S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Služby - 542777-2018

11/12/2018    S238

Belgicko-Brusel: Služby riadenia podujatí

2018/S 238-542777

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate General for Interpretation
Poštová adresa: Street Van Maerlant 18
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1040
Štát: Belgicko
E-mail: SCIC-CALL-FWC-PCO-2018@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/interpretation_en
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4106
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: Európska komisia, Directorate General for Interpretation
Poštová adresa: Avenue du Bourget 1
Mesto/obec: Brussels
PSČ: 1140
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Patricia Lambert
E-mail: SCIC-CALL-FWC-PCO-2018@ec.europa.eu
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/interpretation_en
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby riadenia podujatí

Referenčné číslo: SCIC/C1/2018/FWC/02
II.1.2)Hlavný kód CPV
79950000 Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto výzvy na predkladanie ponúk je uzatvoriť zmluvu o službách organizácie odborných podujatí na podporu Európskej komisie a iných orgánov a agentúr EÚ pri organizovaní ich konferencií a podujatí s dimenziou vonkajšej komunikácie. Podujatia, ktoré budú riadiť budúci dodávatelia, sa môžu uskutočniť vo všetkých členských štátoch EÚ, vo všetkých členských štátoch EZVO, ako aj v súčasných alebo budúcich kandidátskych krajinách EÚ a v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.

Všetky služby sú popísané v špecifikáciách obstarávania a môžu byť vyžiadané úplne alebo čiastočne pre každé podujatie.

Výzva na predloženie ponúk je rozdelená na 3 časti. Rozdelenie sa zakladá na počte účastníkov odhadnutých v čase počiatočnej žiadosti o ponuky zo strany európskej inštitúcie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 120 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Časť 1 – podujatia s počtom účastníkov 50 – 200

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79952000 Služby na organizovanie podujatí
79950000 Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Všetky členské štáty EÚ, všetky členské štáty EZVO, ako aj súčasné alebo budúce kandidátske krajiny EÚ a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

II.2.4)Opis obstarávania:

Organizovanie podujatí s počtom účastníkov 50 – 200.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 12 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Zmluvy sa uzavrú na pôvodné trvanie 1 roka počnúc dňom podpisu zmluvy. Zmluvy je možné obnoviť písomne až 3-krát za rovnakých podmienok.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Časť 2 – podujatia s počtom účastníkov 201 – 650

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79952000 Služby na organizovanie podujatí
79950000 Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Všetky členské štáty EÚ, všetky členské štáty EZVO, ako aj súčasné alebo budúce kandidátske krajiny EÚ a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

II.2.4)Opis obstarávania:

Organizovanie podujatí s počtom účastníkov 201 – 650.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 36 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Zmluvy sa uzavrú na pôvodné trvanie 1 roka počnúc dňom podpisu zmluvy. Zmluvy je možné obnoviť písomne až 3-krát za rovnakých podmienok.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Časť 3 – podujatia s počtom účastníkov vyšším ako 650

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79952000 Služby na organizovanie podujatí
79950000 Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Všetky členské štáty EÚ, všetky členské štáty EZVO, ako aj súčasné alebo budúce kandidátske krajiny EÚ a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

II.2.4)Opis obstarávania:

Organizovanie podujatí s počtom účastníkov vyšším ako 650.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 72 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Zmluvy sa uzavrú na pôvodné trvanie 1 roka počnúc dňom podpisu zmluvy. Zmluvy je možné obnoviť písomne až 3-krát za rovnakých podmienok.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri špecifikácie obstarávania, body 2.1 „Spôsobilosť uchádzačov (Eligibility of the tenderers)“ a 2.2 „Právna forma uchádzača (Legal form of the tenderer)“.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Ako je uvedené v súťažných podkladoch

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 04/02/2019
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 04/08/2019
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 11/02/2019
Miestny čas: 14:00
Miesto:

Európska komisia, Directorate General for Interpretation – Van Maerlant 18 street, 1040 Brussels, BELGICKO

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť maximálne 2 zástupcovia za každého uchádzača. Z organizačných a bezpečnostných dôvodov musí uchádzač poskytnúť celé meno a číslo občianskeho preukazu alebo pasu daných zástupcov aspoň 3 pracovné dni vopred na e-mailovú adresu uvedené v časti I.1) tohto oznámenia. V opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo odmietnuť im vstup do svojich priestorov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Žiadosti o dodatočné informácie musia byť predložené výlučne prostredníctvom systému elektronického predkladania ponúk eTendering na portáli TED: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4106.

Verejný obstarávateľ nie je povinný odpovedať na žiadosti o dodatočné informácie doručené neskôr ako 6 pracovných dní pred doručením ponúk.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa: Boulevard Konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Internetová adresa: https://curia.europa.eu/
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefón: +33 388172313
Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/11/2018