Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Diensten - 542777-2018

11/12/2018    S238

België-Brussel: Diensten inzake evenementenbeheer.

2018/S 238-542777

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Interpretation
Postadres: Street Van Maerlant 18
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: SCIC-CALL-FWC-PCO-2018@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/interpretation_en
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4106
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Interpretation
Postadres: Avenue du Bourget 1
Plaats: Brussels
Postcode: 1140
Land: België
Contactpersoon: Patricia Lambert
E-mail: SCIC-CALL-FWC-PCO-2018@ec.europa.eu
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/interpretation_en
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Diensten inzake evenementenbeheer.

Referentienummer: SCIC/C1/2018/FWC/02
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79950000 Organiseren van tentoonstellingen, beurzen en congressen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze oproep tot inschrijving is het verwerven van diensten voor de professionele organisatie van evenementen ter ondersteuning van de Europese Commissie en andere EU-organen en -agentschappen bij de organisatie van hun conferenties en evenementen met een externe communicatiedimensie. De evenementen die door de toekomstige contractanten moeten worden beheerd, kunnen plaatsvinden in alle lidstaten van de EU, in alle EVA-lidstaten, alsook in huidige of toekomstige kandidaat-lidstaten van de EU, en in het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland.

Alle diensten zijn beschreven in de aanbestedingsstukken en kunnen voor elk evenement volledig of gedeeltelijk worden opgevraagd.

De oproep tot inschrijving is in 3 percelen verdeeld: de verdeling is gebaseerd op het aantal verwachte deelnemers op het moment van het oorspronkelijk verzoek om een voorstel door de Europese instelling.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 120 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1 — evenementen met 50 à 200 deelnemers

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79952000 Diensten voor het organiseren van evenementen
79950000 Organiseren van tentoonstellingen, beurzen en congressen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Voornaamste plaats van uitvoering:

in alle lidstaten van de EU, in alle EVA-lidstaten, alsook in huidige of toekomstige kandidaat-lidstaten van de EU, en in het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Organisatie van evenementen met 50 à 200 deelnemers.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De contracten worden gesloten voor een initiële looptijd van 1 jaar vanaf de datum van ondertekening. De contracten kunnen maximaal driemaal schriftelijk worden verlengd onder dezelfde voorwaarden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2 — evenementen met 201 à 650 deelnemers.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79952000 Diensten voor het organiseren van evenementen
79950000 Organiseren van tentoonstellingen, beurzen en congressen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Voornaamste plaats van uitvoering:

in alle lidstaten van de EU, in alle EVA-lidstaten, alsook in huidige of toekomstige kandidaat-lidstaten van de EU, en in het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Organisatie van evenementen met 201 à 650 deelnemers.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 36 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De contracten worden gesloten voor een initiële looptijd van 1 jaar vanaf de datum van ondertekening. De contracten kunnen maximaal driemaal schriftelijk worden verlengd onder dezelfde voorwaarden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 3 — evenementen met meer dan 650 deelnemers.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79952000 Diensten voor het organiseren van evenementen
79950000 Organiseren van tentoonstellingen, beurzen en congressen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Voornaamste plaats van uitvoering:

in alle lidstaten van de EU, in alle EVA-lidstaten, alsook in huidige of toekomstige kandidaat-lidstaten van de EU, en in het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Organisatie van evenementen met meer dan 650 deelnemers.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 72 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De contracten worden gesloten voor een initiële looptijd van 1 jaar vanaf de datum van ondertekening. De contracten kunnen maximaal driemaal schriftelijk worden verlengd onder dezelfde voorwaarden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie 2.1 „Geschiktheid van de inschrijvers” en 2.2 „Juridische vorm van de inschrijver” in de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zoals aangegeven in de aanbestedingsstukken.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/02/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 04/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Europese Commissie, Directorate-General for Interpretation — Van Maerlant 18 street, 1040 Brussels, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Per inschrijving mogen maximaal 2 vertegenwoordigers de opening van de inschrijvingen bijwonen. Omwille van organisatorische en veiligheidsredenen moet de inschrijver uiterlijk 3 werkdagen van tevoren de volledige naam en het nummer van de identiteitskaart of het paspoort van de vertegenwoordigers verstrekken via het e-mailadres in I.1) van deze aankondiging. Bij ontstentenis daarvan behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor de toegang tot zijn kantoren te weigeren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Verzoeken om nadere inlichtingen mogen uitsluitend worden ingediend via het TED-systeem voor e-tendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4106

De aanbestedende dienst is niet verplicht te antwoorden op verzoeken om bijkomende inlichtingen die minder dan 6 werkdagen vóór de ontvangstdatum van de inschrijvingen zijn ontvangen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: Boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 43031
Internetadres: https://curia.europa.eu/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefoon: +33 388172313
Internetadres: http://ombudsman.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/11/2018