Suministros - 542344-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Abonos nitrogenados

2018/S 237-542344

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
PGE Energia Ciepła S.A.
KRS: 0000013479
ul. Złota 59
Warszawa
00-120
Polonia
Persona de contacto: Barbara Wojtoń
Teléfono: +48 583474578
Correo electrónico: barbara.wojton@gkpge.pl
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.pgeenergiaciepla.pl/

Dirección del perfil de comprador: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Puede obtenerse más información en otra dirección:
PGE Energia Ciepła S.A., Oddział nr 2 CUW w Krakowie, Podmiot upoważniony do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego
KRS: 0000013479
ul. Swojska 9
Gdańsk
80-867
Polonia
Persona de contacto: Barbara Wojtoń
Teléfono: +48 583474578
Correo electrónico: barbara.wojton@gkpge.pl
Código NUTS: PL227

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.pgeenergiaciepla.pl

Dirección del perfil de comprador: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawy roztworu mocznika dla instalacji odazotowania spalin do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku

Número de referencia: 1001120000
II.1.2)Código CPV principal
24410000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Sukcesywne dostawy roztworu mocznika dla instalacji odazotowania spalin do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24410000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL227
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku, 80-867 Gdańsk, ul. Swojska 9, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy roztworu mocznika dla instalacji odazotowania spalin do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku. Szacunkowa ilość dostaw w okresie obowiązywania umowy około 19 500 Mg

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp, stosownie do postanowień art. 133 ust. 4 Pzp.

3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ”.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających m.in. brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w tym:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w związku z art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp);

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne w związku z art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp);

7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Przystępując do realizacji dostaw Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie OC z tytułu odpowiedzialności (deliktowej – wynikającej z czynów niedozwolonych i kontraktowej – za niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac określonych w przedmiocie Umowy) za szkodę:

1. powstałą w mieniu Zamawiającego oraz osób trzecich, w związku z wykonywaniem Umowy;

2. powstałą w związku z wykonywaniem Umowy na osobie – poniesienie przez jakąkolwiek osobę śmierci, rozstroju zdrowia lub uszczerbku na zdrowiu oraz ich następstw;

3. wyrządzoną przez Podwykonawców, o ile Wykonawca będzie się nimi posługiwał przy realizacji Umowy;

Suma ubezpieczenia na jedno i na wszystkie zdarzenia łącznie nie będzie niższą niż 5 000 000,00 PLN, a udział własny nie większy niż 10 % wartości sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 500 000 PLN.

Szczegółowe informacje dotyczące polisy ubezpieczeniowej zawarte są w paragrafie 8 wzoru umowy stanowiącym element SIWZ udostępnionym na portalu internetowym zamawiającego.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w tym:

1) Wykonawca powinien dysponować zapleczem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie:

a). Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i doświadczeniem do wykonania zamówienia a w szczególności powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował co najmniej 5 zadań w zakresie dostaw technicznego roztworu mocznika w łącznej ilości nie mniejszej niż 1 000 Mg/rok.

b). Dysponowania środkami transportu tj.: autocysternami w ilości nie mniej niż 3 szt. umożliwiające realizację sukcesywnych dostaw zgodnie z potrzebami Zamawiającego posiadającymi aktualne dopuszczenia do transportu roztworu mocznika.

c). Dysponowanie co najmniej 3 pracownikami z odpowiednimi uprawnieniami do przewozu oraz rozładunku materiałów płynnych.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą, Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zgodnego z rozp. Komisji Europejskiej (Dz.U. UE L3/16).

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek opisanych w pkt III.1.1) niniejszego ogłoszenia zawarto w SIWZ część I rozdział 5.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10 000, zgodnie z zapisami które zostały określone w SIWZ.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Warunki finansowe zostały określone we wzorze Umowy stanowiącym jeden z elementów SIWZ.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, oraz o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne (jednolity europejski dokument zamówienia) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw ich wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zamawiający oczekuje zawarcia umowy zgodnie z wzorem określonym w SIWZ

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/12/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 18/02/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/12/2018
Hora local: 10:45
Lugar:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się online pod adresem https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Gdańsku, ul. Wiślna 6, POLSKA

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej „Pzp”.

2. PGE Energia Ciepła S.A., jest podmiotem upoważnionym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie, zgodnie z art. 24aa Pzp, tzw. procedury odwróconej (tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu).

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ) dostępna jest bezpłatnie na stronie: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

5. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany Umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych we wzorze Umowy w SIWZ.

6. Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) sekcji III.1.1 pkt 5.1. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,

2) sekcji III.1.1 pkt 5.2.-5.4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca m a siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

7. Dokumenty, o których mowa w pkt 6 ppkt 1) i 6 ppkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6 ppkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

8. W zakresie nie określonym w pkt 6-7 powyżej oraz w zakresie dokumentów (oraz ich formy) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).

9. Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż złoty polski (PLN), Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia publikacji Ogłoszenia o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

10. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, iż szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawarto we wzorze Umowy w SIWZ oraz na stronie https://pgeenergiaciepla.pl/Ochrona-Danych-Osobowych/Informacja-w-sprawie-przetwarzania-danych-osobowych-dla-naszych-partnerow2.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/12/2018