Suministros - 542348-2018

08/12/2018    S237    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Tychy: Autobusy transportu publicznego

2018/S 237-542348

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL22C
Adres pocztowy: ul. Towarowa 1
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL22C Tyski
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Krzysteczko
E-mail: pkm@pkmtychy.pl
Tel.: +48 322171041-44
Faks: +48 322170107/139

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pkmtychy.pl

Adres profilu nabywcy: www.pkmtychy.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pkmtychy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MAXI (tabor B) oraz 23 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MEGA (tabor C) - zasilanych sprężonym gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO

Numer referencyjny: 3/12/2018/PT
II.1.2)Główny kod CPV
34121100 Autobusy transportu publicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MAXI (tabor B) oraz 23 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MEGA (tabor C) - zasilanych sprężonym gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO VI, spełniających wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1a i 1b do SIWZ oraz w wykazie urządzeń stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa zadania:

Zadanie nr 1 - dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MAXI (tabor B);

Zadanie nr 2 - dostawa 23 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MEGA (tabor C).

Mając na uwadze, iż zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadził dialog techniczny, działając na podstawie art. 31d ustawy Pzp udostępnia informacje, które uzyskał i przekazał podczas przygotowania postępowania – niniejsze informacje stanowią załącznik nr 1c do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 55 023 600.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 - dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MAXI (tabor B)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34121400 Autobusy niskopodłogowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tychy

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MAXI (tabor B) - zasilanych sprężonym gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO VI, spełniających wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ oraz w wykazie urządzeń stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zużycie paliwa (spalanie) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Pojemność skokowa silnika / Waga: 5
Cena - Waga: 85
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 011 800.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Nazwa projektu: „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” nr POIS.06.01.00-00-0041/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym nie wcześniej niż 10.1.2020 roku.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 - dostawa 23 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MEGA (tabor C)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34121400 Autobusy niskopodłogowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tychy

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 23 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MEGA (tabor C) - zasilanych sprężonym gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO VI, spełniających wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ oraz w wykazie urządzeń stanowiącym załącznik nr 4a do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zużycie paliwa (spalanie) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Pojemność skokowa silnika / Waga: 5
Cena - Waga: 85
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 35 011 800.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 25/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Nazwa projektu: „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” nr POIS.06.01.00-00-0041/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie musi zostać zrealizowane według następującego harmonogramu:

a) I partia dostawy autobusów – Wykonawca dostarczy 6 autobusów w terminie od 1.3.2020 roku do 25.3.2020 roku,

b) II partia dostawy autobusów – Wykonawca dostarczy 17 autobusów w terminie od 1.5.2020 roku do 25.5.2020 roku,

c) Dostawa urządzeń – w terminie do dnia dostarczenia Zamawiającemu II partii autobusów.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi:

Dla zadania nr 1:

— warunek:

Posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości minimum 5 000 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

Dokument potwierdzający:

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

— warunek

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 000 000,00 PLN.

Dokument potwierdzający:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Dla zadania nr 2:

— warunek:

Posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości minimum 10 000 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

Dokument potwierdzający:

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

— warunek

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 000 000,00 PLN.

Dokument potwierdzający:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku gdy, dniem publikacji ogłoszenia jest sobota, Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi:

— wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Wymagane jest:

Dla zadania nr 1:

— wykonanie dostaw minimum 10 sztuk fabrycznie nowych autobusów o wartości minimum 10 000 000,00 PLN netto. Dostawy winny być wykonane w maksymalnie dwóch umowach.

Dla zadania nr 2:

— wykonanie dostaw minimum 15 sztuk fabrycznie nowych autobusów o wartości minimum 15 000 000,00 PLN netto. Dostawy winny być wykonane w maksymalnie dwóch umowach.

Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku gdy, dniem publikacji ogłoszenia jest sobota, Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia.

2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda (dotyczy obu zadań):

Raportu drogowego zużycia paliwa wg testu SORT 2 dla oferowanych autobusów, wykonany wg wytycznych UITP (International Association of Public Transport) przez niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą upoważnioną do wykonywania takiego testu lub producenta pojazdu.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zadanie nr 1 – 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 PLN).

Zadanie nr 2 – 350 000 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 PLN).

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu: przelewem z konta na konto na rachunek bankowy zamawiającego:

Rachunek: ING Bank Śląski S.A. 44 1050 1214 1000 0007 0071 4900

Kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych): INGBPLPW

b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 359).

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 3 i 3a do SIWZ dostępnej pod adresem https://www.pkmtychy.pl/bip/index.html

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/01/2019
Czas lokalny: 10:15
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/01/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy, pok. 30, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1 wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;

1.2 oświadczenia wymienione w punkcie 7.1–7.4 niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), oświadczenie innego podmiotu (załącznik nr 2a do SIWZ). Dokument JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej zgodnie z instrukcją wskazaną w SIWZ (rozdział 10 pkt 10.3-10.5);

1.3 dowód wpłaty wadium;

1.4 pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza).

2. Okres związania ofertą 90 dni.

3. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 (z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp) oraz dodatkowo zawartych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

4. W zakresie nie podlegania wykluczeniu zamawiający wymaga dokumentów:

4.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

Terminu składania ofert (obowiązuje wyłączenie wskazane w pkt 3);

4.2 odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4.3 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4.4 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia winno być spełnione przez każdego z Wykonawców.

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 4:

7.1 pkt 4.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 (obowiązuje wyłączenie wskazane w pkt 3);

Cd. pkt VI.4.3

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Ciąg dalszy informacji dodatkowych (z punktu VI.3):

7.2 pkt 4.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w który Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8. Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.1 i 7.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9. Pozostałe zapisy dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zawarte są w SIWZ pod adresem

https://www.pkmtychy.pl/bip/index.html

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

10.1 W przypadku, wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.2 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów winien być spełniony przez każdego z Wykonawców.

10.3 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej winien być spełniony łącznie.

10.4 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek zdolności technicznej i/lub zawodowej winien być spełniony łącznie.

10.5 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia winno być spełnione przez każdego z wykonawców.

11. Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 2a do SIWZ).

Zamawiający oceni, czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 (obowiązuje wyłączenie wskazane w pkt 3) i ust. 5 (wskazanych w punkcie 6.5 SIWZ) tj. dokumentów wskazanych w punkcie 7.5.1-7.5.4

SIWZ.

VI 4.3 Składanie odwołań

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/12/2018