Suministros - 542382-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Bulgaria-Varna: Interruptores

2018/S 237-542382

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
„Elektrorazpredelenie Sever“ AD
104518621
bul. „Vladislav Varnenchik“ No. 258
Varna
9009
Bulgaria
Persona de contacto: Ivaylo Kolev
Teléfono: +359 52660869
Correo electrónico: ivaylo.kolev@energo-pro.bg
Fax: +359 52660855
Código NUTS: BG331

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.erpsever.bg

Dirección del perfil de comprador: https://www.erpsever.bg/bg/Obshtestveni-porachki-po-obshtiya-red-na-ZOP/286/Dostavka-na-miniatyurni-avtomatichni-prekasvachi-i-tovarovi-prekasvachi-po-obosobeni-pozicii-za-nujdite-na-Elektrorazpredele

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на миниатюрни автоматични прекъсвачи и товарови прекъсвачи по обособени позиции за нуждите за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Número de referencia: 146/2018
II.1.2)Código CPV principal
31214100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка на миниатюрни автоматични прекъсвачи и товарови прекъсвачи по обособени позиции за нуждите за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 830 000.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на миниатюрни автоматични прекъсвачи ниско напрежение

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31214100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG33
Código NUTS: BG32
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Мястото на изпълнение на поръчката е до франко складове на „Електроразпределение Север“ АД, находящи се в градовете Варна, Горна Оряховица, Разград и Шумен.

II.2.4)Descripción del contrato:

Настоящата поръчка предвижда да се доставят чрез покупка миниатюрни автоматични прекъсвачи ниско напрежение според нуждите на „Електроразпределение Север“ АД.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Срок на доставка (в кал. дни) за 5 % от прогнозното количество / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на товарови автоматични прекъсвачи ниско напрежение

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31214100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG32
Código NUTS: BG33
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Мястото на изпълнение на поръчката е до франко складове на „Електроразпределение Север“ АД, находящи се в градовете Варна, Горна Оряховица, Разград и Шумен.

II.2.4)Descripción del contrato:

Настоящата поръчка предвижда да се доставят чрез покупка товарови автоматични прекъсвачи ниско напрежение според нуждите на „Електроразпредение Север“ АД.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Срок на доставка (в кал. дни) за 5 % от прогнозното количество / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • Situación de extrema urgencia resultante de hechos imprevisibles para la entidad adjudicadora y con arreglo a las condiciones estrictas que se establecen en la Directiva
Explicación:

„Електроразпределение Север“ АД проведе обществена поръчка № 109/2017 г. по реда на договаряне с предварителна покана за участие, в резултат на която бе избран изпълнител за доставка на миниатюрни автоматични прекъсвачи и товарови прекъсвачи и бяха сключени договори № 109-1/23.4.2018 г. и № 109-3/23.4.2018 г. с него. С писмо № 1065-3и1065-4/14.6.2018 г. изпълнителят по договора уведоми„Електроразпределение Север“ АД, че цените на основните материали са се повишили и не може да изпълнява своите задължения. В резултат на това уведомление договорите се наложи да бъдат прекратени. Договорите бяха сключени за срок от 12 месеца с опция за последователното им удължаване, като прогнозното количество на доставяните материали бе определено от възложителя за общия му срок от 48 месеца. С отказа на изпълнителя от договорите значително се нарушава планирането на възложителя, свързано с обезпечаването на материалите за дълъг период. За възложителя е от изключителна важност да осигури по възможно най-бързия предвиден в закона ред доставка на материалите, тъй като наличността, с която разполага същият, е съобразена изцяло със сроковете за доставка посочените от изпълнителя в договорите № 109-1/23.4.2018 г. и № 109-3/23.4.2018 г., която наличност няма да може да покрие период от около 6 месеца, който е обичайният приблизителен срок за провеждане на обществена поръчка по общите правила. За възложителя са налице изключителни обстоятелства, които пораждат необходимост от неотложна обезпеченост на материалите, предмет на настоящата обществена поръчка, които са от изключителна важност, която обезпеченост не би могла да се осигури при провеждането на друг вид процедура.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 146-1
Lote nº: 1
Denominación:

Доставка на миниатюрни автоматични прекъсвачи ниско напрежение

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/12/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
ПМ Електрикал ЕООД
201257416
ул. „Цар Асен“ № 44, ет. 4, ап. 8
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 24112504
Correo electrónico: pm@pmelectrical.bg
Fax: +359 28528001
Código NUTS: BG412
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 800 000.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 800 000.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 146-2
Lote nº: 2
Denominación:

Доставка на товарови автоматични прекъсвачи ниско напрежение

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/12/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Филкаб АД
115328801
ул. „Коматевско шосе“ № 92
Пловдив
4000
Bulgaria
Teléfono: +359 32608881
Correo electrónico: office@filkab.bg
Fax: +359 32671133
Código NUTS: BG421
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 30 000.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 30 000.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
Сифия
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Жалба може да се подава в срока по чл. 196 във връзка с чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018