Diensten - 543136-2021

26/10/2021    S208

Italië-Ispra: Raamovereenkomst voor diensten met betrekking tot inspectie, onderhoud, levering en installatie van valbeveiligingsapparatuur

2021/S 208-543136

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 146-384551)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.J — Nuclear Decommissioning and Waste Management, JRC.J.1 — Ispra Operational Nuclear Decommissioning & Waste Management (D&WM)
Postadres: Via Enrico Fermi 2749
Plaats: Ispra (VA)
NUTS-code: ITC41 Varese
Postcode: 21027
Land: Italië
E-mail: JRC-ISPRA-DIR-J-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.R — Support Services (Brussels)
Postadres: Via Enrico Fermi 2749
Plaats: Ispra (VA)
NUTS-code: ITC41 Varese
Postcode: 21027
Land: Italië
E-mail: JRC-ISPRA-DIR-J-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor diensten met betrekking tot inspectie, onderhoud, levering en installatie van valbeveiligingsapparatuur

Referentienummer: JRC/IPR/2021/OP/0605
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50800000 Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht moet periodieke inspectie en correctief onderhoud mogelijk maken van valbeveiligingssystemen en -uitrusting op de standplaats Ispra waarvoor geen toestemming van de fabrikant vereist is (zoals vastgesteld in norm EN 365), de installatie van nieuwe valbeveiligingssystemen en -inrichtingen en andere aanverwante bijbehorende producten die voldoen aan de huidige wetgeving en waarvoor geen toestemming van de fabrikant vereist is voor het uitvoeren van onderhoud en periodieke inspecties.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/10/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 146-384551

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: De termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen of aanvragen
In plaats van:
Datum: 26/10/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 03/11/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen:
In plaats van:
Datum: 29/10/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 05/11/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: