Suministros - 542549-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Zamość: Apósitos

2018/S 237-542549

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Al. Jana Pawła II 10, pok. 215, A la atención de: Aneta Sachajko, Zamość 22-400, Polonia. Teléfono: +48 846773281. Fax: +48 846386669. Correo electrónico: zamowienia@szpital.zam.pl

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 19.10.2018, 2018/S 202-460857)

Objeto:
CPV:33141110

Apósitos

En lugar de: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15.030,00 zł (piętnaście tysięcy trzydzieści złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr: 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed 07 grudnia 2018 r. godz. 11:00. Wadium w sposób fizyczny musi wpłynąć do zamawiającego w wyznaczonym terminie. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą spowoduje odrzucenie oferty.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

7.12.2018 (12:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

7.12.2018 (13:00)

Léase: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 030,00 PLN (piętnaście tysięcy trzydzieści złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań została określona w SIWZ. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr: 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed 12.12.2018 r. godz. 12:00. Wadium w sposób fizyczny musi wpłynąć do zamawiającego w wyznaczonym terminie. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą spowoduje odrzucenie oferty.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

12.12.2018 (12:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

12.12.2018 (13:00)