Tjenesteydelser - 542362-2019

15/11/2019    S221    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-København: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed

2019/S 221-542362

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Thøger Nielsen
E-mail: htn@ski.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ski.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4a55c3fc-1433-4851-bc81-5e2ab0d34d59/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4a55c3fc-1433-4851-bc81-5e2ab0d34d59/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4a55c3fc-1433-4851-bc81-5e2ab0d34d59/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale 17.13 Managementkonsulentydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

SKI udbyder på vegne af SKI’s kunder rammeaftale 17.13 om Managementkonsulentydelser. Rammeaftalen omfatter levering af managementkonsulentydelser. Rammeaftalen er opdelt i 3 delaftaler. Hver delaftale udgør en selvstændig rammeaftale.

De 3 delaftaler er:

- Delaftale 1: Strategi- og organisationsudvikling,

- Delaftale 2: Forretningsprocesser og effektivisering,

- Delaftale 3: Analyser/Evalueringer.

For det nærmere indhold af ydelser under delaftalerne henvises til pkt. II.2.4 for de respektive delaftaler.

Rammeaftalerne kan anvendes af SKI's kunder, i) hvis kunden var kunde på tidspunktet for offentliggørelse af nærværende udbudsbekendtgørelse, og (ii) kunden stadig er kunde på tidspunktet for anvendelse af rammeaftalen. Kundeliste fremgår af udbudsmaterialet, jf. bilag A.

Der er tale om en frivillig rammeaftale, det vil sige, at delaftalerne ikke etablerer et eksklusivt forhold mellem rammeaftalens leverandører og SKI's kunder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 450 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1: Strategi- og organisationsudvikling.

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79400000
79410000
79411000
79411100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 ”Strategi- og organisationsudvikling” dækker virksomhedens/organisationens behov for at få afdækket og analyseret strategiske udfordringer i virksomhedens/organisationens omverden og få analyseret dens ressourcegrundlag med henblik på at få udarbejdet og implementeret en velfunderet strategi og organisationsstruktur, der understøtter strategien.

Opgaverne under delaftale 1 falder inden for 1 eller flere af følgende kategorier:

Strategianalyse:

Strategianalyse vedrører analyse af virksomhedens/organisationens interne ressourcer og eksterne miljø som grundlag for en afdækning af situationen og perspektivet.

Strategianalyse omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

• Problemformulering, metodevalg og målgruppe

• Planlægge kvalitative/kvantitative analyser baseret bl.a. på telefoninterviews, internetinterviews, postale undersøgelser, Hall-tests, fokusgrupper og dybdeinterviews

• Holdningsundersøgelser, kundeanalyser, markedsanalyser, konkurrentanalyser, effektanalyser, antropologiske analyser, analyser på registerdata, sundhedsøkonomiske analyser mv.

• Dataenes validitet og pålidelighed

• Udarbejde konklusioner på baggrund af dataindsamling

• Udarbejde analyserapport.

Strategiudvikling:

Strategiudvikling vedrører udvikling af virksomhedens/organisationens mission, vision, mål og strategi på baggrund af den strategiske analyse.

Strategiudvikling omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

• Mission, vision og mål

• Strategiudvikling på virksomheds-, sektor-, afdelingsniveau

• Politisk og/eller forretningsstrategi

• Forretningsmodel

• Nye forretningsområder

• Corporate Social Responsibility

• Netværk og alliancer med andre institutioner/organisationer

• Internationalisering/globalisering

• Konkrete og operationelle handlingsplaner på baggrund af valgte strategi.

Strategiimplementering:

Strategiimplementering vedrører udførelse af de i strategiudviklingen besluttede konkrete handlinger samt monitorering og kontrol heraf.

Strategiimplementering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

• Operationalisering af strategi (handlingsplaner)

• Gennemføre handlingsplaner

• Design af ledelsesinformation

• Project management

• Overvågning af det eksterne miljø

• Håndtering af trusler og muligheder.

Organisationsanalyse og - design

Organisationsanalyse og -design vedrører analyse af organisatoriske problemstillinger og udvikling af løsningsforslag.

Organisationsanalyse og -design omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

• Analyse af nuværende governance-model med henblik på at afdække stærke sider og forbedringsområder

• Undersøge og teste forudsætningerne for nuværende organisationsdesign

• Analyse og identifikation af virksomheden/organisationen med henblik på at afdække forbedringsområder/ udviklings-potentialet inden for analysefeltet

• Rapportering af hvad der hæmmer og fremmer fortsat udvikling inden for analysefeltet

• Fastlægge krav til organisationsdesign

• Designe detaljeret organisationsstruktur

• Udvikling af ledelsesstruktur

• Overføring af opgaver og medarbejdere til anden organisation

• Skabe klart og detaljeret overblik over organisationens hoved-/delopgaver.

Strukturimplementering:

Strukturimplementering vedrører omstrukturering af organisations-design.

Strukturimplementering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

• Designe ny governance-model, herunder fastlægge rettigheder, beslutningsstruktur og pligter mellem de forskellige interessenter

• Fastlægge operationel projektplan for organisationsændring

• Gennemføre og monitorere organisationsændring

• Udarbejde og gennemføre kommunikationsplan i forbindelse med organisationsændring

• Forandringsledelse

• Håndtere risici i forbindelse med strukturimplementering.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 2 x 12 måneder.

Hver delaftale kan forlænges uafhængigt af de øvrige delaftaler.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 10 ansøgere, der er egnede, vil der ske en udvælgelse af ansøgere, med henblik på at prækvalificere 10 ansøgere.

SKI ønsker at sammensætte et felt af tilbudsgivere, således at der i sidste ende indgås en rammeaftale, der på bedst mulig vis kan opfylde kundernes forskelligartede behov. Herudover ønsker SKI at sammensætte et felt af tilbudsgivere, der har en vis størrelse og kapacitet indenfor delaftalernes ydelsesspecifikke områder henset til rammeaftalernes værdi og omfang.

Det er SKI’s vurdering, at dette opnås bedst ved at sammensætte feltet af tilbudsgivere ud fra følgende kriterier, hvis der er mere end 10 egnede ansøgere:

• Ydelsesspecifik omsætning (30 %)

• Faglig kvalitet (kvalitetssikring) (70 %)

Ydelsesspecifik omsætning:

Ansøgerne skal oplyse sin samlede ydelsesspecifikke omsætning indenfor delaftalens ydelsesområder for det seneste disponible regnskabsår. Omsætningen kan være inden for ét eller flere af delaftalens ydelsesområder, jf. bilag B til de respektive delaftaler.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit B, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 7.4 og punkt 9.2.2

Vurderingen sker ud fra en lineær interpolering som beregnes på følgende vis: Den laveste oplyste ydelsesspecifikke omsætning får 1 point. En omsætning, der er 50 % højere end den gennemsnitlige omsætning på hele det konditionsmæssige ansøgerfelt opnår 10 point. Ansøgerne tildeles herefter point beregnet ud fra en lineær interpolering mellem disse to yderpunkter. Såfremt en ansøger har oplyst en omsætning, der er mere end 50 % højere end den gennemsnitlige omsætning på hele det konditionsmæssige ansøgerfelt, opnår ansøgeren højeste antal point: 10. De tildelte point afregnes med to decimaler.

Faglig kvalitet (kvalitetssikring)

Vurderingen af faglig kvalitet sker på baggrund af den beskrivelse, ansøgeren har udfyldt i skabelonen ”Ansøgning om prækvalifikation”. I skabelonen har ansøger beskrevet, hvorledes ansøger generelt på virksomhedsniveau sikrer, at de faglige kvalifikationer hos ansøgerens konsulenter opretholdes, herunder i forbindelse med personaleafgang og -tilgang. Der er således tale om den generelle kvalitetssikring af den faglige kvalitet hos ansøger. Pointskalaen for bedømmelsen fremgår af udbudsbetingelsernes punkt 7.3.2.

Det vægtes positivt, at ansøgeren har de bedste foranstaltninger til at sikre, at de faglige kvalifikationer hos ansøgerens konsulenter opretholdes, herunder i forbindelse med personaleafgang og -tilgang (fastholdelse af kvalifikationer).

Ved evaluering af faglig kvalitet opnås en høj score, hvis ansøgeren generelt i sin organisation har de bedste foranstaltninger til at sikre, at de faglige kvalifikationer hos ansøgerens konsulenter opretholdes, herunder i forbindelse med personaleafgang og- tilgang.

Ved ”foranstaltninger” forstås dokumenterede procedurer, metoder, aktiviteter og tiltag, der understøtter, at de faglige kvalifikationer hos ansøgerens konsulenter opretholdes, herunder uddannelsesprogrammer, procedurer for vidensdeling, mentorordning og coachingforløb. Listen er ikke udtømmende.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2: Forretningsprocesser og effektivisering.

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79400000
79410000
79411000
79411100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 ”Forretningsprocesser og effektivisering” dækker over virksomheders/organisationers behov for øget effektivisering af deres kerne- og støtteprocesser i lyset af den direkte sammenhæng mellem optimering af de interne processer og de finansielle resultater. I forbindelse hermed dækker delaftalen ligeledes behovet for at afdække, vurdere og vælge udlicitering og ”Offentlig-Privat-Samarbejde”.

Opgaverne under delaftale 2 falder inden for en eller flere af følgende tre kategorier: Procesanalyse og procesoptimering, udlicitering og Offentlig-Privat samarbejde (OPS).

Procesanalyse og procesoptimering:

Procesanalyse vedrører analyser med det formål at danne et overblik over og indsigt i den eller de nuværende arbejdsprocesser, herunder variationer i måden arbejdet udføres på. Formålet er at identificere forbedringsmuligheder som grundlag for at opstille mål for forbedringerne.

Procesanalyse omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

• analyse/kortlægning af forretnings- og arbejdsgange, dokumentationsprocesser, dokumentflow i virksomheden mv.

• forbedring/effektivisering af organisationens kerne- og støtteprocesser

• benchmarking

• automatisering af dataflow og informationsstrømme

• operationsanalyse

• udlicitering

• porteføljestyring

• arbejdstilrettelæggelse (inkl. tidsstudier)

• procesanalyse

• ressourcestyring

• workflow management

• project management

• planlægning og gennemførelse af indkøbs- og udbudsproces-ser

• afdækning og udnyttelse de forretningsmæssige muligheder inden for digitalisering, herunder rådgive om de typer af forandringer i ledelse, organisering, arbejdsprocesser mv., der er nødvendige for at sikre en succesfuld implementering af digitaliseringen

• udvikling af ny forretningsmodel baseret på digitalisering.

Udlicitering:

Udlicitering vedrører rådgivning i forbindelse med valg af opgaver der skal udliciteres.

Udlicitering omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

• beskrive opgave der skal udliciteres

• rådgivning i forbindelse med udliciteringsprocessen (udliciteringsmateriale, budrunde, evaluering mv.)

• sparring angående hvilket firma, der kan udføre opgaven bedst og billigst

• udlicitering af offentlige opgaver.

Offentlig-privat samarbejde (OPS)

OPS og Offentlig Privat Partnerskab (OPP) vedrører inddragelse af den private sektor i løsningen/driften af offentlige opgaver. Der er tale om offentlige opgaver i den forstand, at det offentlige financierer — via skatterne — og har ansvar for fastsættelsen af produktions-omfang og kvalitet.

OPS/OPP omfatter rådgivning om samt udvikling og gennemførelse af:

Sikring af lige konkurrencevilkår for offentlige og private udbydere:

• kortlægning af hvilke ydelser, der med fordel kan lægges over i offentlig-private selskaber

• kortlægning af potentialet for anvendelse af OPS-modeller

• rådgivning om valg af konkret løsning i forbindelse med OPS/OPP

• netværk og alliancer med andre institutioner/organisationer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 2 x 12 måneder.

Hver delaftale kan forlænges uafhængigt af de øvrige delaftaler.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 10 ansøgere, der er egnede, vil der ske en udvælgelse af ansøgere, med henblik på at prækvalificere 10 ansøgere.

SKI ønsker at sammensætte et felt af tilbudsgivere, således at der i sidste ende indgås en rammeaftale, der på bedst mulig vis kan opfylde kundernes forskelligartede behov. Herudover ønsker SKI at sammensætte et felt af tilbudsgivere, der har en vis størrelse og kapacitet indenfor delaftalernes ydelsesspecifikke områder henset til rammeaftalernes værdi og omfang.

Det er SKI’s vurdering, at dette opnås bedst ved at sammensætte feltet af tilbudsgivere ud fra følgende kriterier, hvis der er mere end 10 egnede ansøgere:

• Ydelsesspecifik omsætning (30 %)

• Faglig kvalitet (kvalitetssikring) (70 %)

Ydelsesspecifik omsætning:

Ansøgerne skal oplyse sin samlede ydelsesspecifikke omsætning indenfor delaftalens ydelsesområder for det seneste disponible regnskabsår. Omsætningen kan være inden for ét eller flere af delaftalens ydelsesområder, jf. bilag B til de respektive delaftaler.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit B, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 7.4 og punkt 9.2.2

Vurderingen sker ud fra en lineær interpolering som beregnes på følgende vis: Den laveste oplyste ydelsesspecifikke omsætning får 1 point. En omsætning, der er 50 % højere end den gennemsnitlige omsætning på hele det konditionsmæssige ansøgerfelt opnår 10 point. Ansøgerne tildeles herefter point beregnet ud fra en lineær interpolering mellem disse to yderpunkter. Såfremt en ansøger har oplyst en omsætning, der er mere end 50 % højere end den gennemsnitlige omsætning på hele det konditionsmæssige ansøgerfelt, opnår ansøgeren højeste antal point: 10. De tildelte point afregnes med to decimaler.

Faglig kvalitet (kvalitetssikring)

Vurderingen af faglig kvalitet sker på baggrund af den beskrivelse, ansøgeren har udfyldt i skabelonen ”Ansøgning om prækvalifikation”. I skabelonen har ansøger beskrevet, hvorledes ansøger generelt på virksomhedsniveau sikrer, at de faglige kvalifikationer hos ansøgerens konsulenter opretholdes, herunder i forbindelse med personaleafgang og -tilgang. Der er således tale om den generelle kvalitetssikring af den faglige kvalitet hos ansøger. Pointskalaen for bedømmelsen fremgår af udbudsbetingelsernes punkt 7.3.2.

Det vægtes positivt, at ansøgeren har de bedste foranstaltninger til at sikre, at de faglige kvalifikationer hos ansøgerens konsulenter opretholdes, herunder i forbindelse med personaleafgang og -tilgang (fastholdelse af kvalifikationer).

Ved evaluering af faglig kvalitet opnås en høj score, hvis ansøgeren generelt i sin organisation har de bedste foranstaltninger til at sikre, at de faglige kvalifikationer hos ansøgerens konsulenter opretholdes, herunder i forbindelse med personaleafgang og- tilgang.

Ved ”foranstaltninger” forstås dokumenterede procedurer, metoder, aktiviteter og tiltag, der understøtter, at de faglige kvalifikationer hos ansøgerens konsulenter opretholdes, herunder uddannelsesprogrammer, procedurer for vidensdeling, mentorordning og coachingforløb. Listen er ikke udtømmende.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3: Analyser/Evalueringer.

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79400000
79410000
79411000
79411100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 ”Analyser/Evalueringer” dækker både behovet for at tilvejebringe/understøtte et beslutningsgrundlag, der gør det muligt at foretage tilpasning og udvikling af det analyserede område med henblik på at optimere effektiviteten og/eller kvaliteten af områdets output.

Evalueringer/sektoranalyser kan være bagudrettet, og således analysere den historiske udvikling, og/eller fremadrettet, og således udvikle samt kvantificere fremtidsbilleder af det givne område.

Evalueringer/sektoranalyser skal således tilfredsstille behovet for at belyse, vurdere og forandre den offentlige sektors politik og ydelser samt bagvedliggende processer og arbejdsgange.

Opgaverne under delaftale 3 omfatter ydelser af følgende art:

• udarbejdelse af litteraturoversigter (fx systematiske reviews, evidence assessments o.a.)

• udarbejdelse af surveys (f.eks. borgertilfredsheds-, kunde- eller markedsundersøgelser)

• kortlægninger af praksis, organisering og kapacitetsudnyttelse inden for de nævnte opgaveområder

• analyser af forretningsgange, informationsbehov samt behov for systemunderstøttelse

• beskrivelse af indsatser og metoders målgruppe, grundlag, indhold, kvalitetssikringsprocedurer, kompetencer, resultat-dokumentation mv.

• policy, program og projekt evaluering, herunder af implementering og effekter

• målgruppeanalyser (såvel kvalitative analyser, som kvantitative analyser af f.eks. prævalens, incidens, comorbiditet, risikofaktorer, kerneårsager mv.)

• økonomiske analyser og produktivitetsanalyser (benchmark-ing, business cases, cost-effectiveness, cost-utility, cost-benefit mv.).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 125 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 2 x 12 måneder.

Hver delaftale kan forlænges uafhængigt af de øvrige delaftaler.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 10 ansøgere, der er egnede, vil der ske en udvælgelse af ansøgere, med henblik på at prækvalificere 10 ansøgere.

SKI ønsker at sammensætte et felt af tilbudsgivere, således at der i sidste ende indgås en rammeaftale, der på bedst mulig vis kan opfylde kundernes forskelligartede behov. Herudover ønsker SKI at sammensætte et felt af tilbudsgivere, der har en vis størrelse og kapacitet indenfor delaftalernes ydelsesspecifikke områder henset til rammeaftalernes værdi og omfang.

Det er SKI’s vurdering, at dette opnås bedst ved at sammensætte feltet af tilbudsgivere ud fra følgende kriterier, hvis der er mere end 10 egnede ansøgere:

• Ydelsesspecifik omsætning (30 %)

• Faglig kvalitet (kvalitetssikring) (70 %)

Ydelsesspecifik omsætning:

Ansøgerne skal oplyse sin samlede ydelsesspecifikke omsætning indenfor delaftalens ydelsesområder for det seneste disponible regnskabsår. Omsætningen kan være inden for ét eller flere af delaftalens ydelsesområder, jf. bilag B til de respektive delaftaler.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit B, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 7.4 og punkt 9.2.2

Vurderingen sker ud fra en lineær interpolering som beregnes på følgende vis: Den laveste oplyste ydelsesspecifikke omsætning får 1 point. En omsætning, der er 50 % højere end den gennemsnitlige omsætning på hele det konditionsmæssige ansøgerfelt opnår 10 point. Ansøgerne tildeles herefter point beregnet ud fra en lineær interpolering mellem disse to yderpunkter. Såfremt en ansøger har oplyst en omsætning, der er mere end 50 % højere end den gennemsnitlige omsætning på hele det konditionsmæssige ansøgerfelt, opnår ansøgeren højeste antal point: 10. De tildelte point afregnes med to decimaler.

Faglig kvalitet (kvalitetssikring)

Vurderingen af faglig kvalitet sker på baggrund af den beskrivelse, ansøgeren har udfyldt i skabelonen ”Ansøgning om prækvalifikation”. I skabelonen har ansøger beskrevet, hvorledes ansøger generelt på virksomhedsniveau sikrer, at de faglige kvalifikationer hos ansøgerens konsulenter opretholdes, herunder i forbindelse med personaleafgang og -tilgang. Der er således tale om den generelle kvalitetssikring af den faglige kvalitet hos ansøger. Pointskalaen for bedømmelsen fremgår af udbudsbetingelsernes punkt 7.3.2.

Det vægtes positivt, at ansøgeren har de bedste foranstaltninger til at sikre, at de faglige kvalifikationer hos ansøgerens konsulenter opretholdes, herunder i forbindelse med personaleafgang og -tilgang (fastholdelse af kvalifikationer).

Ved evaluering af faglig kvalitet opnås en høj score, hvis ansøgeren generelt i sin organisation har de bedste foranstaltninger til at sikre, at de faglige kvalifikationer hos ansøgerens konsulenter opretholdes, herunder i forbindelse med personaleafgang og- tilgang.

Ved ”foranstaltninger” forstås dokumenterede procedurer, metoder, aktiviteter og tiltag, der understøtter, at de faglige kvalifikationer hos ansøgerens konsulenter opretholdes, herunder uddannelsesprogrammer, procedurer for vidensdeling, mentorordning og coachingforløb. Listen er ikke udtømmende.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelseskriterierne for hver delaftale er angivet i punkt II.2.9.

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

- Under ”Specifik årsomsætning” anføres den i udbudsbetingelsernes punkt 7.2.1 efterspurgte oplysning om ydelsesspecifik omsætning indenfor delaftalens ydelsesområder for det seneste disponible regnskabsår,

- Under ” Finansielle nøgletal ” anføres ansøgers soliditetsgrad, samlede egenkapital og samlede aktiver i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden angives som forholdet mellem ansøgerens samlede egenkapital og ansøgerens/tilbudsgiverens samlede aktiver.

Ved ”det seneste disponible regnskabsår” forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for ansøgerens regnskabsaflæggelse.

Såfremt ansøger/tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet, jf. i øvrigt punkt. VI.3) Yderligere oplysninger nedenfor. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Ansøger skal udfylde og indgive et ESPD for hver delaftale, der ønskes at ansøge om prækvalifikation til.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger/tilbudsgiver skal – for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

- Det er et minimumskrav, at ansøger har en soliditetsgrad på minimum 10% i seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som ansøgers samlede egenkapitals værdi i forhold til ansøgers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes ansøgers soliditetsgrad som ansøger og disse andre enheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortier) beregnes soliditetsgraden som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent,

- Det er et minimumskrav at ansøger oplyser sin samlede ydelsesspecifikke omsætning indenfor delaftalens ydelsesområder for det seneste disponible regnskabsår. Omsætningen kan være inden for ét eller flere af delaftalens ydelsesområder, jf. bilag B til de respektive delaftaler. Den ydelsesspecifikke omsætning indgår som et udvælgelsesparameter i forbindelse med prækvalifikationen, jf. punkt 7.3.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit B, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 7.4 og punkt 9.2.2.

Såfremt ansøger/tilbudsgiver i relation til oplysningerne baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2 om ESPD og punkt 9.2.3 om støtteerklæring.

Såfremt ansøger/tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2 om ESPD og punkt 9.5, andet tekstafsnit.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Minimumskravene til ydelsesspecifik omsætning:

- Ansøgers erklæring i ESPD’et vedrørende ydelsesspecifik omsætning udgør som udgangspunkt endelig dokumentation. SKI forbeholder sig dog at bede om yderligere redegørelse og eventuelt dokumentation i form af en revisorerklæring, såfremt den anførte ydelsesspecifikke omsætning fremstår urealistisk eller på anden måde giver anledning hertil.

Minimumskravene til soliditetsgrad:

- Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste soliditetsgrad fremgår eller alternativt, hvor den samlede egenkapitals værdi og samlede aktivers værdi fremgår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal anføre 2 referencer, der opfylder de fastsatte mindstekrav til egnethed.

Følgende skal oplyses vedrørende de to referencer:

- ”Beskrivelse”: Angivelse af ved ”ja” eller ”nej”, hvorvidt referencen omfatter en eller flere opgaver indenfor den relevante delaftales ydelsesområder oplistet i punkt 2 i bilag B til de respektive delaftaler. Der skal ikke foretages en beskrivelse, men alene en angivelse ved ”ja” eller ”nej”. Ansøger gøres opmærksom på, at ved angivelse af ”nej”, må SKI betragte ansøger som ikke egnet. Angivelsen skal, såfremt referencen vedrører en levering af ydelser, der er startet tidligere end den angivne referenceperiode og/eller ikke er afsluttet endnu, alene vedrøre de ydelser, der er leveret indenfor referenceperioden.

Hvis referencen er startet tidligere end den anførte referenceperiode og/eller ikke er afsluttet endnu, bedes anført under ”beskrivelse”, at angivelsen af ”ja” eller ”nej” samt angivelsen af referencens værdi alene relaterer sig til ydelser leveret i referenceperioden,

- ”Beløb”: Udfyld beløb i DKK ex. moms. Hvis referencen endnu ikke er afsluttet, anføres værdien af det på datoen for ansøgningsfrist, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6, leverede ydelser. Ligeledes skal eventuelle ydelser, der er leveret før referenceperioden (3 år forud for ansøgningsfristen), fratrækkes i angivelsen af referencens værdi. Ansøger gøres opmærksom på, at referencens værdi minimum skal udgøre 600 000 DKK for de ydelser, der er leveret indenfor referenceperioden. Såfremt værdien af referencen ikke opfylder dette krav, må SKI betragte ansøger som ikke egnet,

- ”Startdato”: Angiv startdato. Hvis denne dato ligger tidligere end 3 år forud for ansøgningsfristen, anføres i referencebeskrivelsen, jf. ”beskrivelse” ovenfor, at angivelsen af ”ja” eller ”nej” samt angivelsen af referencens værdi alene er opgjort for referenceperioden,

- ”Slutdato”: Anfør slutdato. Hvis kontrakten endnu ikke er afsluttet, anføres datoen for ansøgningsfrist. Det bedes i så fald anført i referencebeskrivelsen, jf. ”beskrivelse” ovenfor, at angivelsen af ”ja” eller ”nej” samt angivelsen af referencens værdi alene er opgjort for referenceperioden,

- ”Modtagere”: Anfør kundens navn og kontaktperson samt gerne e-mailadresse og/eller telefonnummer.

Ansøger skal anføre i alt 2 referencer.

Ansøger/tilbudsgiver skal i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation endvidere udfylde og indlevere skabelonen ”Ansøgning om prækvalifikation”.

Til besvarelse af ansøgers tekniske kapacitet om fastholdelse af faglige kvalifikationer må der maksimalt anvendes 1 500 tegn inkl. mellemrum. Såfremt der anvendes mere end 1 500 tegn inkl. mellemrum, vil kun de første 1 500 tegn inkl. mellemrum blive vurderet.

Besvarelsen anvendes til vurdering af ansøgers evne til at fastholde de faglige kvalifikationer i forbindelse med udvælgelsen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er minimumskrav, at ansøger/tilbudsgiver for hver delaftale, der ansøges om prækvalifikation til, oplyser 2 referencer om konkret levering af ydelser, der:

- omfatter en eller flere opgaver indenfor den relevante delaftales ydelsesområder oplistet i punkt 2 i bilag B til de respektive delaftaler,

- er leveret inden for en periode på 3 år forud for ansøgningsfristen, og

- har en værdi på mindst 600 000 DKK eksklusive moms pr. reference, for den del af leveringen, der ligger inden for perioden på 3 år forud for ansøgningsfristen.

Der må gerne oplyses referencer på leveringer, der er startet tidligere end den anførte referenceperiode og/eller ikke afsluttet endnu. Opfyldelse af ovenfor beskrevne mindstekrav kan dog alene baseres på de leveringer, der har fundet sted indenfor referenceperioden. Det bemærkes, at en reference i form af en rammeaftale ikke anses at udgøre en konkret levering og derfor ikke opfylder minimumskravet. En kontrakt baseret på en rammeaftale anses dog at vedrøre en konkret levering, og vil derfor kunne opfylde det fast-satte minimumskrav, hvis kontrakten i øvrigt opfylder betingelserne herfor.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit C, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 7.4 og punkt 9.2.2.

Såfremt ansøger/tilbudsgiver i relation til oplysningerne baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen henvises til udbudsbetingelsrnes punkt 9.2.2 om ESPD og punkt 9.2.3 om støtteerklæring.

Såfremt ansøger/tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2 om ESPD og punkt 9.5, tredje tekstafsnit.

De fremsendte referencer anført i ESPD’et udgør endelig dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et i henhold til udbudslovens § § 151 og 152. Den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, skal derfor ikke fremlægge yderligere dokumentation for de oplysninger vedrørende teknisk og faglig formåen, der er afgivet ESPD’et i henhold til udbudslovens § § 151 og 152.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt ansøgeren/tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI. Tilsvarende hæfter en ansøger/tilbudsgiver, som i sin ansøgning om prækvalifikation i relation til økonomisk og finansiel formåen, baserer sig på andre enheders formåen (kaldet ”støttende virksomheder”) f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktens gennemførelse, såfremt kontrakten tildeles ansøger/tilbudsgiver.

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 21
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/12/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/01/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Rammeaftalen forventes udbudt på ny i perioden 2021-2023 afhængigt af eventuel forlængelse af aftalerne, jf. pkt. II.2.7.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som angivet i udbudslovens §§ 135 og 136. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at visse af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsdirektivet (direktiv 2014/24/EU) er gjort til obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 136. Tilbudsgiver må endvidere ikke være omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (konkurs mv.).

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del III, afsnit A, B og C, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 7.4 og punkt 9.2.2.

SKI kan ikke udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135-137, såfremt denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, selvom vedkommende er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 138. Der kan alene ske udelukkelse på den baggrund, hvis SKI har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis tilbudsgiver ikke inden for en passende frist har forelagt tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgiverens pålidelighed. Om hvad, der fordres til tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

SKI tager forbehold om at iværksætte en sådan procedure om selvrehabilitering (”self-cleaning”), såfremt dette er relevant.

Vedrørende punkterne II.1.5 og II.2.6 til de enkelte delaftaler: Rammeaftalens samlede anslåede værdi er DKK 270 – 450 mio. for alle delaftaler i rammeaftalens og delaftalernes fulde løbetid.

Den samlede anslåede værdi for Delaftale 1 er DKK 15 - 25 mio.

Den samlede anslåede værdi på Delaftale 2 er DKK 180 - 300 mio.

Den samlede anslåede værdi på Delaftale 3 er DKK 75 - 125 mio.

De angivne tal udtrykker værdien i delaftalernes fulde løbetid, jf. pkt. II.2.7.

De anførte intervaller er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens reelle værdi. Intervallerne er således udtryk for SKI's mest kvalificerede skøn over rammeaftalens og delaftalernes værdi på nuværende tidspunkt. Som særlige usikkerhedsfaktorer i relation til rammeaftalens værdi kan nævnes, at der er tale om en frivillig rammeaftale. Rammeaftalen har således ikke har været i tilslutning, hvor kunderne har angivet deres forventede indkøb. Hertil kommer rammeaftalens beskedne markedandel, der gør den særligt følsom overfor selv mindre påvirkninger i markedet.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i en hver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

Det i afsnit IV.1.3) angivne antal deltagere i rammeaftalen er udtryk for det samlede antal deltagere på tværs af de tre delaftaler. Se under de enkelte delaftaler for oplysninger om antal deltagere i den enkelte delaftale.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/11/2019