudowa odcinka linii SN15kV ozn. LN1 od istniejącego słupa ISK do budynku stacji transformatorowej, badania, pomiary, rozruch, próby, przygotowanie instrukcji i uzgodnienia z Zakładem Energetycznym, szkolenie obsługi itp. Uwaga: W czasie prac związanych z przebudową stacji transformatorowej Wykonawca zapewni ciągłość zasilania dla wszystkich obiektów na terenie oczyszczalni ścieków. Roboty muszą być prowadzone w taki sposób, aby oczyszczalnia ścieków w czasie przebudowy miała zapewnione przez maksymalnie długi czas zasilanie z co najmniej dwóch źródeł. Zamawiający przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej będzie stosował następujące kryteria: a) kryterium „cena brutto oferty” (C) – waga 60 %, b) kryterium,,okres gwarancji” (Og) – waga 40 %. Uwaga: Zamawiający określa: - minimalny okres udzielenia gwarancji: 36 miesięcy, maksymalny okres: 60 miesięcy. W związku z ograniczoną liczbą znaków w niniejszej sekcji ogłoszenia informacje dotyczące szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zostały zawarte w SIWZ oraz zał. 1 do SIWZ OPZ dokumentacja. Wykonawca sporządza ofertę w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną, w języku polskim, pod rygorem nieważności. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej zamawiającego pod adresem: https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl/. Ofertę oraz Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpisanie ww. dokumentów następuje w aplikacji (Platformie Zakupowej). Wykonawca składa ofertę poprzez:

1) przygotowanie i podpisanie formularza JEDZ, 2) wypełnienie formularza oferty, 3) dodanie pozostałych dokumentów (załączników), tj.: - formularza ofertowego zał. nr 2 do SIWZ, - wykazu cen do formularza ofertowego zał nr 4 do SIWZ,- wykazu urządzeń kluczowych zał. nr 3 do SIWZ, zobowiązania, pełnomocnictwo(a), dokumentu wadialnego. Dokumenty: - muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane, - należy dodać w zakładce Oferty poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument”.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 10
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.02.03.00-00-0186/16-00

II.2.14)Información adicional

Wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Uwaga: W związku z ograniczoną liczbą znaków w sekcji VI w pkt VI.3) Zamawiający zamieszcza klauzulę dot. RODO w niniejszej sekcji:

Informacje dodatkowe – klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L nr 119 z 4.5.2016 r., s. 1), dalej „RODO”, informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o.; Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice,

2) inspektorem ochrony danych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. jest Pan Marek Maszewski; e-mail iod@wodkan-skierniewice.com.pl, tel. 46 833 38 08 wew. 39,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja stacji transformatorowej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej” nr sprawy ZS/032/U/RB/JRP/18, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania projektu.

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

a) Doświadczenie zawodowe:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie stacji transformatorowej o wartości minimum 700 000,00 PLN brutto.

b) Potencjał osobowy:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami spełniającymi niżej wymienione wymagania w zakresie doświadczenia oraz kwalifikacji:

— kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta musi posiadać co najmniej łącznie 2 lata doświadczenia jako kierownik budowy,

— kierownikiem robót elektrycznych - posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Osoba ta musi posiadać co najmniej łącznie 3 lata doświadczenia jako kierownik robót elektrycznych,

— kierownikiem robót sanitarnych - posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

— dysponowanie co najmniej dwiema (2) osobami, skierowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji /E/ i dozoru /D/, uprawniające do zajmowania się eksploatacją, montażem i konserwacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1kV oraz do prowadzenia dozoru nad prowadzeniem prac elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Nie podlegają wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp. Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp może nastąpić w warunkach określonych w rozdziale Va SIWZ (art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy Pzp). 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale V SIWZ. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwany dalej JEDZ). Informacje dot. składania JEDZ w formie elektronicznej opisane są w rozdz. X SIWZ oraz Informacji dla Wykonawcy znajdującej się na Platformie Zakupowej w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 52 900,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset 00/100).

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110).

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium opisane zostały w rozdz. VIII SIWZ.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 7 SIWZ.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/01/2019
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/01/2019
Hora local: 12:15
Lugar:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie Zakupowej pod adresem: https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Oferty” do dnia 15.1.2019 r., do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi automatycznie poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Zakupowej ofert w dniu 15.1.2019 r., o godzinie 12:15.

Siedziba Zamawiającego: Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice, POLSKA.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert nastąpi przy udziale Komisji Przetargowej powołanej przez Kierownika Zamawiającego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1.1 w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, e) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, f) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, h) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp. 1.2 w odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykazu robót budowlanych, b) wykazu osób. 1.3 Wykonawca ubiegający się o zamówienie, w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, musi załączyć kartę katalogową / skrócony opis produktu zaproponowanych urządzeń określonych w „Wykazie urządzeń kluczowych” stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ (opis winien być zgodny z numeracją w tabeli). 1.4 dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 1.1 lit. a-h odnoszących się do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (jeżeli dotyczy). 1.5 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1.1 lit. a-h składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to składa dokumenty, o których mowa w rozdz. VI pkt 7 SIWZ. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie Zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu poprzez Platformę Zakupową zakładka „Pytania i odpowiedzi” oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej, znajdują się w Dziale VI ustawy Pzp.

W związku z ograniczoną liczbą znaków w poszczególnych sekcjach ogłoszenia informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, wykazu oświadczeń i dokumentów, komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, sposobu przygotowania oferty znajdują się w SIWZ.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018