Servizi - 542529-2018

08/12/2018    S237

Estonia-Tallinn: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

2018/S 237-542529

Bando di concessione

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/23/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Tallinna Keskkonnaamet
Numero di identificazione nazionale: 75032325
Indirizzo postale: Harju tn 13
Città: Tallinn
Codice NUTS: EE EESTI
Codice postale: 10130
Paese: Estonia
Persona di contatto: Kristjan Mark
E-mail: kristjan.mark@tallinnlv.ee
Tel.: +372 6404562
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.tallinn.ee/est/keskkonnaamet
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1534550/general-info
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1534550/tenders
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Korraldatud jäätmevedu Nõmme veopiirkonnas nr 2

Numero di riferimento: 203378
II.1.2)Codice CPV principale
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Tekkekohal jäätmete kogumise ja kogumisvahendite tühjendamise ja jäätmete vedamise teenuse, klienditeeninduse ja jäätmevaldajatega arveldamise teenuse ning jäätmekäitluskohaga arveldamise teenuse osutamine Nõmme veopiirkonnas nr 2

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 085 000.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questa concessione è suddivisa in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: EE EESTI
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Tekkekohal jäätmete kogumise ja kogumisvahendite tühjendamise ja jäätmete vedamise teenuse, klienditeeninduse ja jäätmevaldajatega arveldamise teenuse ning jäätmekäitluskohaga arveldamise teenuse osutamine Nõmme veopiirkonnas nr 2

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito:
  • Criteri: Ühe 600–800-liitrise jäätmemahuti tühjendamine
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 085 000.00 EUR
II.2.7)Durata della concessione
Durata in mesi: 60
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:

1) Pakkuja peab olema seaduse kohaselt registreeritud asukohamaa vastavas registris. Hankija kontrollib Eestis asuva pakkuja registreeritust (tõendit ei pea esitama). Välisriigis registreeritud pakkuja peab hankija nõudmisel esitama registreeringu nõude täitmise kohta asjakohase tõendi.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:

2) Pakkujal peab olema tehtud kutsealane vastutuskindlustus summas 150 000 EUR. Pakkujal tuleb esitada hankepassis kinnitus kutsealase vastutuskindlustuse olemasolu kohta ning vastutuskindlustuse summa. Hankija nõudmisel tuleb pakkujal esitada kutsealase vastutuskindlustuse tõend või muu asjakohane ja hankija poolt vastavaks tunnistatud dokument, mis näitab, et pakkujal on hankelepingu võimaliku rikkumisega tekkida võiva kahju hüvitamiseks vajalikud vahendid või tal on võimalus neid saada

3) Pakkuja viimase lõppenud majandusaasta (2017) kogu majandustegevuse netokäive peab olema igal majandusaastal vähemalt 1 000 000 EUR. Pakkujal tuleb esitada hankepassis andmed oma viimase riigihanke algamise ajaks lõppenud majandusaasta (2017) kogu majandustegevuse netokäibe kohta. Hankija nõudmisel, kui andmed ei ole avaliku andmebaasi kaudu kättesaadavad, tuleb pakkujal esitada enda viimase majandusaasta (2017) aruanne või selle väljavõte.

1) Pakkuja käsutuses peavad olema hankelepingu täitmise tagamiseks vajalikud rahalised vahendid summas 100 000 EUR. Pakkujal tuleb esitada tingimuse täitmise kohta kinnitus hankepassis. Hankija nõudmisel tuleb pakkujal esitada eelnimetatud tingimuse täitmise kohta pangaõiend või muu asjakohane ja hankija poolt vastuvõetavaks tunnistatud dokument, mis näitab, et hankelepingu täitmise tagamiseks vajalikud rahalised vahendid summas 100 000 EUR on vajaduse korral pakkuja käsutada.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:

2) Pakkujal peab riigihanke algamisele eelneva 36 kuu (alates 1.12.2015 kuni hanketeate eRHR-s avaldamise tähtpäev) jooksul olema täidetud vähemalt üks korraldatud jäätmeveoteenuse osutamise leping maksumusega alates 100 000 EUR (käibemaksuta). Pakkujal tuleb esitada hankepassis riigihanke algamisele eelneva 36 kuu (alates 1.12.2015 kuni hanketeate eRHR-s avaldamise tähtpäev) jooksul täidetud korraldatud jäätmeveoteenuse osutamise lepingu(te) nimekiri. Leping(ud) võib(/võivad) olla alanud enne 1.12.2015 ja võivad olla täitmisel, kuid peab(/peavad) pakkumuste esitamise tähtpäeva seisuga vähemalt 100 000 EUR osas käibemaksuta olema täidetud.

Nimekirjas tuleb loetleda lepingud, mille maksumus on vähemalt 100 000 EUR (käibemaksuta), ja nimetada maksumus, kuupäevad, info teiste lepingupoolte kohta (tellija esindaja kontaktandmed, mh telefon, e-posti aadress) ja riigihanke korral näidata viitenumbrid (RHS § 101 lg 1 p 2).

1) Pakkuja omandis peavad olema riigihanke objektiks olevate tööde teostamiseks vähemalt kolm tehniliselt korras jäätmeveokit või pakkujal peab olema sõlmitud eelleping vastavate veokite kasutusõiguse omandamiseks alates 1.8.2019. Jäätmeveokiga peab olema võimalik tühjendada Tallinna Linnavolikogu 8.9.2011. a määruse nr 28 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“ § 15 lõikes 2 nimetatud kogumismahuteid. Jäätmeveokid peavad vastama vähemalt järgmistele tingimustele:

1. Jäätmete kogumiseks ja vedamiseks kasutatavad jäätmeveokid peavad vastama vähemalt EURO VI heitmenormidele (välja arvatud presskonteinerite veok) ja olema varustatud kogumisvahendite tühjendamiseks vajaliku tõstemehhanismiga. Kui jäätmeveokite vastavust vähemalt Euro VI standarditele ei ole sertifitseeritud, kuid tehnilise järeltöötlusega on saavutatud samaväärne standard, esitab pakkuja tõendusmaterjali jäätmeveokite samaväärsele standardile vastavuse kohta. Pakkujal peab olema võimalik kasutada vähemalt 3 jäätmeveokit. Kui pakkuja kasutab veokeid, mis on ette nähtud töötama alternatiivsete kütuseliikide või -süsteemide jõul (nt biokütused, elektri- ja vesinikkütused või hübriidsõidukisüsteemid), peab pakkuja esitama sõiduki tehnilised andmed, milles on esitatud kõnealused tehnilised või kütusetehnoloogia kirjeldused.

2. Jäätmeveokid peavad olema varustatud kaaluga ning tehnilise vahendiga jäätmemahutite tuvastamiseks kiibi, vöötkoodi või muu tehnilise lahendusega, mis võimaldab kogumismahuti tühjendamise käigus määrata mahutis olevate jäätmete massi. Kaal peab olema taadeldud. Jäätmeveokite varustatus kaaluga ning jäätmemahutite tuvastamine kiibi, vöötkoodi või muu tehnilise lahendusega (igal mahutil unikaalne ID) peab kokkuvõttes võimaldama jäätmevaldajate poolt tasu maksmise osaliselt jäätmete massi järgi.

3. Jäätmeveokid peavad olema varustatud GPS jälgimissüsteemiga ning tellijale ja jäätmete vastuvõtjale peab olema tagatud reaalajas veokite teekonna jälgimine veebipõhise lahenduse abil (Navirec, Ecofleet või samaväärne) kogu teenindusaja vältel. Veokite GPS logi peab olema jälgitav vähemalt viimase 3 kohta.

Pakkujal tuleb esitada hankepassis veol kasutatavate veokite loetelu nimekiri. Kui pakkumuse esitamise hetkel ei ole pakkuja omandis teenuse osutamiseks vajalikke jäätmeveokeid, esitab pakkuja hankija nõudmisel eellepingud jäätmeveokite kasutusõiguse omandamise kohta alates 1.8.2019.

Sezione IV: Procedura

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 25/01/2019
Ora locale: 10:00
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Estone

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Indirizzo postale: Endla 13/Lõkke 5
Città: Tallinn
Codice postale: 10122
Paese: Estonia
E-mail: vako@fin.ee
Tel.: +372 6113713
Indirizzo Internet: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Indirizzo postale: Endla 13/Lõkke 5
Città: Tallinn
Codice postale: 10122
Paese: Estonia
E-mail: vako@fin.ee
Tel.: +372 6113713
Indirizzo Internet: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
03/12/2018