Leveringen - 543336-2018

11/12/2018    S238    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Handschoenen

2018/S 238-543336

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerstvo na vatreshnite raboti
Nationaal identificatienummer: 000695235
Postadres: ul. „6-i septemvri“ No. 29
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Stanka Bakalova
E-mail: int.82@mvr.bg
Telefoon: +359 29824059
Fax: +359 29813010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.mvr.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи
Nationaal identificatienummer: 129010157
Postadres: ул. „Княз Борис I“ № 124
Plaats: София
Postcode: 1301
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Наталия Рашкова
Telefoon: +359 29822274
E-mail: int.82@mvr.bg
Fax: +359 29813010
NUTS-code: BG

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.mvr.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на ръкавици, кожени, за служители на ГДГП, участващи в СПО“ — 2 600 чифта

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18424000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на ръкавици, кожени, за служители на ГДГП, участващи в СПО — 2 600 чифта

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 60 580.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18424000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

град София, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ № 1, централни вещеви складове — МВР

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на ръкавици, кожени, за служители на ГДГП, участващи в СПО — 2 600 чифта

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 580.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 „Укрепване на капацитета свързан с миграционния натиск на външните граници на Р. България”, съфинансирано по фонд "Вътрешна сигурност".

II.2.14)Nadere inlichtingen

Изискване за мостри, описание или снимки на стоките — предмет на доставката, съобразно чл. 32 от ППЗОП.

Съответствието между изискванията на възложителя и предложението за изпълнението на поръчката се доказват с представяне на мостри, протоколи от изпитване на предлаганите изделия и изискваната информация и документи, посочени в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Не се изисква.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Не се изисква.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, през последните 3 години без значение обема, считано от датата на подаване на офертата.

Участникът следва да представи информация в част IV, раздел В „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ в ЕЕДОП за дейностите с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, с посочване на стойности, дати и получатели, изпълнени за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Под идентичен или сходен се разбират дейности по доставка на кожени изделия.

Съответствието с това изискване се доказва със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

2. Участниците да прилагат система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалент, чийто обхват включва дейности, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка. Участниците следва да декларират в ЕЕДОП, в раздел IV, Г „Стандарти за осигуряване на качеството“, че могат да предоставят сертификати, доказващи, че отговарят на стандарта за осигуряване на качеството, с посочване на номера на сертификата, обхвата на дейност и валидност.

Съответствието с това изискване се доказва със заверено копие на сертификат за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалент, чийто обхват включва дейности, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА БСА или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието с обхват на дейност, идентичен или сходен с предмета на поръчката — доставка на кожени изделия.

Доказателствата за съответствие с критериите за подбор по точки 1 и 2 се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях трябва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Eventuele minimumeisen:

1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Участникът следва да притежава валиден сертификат ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват доставка на кожени изделия.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/01/2019
Plaatselijke tijd: 17:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/01/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

ДУССД — МВР, ул. „Княз Борис I“ № 124

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно в оригинал или копие, заверено „вярно с оригинала“ от участника.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е 5 % от стойността му без ДДС и се представя в една от следните форми:

— парична сума, или

— банкова гаранция, или

— застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

2. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 или т. 5, чл. 101, ал. 11 и чл. 107 от ЗОП и по чл. 3, т. 8, без да са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея, както и участник, който в ценовото си предложение е посочил обща стойност без ДДС за изпълнение на поръчката, която надвишава общата прогнозна стойност, посочена в раздел II.1.5) на обявлението, и за допуснати аритметични грешки. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички изисквания на възложителя съгласно техническата спецификация

3. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението, дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. Витоша № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Сектор „Правно-нормативно обслужване“ — ДУССД — МВР
Postadres: ул. „Княз Борис I“ № 124
Plaats: София
Postcode: 1301
Land: Bulgarije
E-mail: int.82@mvr.bg
Telefoon: +359 29822567
Fax: +359 29813010

Internetadres: http://www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/12/2018