Le site web TED est adapté aux formulaires électroniques depuis aujourd’hui, 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour

Marché de travaux - 543393-2021

26/10/2021    S208

Slovensko-Trenčín: Stavebné práce

2021/S 208-543393

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Trenčín
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00312037
Poštová adresa: Mierové námestie 2
Mesto/obec: Trenčín
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 91164
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Daniela Krčová
E-mail: daniela.krcova@trencin.sk
Telefón: +421 326504265
Fax: +421 326504265
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://trencin.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4695
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Plnenie úloh obce ako orgánu samosprávy vrátane preneseného výkonu štátnej správy

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín

Referenčné číslo: MSÚTN-UP-VO/2019/41799/126190
II.1.2)Hlavný kód CPV
45000000 Stavebné práce
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa stavebných prác bežne dostupných na trhu, v rámci ktorej sa budú uskutočňovať realizácie a rekonštrukcie súvislých povrchov miestnych komunikácií v Meste Trenčín, pričom budú obnovované povrchy komunikácií, prípadne chodníkov na dobu trvania max. 4 roky. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

DNS je rozdelený na 2 kategórie stavebných prác:

1. kategória: zákazky do 70.000,00 € bez DPH, ktoré sa týkajú opravy/rekonštrukcie/novostavby dláždených chodníkov a spevnených plôch. Súčasťou zákazky môže byť kladenie dlažby, cestných, chodníkových a záhonových obrubníkov( okrem bezbariérových kasselských), podkladných vrstiev, drobné betonárske a asfaltové práce, okrem súvislého asfaltovania veľkých plôch (špárovanie, zálievky a pod.) vrátane osadenia mestského mobiliáru, osvetlenia (lampy), búracích prác a vyvolaných investícii.

2. kategória: ostatné zákazky, iné ako v kategórii 1., ktoré sa týkajú opravy/rekonštrukcie/novostavby miestnych a účelových komunikácií alebo spevnených plôch vrátane vyvolaných investícií.

Verejný obstarávateľ chce operatívnym zadávaním zákaziek a tým, že stavebné práce rozdelil do dvoch kategórií umožniť účasť aj menším dodávateľom a preto odporúča aj menším dodávateľom, ktorí spĺňajú podmienky účasti v zmysle časti B. týchto podkladov, aby zaslali žiadosť o zaradenie do DNS, aby sa tak mali možnosť uchádzať o vyhlásené zákazky. Len tým dodávateľom, ktorí boli zaregistrovaní v DNS je možné potom zasielať výzvu na predloženie ponuky a teda majú právo na predloženie ponuky, a preto verejný obstarávateľ odporúča dodávateľom, aby doručili žiadosť o zaradenie do DNS do uplynutia lehoty na predkladanie žiadostí uvedenej v týchto súťažných podkladoch. V momente po vyhlásení jednotlivej konkrétnej zákazky sa nezaradení dodávatelia nevedia už uchádzať o vyhlásenú zákazku, avšak po ich zaradení im verejný obstarávateľ bude môcť zaslať výzvu na predloženie ponuky do ďalšej vyhlásenej zákazky. To znamená, že do DNS je možné zasielať žiadosť o zaradenie v priebehu celého jeho trvania, avšak výzvu ku konkrétnej jednotlivej zákazke môže takémuto dodávateľovi verejný obstarávateľ zaslať až po jeho zaradení, a nie je možné dodatočne niekoho zaradiť do už vyhlásenej zákazky.

Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady na každú zákazku zadanú cez DNS.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 4 750 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45233161 Stavebné práce na stavbe chodníkov
45233160 Cestičky a iné spevnené povrchy
45233120 Stavebné práce na výstavbe ciest
45233141 Práce na údržbe ciest
45233200 Rôzne práce vrchnej stavby
45233223 Obnova povrchu vozoviek
45233228 Stavebné práce na zošľachťovaní povrchu
45233229 Práce na údržbe krajníc
45233142 Práce na oprave ciest
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Katastrálne územia tvoriace územie mesta Trenčín, Slovenská republika (k. ú. Trenčín, Opatová, Kubrica, Istebník, Kubrá, Orechové, Hanzlíková, Zlatovce, Záblatie, Trenčianske Biskupice).

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa stavebných prác bežne dostupných na trhu, v rámci ktorej sa budú uskutočňovať realizácie a rekonštrukcie súvislých povrchov miestnych komunikácií v Meste Trenčín, pričom budú obnovované povrchy komunikácií, prípadne chodníkov na dobu trvania max. 4 roky. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

DNS je rozdelený na 2 kategórie stavebných prác:

1. kategória: zákazky do 70.000,00 € bez DPH, ktoré sa týkajú opravy/rekonštrukcie/novostavby dláždených chodníkov a spevnených plôch. Súčasťou zákazky môže byť kladenie dlažby, cestných, chodníkových a záhonových obrubníkov( okrem bezbariérových kasselských), podkladných vrstiev, drobné betonárske a asfaltové práce, okrem súvislého asfaltovania veľkých plôch (špárovanie, zálievky a pod.) vrátane osadenia mestského mobiliáru, osvetlenia (lampy), búracích prác a vyvolaných investícii.

2. kategória: ostatné zákazky, iné ako v kategórii 1., ktoré sa týkajú opravy/rekonštrukcie/novostavby miestnych a účelových komunikácií alebo spevnených plôch vrátane vyvolaných investícií.

Verejný obstarávateľ chce operatívnym zadávaním zákaziek a tým, že stavebné práce rozdelil do dvoch kategórií umožniť účasť aj menším dodávateľom a preto odporúča aj menším dodávateľom, ktorí spĺňajú podmienky účasti v zmysle časti B. týchto podkladov, aby zaslali žiadosť o zaradenie do DNS, aby sa tak mali možnosť uchádzať o vyhlásené zákazky. Len tým dodávateľom, ktorí boli zaregistrovaní v DNS je možné potom zasielať výzvu na predloženie ponuky a teda majú právo na predloženie ponuky, a preto verejný obstarávateľ odporúča dodávateľom, aby doručili žiadosť o zaradenie do DNS do uplynutia lehoty na predkladanie žiadostí uvedenej v týchto súťažných podkladoch. V momente po vyhlásení jednotlivej konkrétnej zákazky sa nezaradení dodávatelia nevedia už uchádzať o vyhlásenú zákazku, avšak po ich zaradení im verejný obstarávateľ bude môcť zaslať výzvu na predloženie ponuky do ďalšej vyhlásenej zákazky. To znamená, že do DNS je možné zasielať žiadosť o zaradenie v priebehu celého jeho trvania, avšak výzvu ku konkrétnej jednotlivej zákazke môže takémuto dodávateľovi verejný obstarávateľ zaslať až po jeho zaradení, a nie je možné dodatočne niekoho zaradiť do už vyhlásenej zákazky.

Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady na každú zákazku zadanú cez DNS.

Konkrétne miesto každého plnenia (uskutočnenia prác bude upresnené v jednotlivej konkrétnej zákazke)

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Záujemca/uchádzač môže predložiť žiadosť o účasť iba do jednej kategórie, ale aj do oboch kategórii, pokiaľ spĺňa podmienky účasti určené verejným obstarávateľom v znení týchto súťažných podkladov.

Uchádzač môže predložiť na každú kategóriu iba jednu žiadosť. Uchádzač nemôže byť v tej istej kategórii zároveň aj členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá žiadosť o účasť(zaradenie). Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

Žiadosť o účasť vyhotovená elektronicky bude obsahovať:

2.2.1 žiadosť o zaradenie, v ktorej budú uvedené identifikačné údaje záujemcu ( v rozsahu, obchodné meno, sídlo, príp. miesto podnikania, IČO, DIČ, zastúpenie, označenie registra, mail, tel. kontakt), meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónny kontakt a e-mailová adresa, prostredníctvom ktorej bude môcť verejný obstarávateľ komunikovať (zhodná s emailovou adresou uvedenou pri registrácii do systému JOSEPHINE) a označenie súťaže (vzor žiadosti nájdete tvorí samostatnú prílohu č. 1 k týmto súťažným podkladom ),

2.2.2 splnomocnenie konať za záujemcu alebo skupinu záujemcov, ak žiadosť o zaradenie podpisuje iná osoba ako štatutárny zástupca,

2.2.3 samostatný list vyhlásenie v prípade, ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov, resp. ak skupina dodávateľov predloží žiadosť o účasť uvedie to vo svojej žiadosti na samostatnom liste, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami všetkých členov skupiny. V tomto liste zároveň určia (splnomocnia) spomedzi seba jedného člena skupiny, s ktorým bude verejný obstarávateľ komunikovať a ktorý bude zastupovať všetkých členov skupiny v celom procese tohto verejného obstarávania, a počas trvania zriadenia DNS. Tento splnomocnený člen skupiny sa zaregistruje v systéme Josephine a predloží žiadosť o účasť za všetkých členov skupiny. Verejný obstarávateľ bude komunikovať prostredníctvom systému Josephine len s určeným členom a nie so všetkými členmi skupiny. Odporúčaný vzor tohto vyhlásenia a plnej moci je uvedený v prílohe k tejto časti podkladov.

2.2.4 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, ktorými záujemca alebo skupina záujemcov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa časti B. Podmienky účasti uchádzačov týchto súťažných podkladov.(predkladá iba tie doklady, kt. sa vyžadujú pre kategóriu do ktorej chce zaradiť)

2.2.5 vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v žiadosti o zaradenie podpísané uchádzačom (v prípade skupiny predložiť za všetkých členov skupiny t.z. za každého samostatne alebo v prípade účasti skupiny je možné predložiť aj jedno vyhlásenie, ale podpísané všetkými členmi skupiny, pokiaľ nedisponuje niektorý člen skupiny dodávateľov plnou mocou na podpísanie žiadosti - v tomto prípade je potrebné túto plnú moc predložiť v žiadosti a to vo forme scanu originálu alebo overenej fotokópie);

Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený, úplný a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom k jednotlivým výzvam na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS od uverejnenia oznámenia až do ukončenia používania dynamického nákupného systému. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty vo formáte pdf. v systéme JOSEPHINE, ako aj súťažné podklady, resp. ich súčasti, ktoré majú zvyčajne uchádzači záujem editovať pri príprave ponuky (napr. JED, výkazy výmer, súťažné podklady, zmluvy) sa budú nachádzať v systéme JOSEPHINE v editovateľnej podobe. Link, kde budú zverejnené všetky dokumenty k DNS ako aj k jednotlivým výzvam na predkladanie ponúk počas celého trvania DNS:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5284/summary

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 204-495614
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Trenčín: Chodníky a komunikácie v Trenčíne miestna časť Juh, stred a západ, povrch asfalt

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
18/10/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: COLAS Slovakia, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31651402
Poštová adresa: Orešianska 3168/7
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 91701
Štát: Slovensko
E-mail: katarina.jurkova@colas-sk.sk
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 165 833.33 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Trenčín: "Chodník Ul. Štefánikova pri Maxe"

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
18/10/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: PEMAL, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 46607871
Poštová adresa: 1075
Mesto/obec: Horná Súča
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 91333
Štát: Slovensko
E-mail: pemal@pemal.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 23 496.76 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v me

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
18/10/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: PEMAL, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 46607871
Poštová adresa: 1075
Mesto/obec: Horná Súča
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 91333
Štát: Slovensko
E-mail: pemal@pemal.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 17 519.62 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Trenčín: Spevnené plochy zo zámkovej dlažby : vjazd ul. Gagarinova, MŠ Niva, stojisko za Perlou

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
27/09/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: PANTHER PB s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 50422189
Poštová adresa: Kpt. Nálepku 563/5
Mesto/obec: Považská Bystrica
Kód NUTS: SK02 Západné Slovensko
PSČ: 01701
Štát: Slovensko
E-mail: bicko@advokatbicko.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 22 410.05 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
21/10/2021