Suministros - 542348-2018

08/12/2018    S237    Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Tychy: Autobuses de servicio público

2018/S 237-542348

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Base jurídica:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: PL22C
Dirección postal: ul. Towarowa 1
Localidad: Tychy
Código NUTS: PL22C
Código postal: 43-100
País: Polonia
Persona de contacto: Michał Krzysteczko
Correo electrónico: pkm@pkmtychy.pl
Teléfono: +48 322171041-44
Fax: +48 322170107/139

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.pkmtychy.pl

Dirección del perfil de comprador: www.pkmtychy.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.pkmtychy.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://platformazakupowa.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MAXI (tabor B) oraz 23 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MEGA (tabor C) - zasilanych sprężonym gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO

Número de referencia: 3/12/2018/PT
II.1.2)Código CPV principal
34121100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MAXI (tabor B) oraz 23 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MEGA (tabor C) - zasilanych sprężonym gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO VI, spełniających wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1a i 1b do SIWZ oraz w wykazie urządzeń stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa zadania:

Zadanie nr 1 - dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MAXI (tabor B);

Zadanie nr 2 - dostawa 23 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MEGA (tabor C).

Mając na uwadze, iż zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadził dialog techniczny, działając na podstawie art. 31d ustawy Pzp udostępnia informacje, które uzyskał i przekazał podczas przygotowania postępowania – niniejsze informacje stanowią załącznik nr 1c do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 55 023 600.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 1 - dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MAXI (tabor B)

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34121400
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22C
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Tychy

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MAXI (tabor B) - zasilanych sprężonym gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO VI, spełniających wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ oraz w wykazie urządzeń stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Zużycie paliwa (spalanie) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Pojemność skokowa silnika / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 85
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 20 011 800.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Nazwa projektu: „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” nr POIS.06.01.00-00-0041/16

II.2.14)Información adicional

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym nie wcześniej niż 10.1.2020 roku.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 2 - dostawa 23 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MEGA (tabor C)

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34121400
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22C
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Tychy

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 23 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MEGA (tabor C) - zasilanych sprężonym gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO VI, spełniających wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ oraz w wykazie urządzeń stanowiącym załącznik nr 4a do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Zużycie paliwa (spalanie) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Pojemność skokowa silnika / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 85
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 35 011 800.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 25/05/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Nazwa projektu: „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” nr POIS.06.01.00-00-0041/16

II.2.14)Información adicional

Zamówienie musi zostać zrealizowane według następującego harmonogramu:

a) I partia dostawy autobusów – Wykonawca dostarczy 6 autobusów w terminie od 1.3.2020 roku do 25.3.2020 roku,

b) II partia dostawy autobusów – Wykonawca dostarczy 17 autobusów w terminie od 1.5.2020 roku do 25.5.2020 roku,

c) Dostawa urządzeń – w terminie do dnia dostarczenia Zamawiającemu II partii autobusów.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi:

Dla zadania nr 1:

— warunek:

Posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości minimum 5 000 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

Dokument potwierdzający:

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

— warunek

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 000 000,00 PLN.

Dokument potwierdzający:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Dla zadania nr 2:

— warunek:

Posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości minimum 10 000 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

Dokument potwierdzający:

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

— warunek

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 000 000,00 PLN.

Dokument potwierdzający:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku gdy, dniem publikacji ogłoszenia jest sobota, Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi:

— wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Wymagane jest:

Dla zadania nr 1:

— wykonanie dostaw minimum 10 sztuk fabrycznie nowych autobusów o wartości minimum 10 000 000,00 PLN netto. Dostawy winny być wykonane w maksymalnie dwóch umowach.

Dla zadania nr 2:

— wykonanie dostaw minimum 15 sztuk fabrycznie nowych autobusów o wartości minimum 15 000 000,00 PLN netto. Dostawy winny być wykonane w maksymalnie dwóch umowach.

Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku gdy, dniem publikacji ogłoszenia jest sobota, Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia.

2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda (dotyczy obu zadań):

Raportu drogowego zużycia paliwa wg testu SORT 2 dla oferowanych autobusów, wykonany wg wytycznych UITP (International Association of Public Transport) przez niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą upoważnioną do wykonywania takiego testu lub producenta pojazdu.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zadanie nr 1 – 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 PLN).

Zadanie nr 2 – 350 000 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 PLN).

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu: przelewem z konta na konto na rachunek bankowy zamawiającego:

Rachunek: ING Bank Śląski S.A. 44 1050 1214 1000 0007 0071 4900

Kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych): INGBPLPW

b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 359).

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 3 i 3a do SIWZ dostępnej pod adresem https://www.pkmtychy.pl/bip/index.html

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 14/01/2019
Hora local: 10:15
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 14/01/2019
Hora local: 10:30
Lugar:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy, pok. 30, POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1 wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;

1.2 oświadczenia wymienione w punkcie 7.1–7.4 niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), oświadczenie innego podmiotu (załącznik nr 2a do SIWZ). Dokument JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej zgodnie z instrukcją wskazaną w SIWZ (rozdział 10 pkt 10.3-10.5);

1.3 dowód wpłaty wadium;

1.4 pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza).

2. Okres związania ofertą 90 dni.

3. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 (z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp) oraz dodatkowo zawartych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

4. W zakresie nie podlegania wykluczeniu zamawiający wymaga dokumentów:

4.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

Terminu składania ofert (obowiązuje wyłączenie wskazane w pkt 3);

4.2 odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4.3 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4.4 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia winno być spełnione przez każdego z Wykonawców.

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 4:

7.1 pkt 4.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 (obowiązuje wyłączenie wskazane w pkt 3);

Cd. pkt VI.4.3

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Ciąg dalszy informacji dodatkowych (z punktu VI.3):

7.2 pkt 4.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w który Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8. Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.1 i 7.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9. Pozostałe zapisy dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zawarte są w SIWZ pod adresem

https://www.pkmtychy.pl/bip/index.html

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

10.1 W przypadku, wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.2 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów winien być spełniony przez każdego z Wykonawców.

10.3 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej winien być spełniony łącznie.

10.4 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek zdolności technicznej i/lub zawodowej winien być spełniony łącznie.

10.5 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia winno być spełnione przez każdego z wykonawców.

11. Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 2a do SIWZ).

Zamawiający oceni, czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 (obowiązuje wyłączenie wskazane w pkt 3) i ust. 5 (wskazanych w punkcie 6.5 SIWZ) tj. dokumentów wskazanych w punkcie 7.5.1-7.5.4

SIWZ.

VI 4.3 Składanie odwołań

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018