Diensten - 542781-2018

11/12/2018    S238

België-Brussel: Groene groei en circulaire economie – ondersteunende activiteiten voor betrokkenheid van belanghebbenden, informatie-uitwisseling en beste praktijken (2 percelen).

2018/S 238-542781

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment
Postadres: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Groene groei en circulaire economie – ondersteunende activiteiten voor betrokkenheid van belanghebbenden, informatie-uitwisseling en beste praktijken (2 percelen).

Referentienummer: ENV.B.1/FRA/2018/0002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De oproep tot inschrijving is in 2 afzonderlijke percelen verdeeld:

— perceel 1: betreft analytische en permanente ondersteuningsdiensten voor de participatie van belanghebbenden;

— perceel 2: betreft ad-hocactiviteiten en een toolkit voor de participatie van belanghebbenden.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 28 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Analytische en permanente ondersteuningsdiensten voor de participatie van belanghebbenden.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

extra muros.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 1 betreft analytische en permanente ondersteuningsdiensten voor de participatie van belanghebbenden.

De taken in het kader van perceel 1 zijn analytisch van aard en betreffen de lange termijn. De acties kunnen onderzoek, beleidsanalyses en/of de coördinatie van een waaier aan acties voor de participatie van belanghebbenden vereisen gedurende een bepaalde tijd. De doelstelling is de permanente verhoging en opbouw van de participatie van belanghebbenden.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: algemeen beheer van de raamovereenkomst / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: illustratieve taken / Weging: 60
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Gelieve op te merken dat dit eerder werd bekendgemaakt in vooraankondiging PB S 44-079856 met 3 percelen en een begroting van 24 000 000 EUR (6 000 000 x 4).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ad-hocactiviteiten en een toolkit voor de participatie van belanghebbenden.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

extra muros.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 2 betreft ad-hocactiviteiten en een toolkit voor de participatie van belanghebbenden.

De taken in het kader van perceel 2 betreffen ad-hocondersteuningsdiensten of ondersteuningsdiensten op korte termijn, zoals de organisatie van evenementen en de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van een waaier aan tools voor de participatie van belanghebbenden en outreachactiviteiten.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: algemeen beheer van de raamovereenkomst / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: illustratieve taken / Weging: 60
Prijs - Weging: Zie II.2.14).
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Bekendgemaakt in vooraankondiging PB S 44-079856 met 3 percelen en een begroting van 24 000 000 EUR (6 000 000 x 4).

Berekening voor de gunning: score van voorstel x = Qx * 70 % + P/Px * 100 * 30 % waarbij:

Qx de kwaliteitsscore is die verkregen is door voorstel x in de technische evaluatie;

P de prijs is van het goedkoopste voorstel (voorstellen die voldoen aan de technische eisen);

Px de totale prijs is van voorstel x.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 030-064305
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ENV.B.1/FRA/2018/0002 Lot 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Analytische en permanente ondersteuningsdiensten voor de participatie van belanghebbenden.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Technopolis Consulting Group Belgium (leider van het consortium)
Postadres: Avenue de Tervuren 188
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1150
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Adelphi Consult GmbH
Postadres: Alt-Moabit 91
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 10559
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arctik Sprl
Postadres: The Duke, Rue du Duc 100
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1150
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Deloitte Conseil
Postadres: 185 avenue Charles de Gaulle
Plaats: Neuilly-sur-Seine CEDEX
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 92200
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eunomia Research and Consulting Ltd
Postadres: 37 Queen Square
Plaats: Bristol
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BS1 4QS
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Institute for European Environmental Policy (IEEP), Londen
Postadres: 11 Belgrave Road
Plaats: London
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: SW1V 1RB
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Trinomics BV
Postadres: Westersingel 32
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3014 GS
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ENV.B.1/FRA/2018/0002 Lot 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Analytische en permanente ondersteuningsdiensten voor de participatie van belanghebbenden.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ecorys Brussels N.V. (leider van het consortium)
Postadres: Rue Belliard 12
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1040
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Association de villes et régions pour la gestion durable des ressources aisbl (ACR+)
Postadres: Avenue d’Auderghem 63
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1040
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PlanMiljo Ltd
Postadres: Ellevej 5
Plaats: Vekso
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 3670
Land: Denemarken
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Prospex BVBA
Postadres: Vlugestal 6
Plaats: Keerbergen
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 3140
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ENV.B.1/FRA/2018/0002 Lot 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Analytische en permanente ondersteuningsdiensten voor de participatie van belanghebbenden.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: IBF International Consulting SA (leider van het consortium)
Postadres: Avenue Louise 209
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1050
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: cApStAn Sprl
Postadres: Chaussée de la Hulpe 268
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1170
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Climate-KIC Holding B.V.
Postadres: Padualaan 8, Hugo R. Kruytgebouw, Room 104
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3584 CH
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ecologic Institute gemeinnuetzige GmbH
Postadres: Pfalzburger Strasse 43-44
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 10717
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: EIT RawMaterials GmbH
Postadres: Tauentzienstrasse 11
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 10789
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: LGI Consulting SAS
Postadres: 6 Cité de l’Ameublement
Plaats: Paris
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 75011
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Netherlands Organisation for applied scientific research (TNO)
Postadres: Anna van Buerenplein 1
Plaats: The Hague
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2595 DA
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
Postadres: Boeretang 200
Plaats: Mol
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 2400
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VVA Brussels Sprl
Postadres: Rue van Eyck 22
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ENV.B.1/FRA/2018/0002 Lot 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Analytische en permanente ondersteuningsdiensten voor de participatie van belanghebbenden.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Low Associates Brussels Sprl (leider van het consortium)
Postadres: Rue de la Science 14
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1040
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arcadis Belgium SA
Postadres: Rue Royale 80
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: IDEA Strategische Economische Consulting
Postadres: Rue Joseph II straat 40
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ENV.B.1/FRA/2018/0002 Lot 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ad-hocactiviteiten en een toolkit voor de participatie van belanghebbenden.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Intrasoft International S.A. (Scope) (leider van het consortium)
Postadres: 2b, rue Nicolas Bové
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Postcode: L-1253
Land: Luxemburg
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Teamwork
Postadres: 8 rue Dahomey
Plaats: Paris
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 75011
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: European Association for Information on Local Development (AEIDL)
Postadres: Chaussée Saint-Pierre 260 B
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1040
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable development (MIO-ECSDE)
Postadres: Kyrristou12
Plaats: Athens
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
Postcode: 10556
Land: Griekenland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Coffey International Development Sp.
Postadres: Ul. Krucza 16/22
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 00526
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: INSPIIRO.ME
Postadres: 89A rue Pafebruch
Plaats: Capellen
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Postcode: 8308
Land: Luxemburg
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder e) van de bijlage bij Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, voor nieuwe diensten of werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken, die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan de oorspronkelijke opdracht is gegund, mits deze diensten of werken overeenstemmen met een basisproject waarvoor de oorspronkelijke opdracht werd gegund na bekendmaking van een aankondiging van een opdracht, onder de in punt 11.4 genoemde voorwaarden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

eventuele opmerkingen in verband met de gunningsprocedure mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1).

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Een dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de periode voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/11/2018