Radovi - 542273-2018

Submission deadline has been amended by:  593245-2019
08/12/2018    S237

Hrvatska-Rijeka: Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

2018/S 237-542273

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 80805858278
Poštanska adresa: Dolac 14
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marija Polić
E-pošta: javna.nabava@kdvik-rijeka.hr
Telefon: +385 51353830/ +385 51353846
Telefaks: +385 51353849
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kdvik-rijeka.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F5-0033530
Dodatne informacije dostupne su na drugoj adresi:
Službeni naziv: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka – Odjel javne nabave
Poštanska adresa: Dolac 14
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@kdvik-rijeka.hr
Telefon: +385 51353830/ +385 51353846
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: ftp://eu-ftp.rijeka.hr/EU/IZGRADNJA_SUSTAVA_ODVODNJE_Knjiga_5_Nacrti_pojedinih_grupa
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izgradnja sustava odvodnje u okviru projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka

Referentni broj: VV 07/2018
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je izgradnja sustava odvodnje te izrada izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga).

Detaljna tehnička specifikacija za svaku pojedinu grupu predmetne nabave se nalazi u Knjizi 3 ove Dokumentacije o nabavi (Tehničke specifikacije).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 812 838 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Komponenta A. Izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava Rijeka Zapad

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grad Rijeka.

II.2.4)Opis nabave:

Izgradnja sustava odvodnje te izrada izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga). Planirana infrastruktura sukladno opisu u točki 13. DON-a.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstvenog roka / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručna kvalifikacija Stručnjaka 1 / Ponder: 5
Cijena - Ponder: 85
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 126 597 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Komponenta B. Izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava Rijeka Istok

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grad Rijeka.

II.2.4)Opis nabave:

Izgradnja sustava odvodnje te izrada izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga). Planirana infrastruktura sukladno opisu u točki 13. DON-a

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstvenog roka / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručna kvalifikacija Stručnjaka 1 / Ponder: 5
Cijena - Ponder: 85
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 91 490 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Komponenta C. Proširenje Rijeka

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grad Rijeka

II.2.4)Opis nabave:

Izgradnja sustava odvodnje te izrada izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga). Planirana infrastruktura sukladno opisu u točki 13. DON-a.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstvenog roka / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručna kvalifikacija Stručnjaka 1 / Ponder: 5
Cijena - Ponder: 85
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 126 940 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 53
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Komponenta D. Proširenje Kastav

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grad Kastav, Grad Rijeka.

II.2.4)Opis nabave:

Izgradnja sustava odvodnje te izrada izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga). Planirana infrastruktura sukladno opisu u točki 13. DON-a.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstvenog roka / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručna kvalifikacija Stručnjaka 1 / Ponder: 5
Cijena - Ponder: 85
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 94 099 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 59
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Komponenta E. Proširenje Viškovo

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Općina Viškovo.

II.2.4)Opis nabave:

Izgradnja sustava odvodnje te izrada izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga). Planirana infrastruktura sukladno opisu u točki 13. DON-a.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstvenog roka / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručna kvalifikacija Stručnjaka 1 / Ponder: 5
Cijena - Ponder: 85
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 126 642 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 65
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Komponenta F. Proširenje Čavle

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Općina Čavle, Općina Jelenje.

II.2.4)Opis nabave:

Izgradnja sustava odvodnje te izrada izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga). Planirana infrastruktura sukladno opisu u točki 13. DON-a.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstvenog roka / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručna kvalifikacija Stručnjaka 1 / Ponder: 5
Cijena - Ponder: 85
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 125 621 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 65
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Komponenta G. Proširenje Jelenje

Grupa br.: 7
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Općina Jelenje, Općina Čavle.

II.2.4)Opis nabave:

Izgradnja sustava odvodnje te izrada izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga). Planirana infrastruktura sukladno opisu u točki 13. DON-a.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstvenog roka / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručna kvalifikacija Stručnjaka 1 / Ponder: 5
Cijena - Ponder: 85
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 121 449 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 65
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti odnosi se na sve grupe predmeta nabave.

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj će prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, radi provjere okolnosti navedenih u ESPD-u, osim ako već posjeduje te dokumente.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente kao dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Sukladno članku 20. stavak 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

Definirana točkom 33. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Definirano točkom 54. Rok, način i uvjeti plaćanja.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Posebni i ostali uvjeti izvršenja ugovora definirani točkom 53. DON-a

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 12/02/2019
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 12/02/2019
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Dolac 14, polukat, sala za sastanke, Rijeka, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Naručitelj zbog opsežnosti cjelokupne Dokumentacije o nabavi, Knjigu 5 Nacrti pojedinih grupa nije u mogućnosti zbog tehničkih ograničenja objaviti u cijelosti i neograničeno u EOJN RH, stoga upućuje sve zainteresirane gospodarske subjekte da Knjigu 5 Nacrti pojedinih grupa preuzmu sa internet adrese objavljene u točki 24. DON-a.

Ftp://eu-ftp.rijeka.hr/EU/IZGRADNJA_SUSTAVA_ODVODNJE_Knjiga_5_Nacrti_pojedinih_grupa

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/12/2018