Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από τις 2.11.2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας.

Υπηρεσίες - 543411-2019

18/11/2019    S222

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Μελέτη για τη Μοντελοποίηση της Οικονομίας της ΕΕ ως Οικοσυστήματος Συμβολαίων (Μεθοδολογική Μελέτη)

2019/S 222-543411

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019/S 176-427522)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Ταχ. διεύθυνση: Office MO59 04/21
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Μελέτη για τη Μοντελοποίηση της Οικονομίας της ΕΕ ως Οικοσυστήματος Συμβολαίων (Μεθοδολογική Μελέτη)

Αριθμός αναφοράς: JUST/2019/RCON/PR/JU03/0077
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79300000 Έρευνα αγοράς και οικονομική έρευνα δημοσκοπήσεις και στατιστικές
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Σκοπός της μελέτης είναι να προτείνει καινοτόμες μεθόδους για τη μοντελοποίηση δικτύων συμβάσεων που μοιάζουν με οικοσυστήματα. Ο μελλοντικός ανάδοχος θα πραγματοποιήσει θεωρητική και εμπειρική έρευνα που θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσμετρήσει τον αντίκτυπο των πολιτικών στον τομέα της δικαιοσύνης και των θεμάτων που αφορούν τους καταναλωτές, με έμφαση στις ψηφιακές μορφές ανάθεσης συμβάσεων.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
13/11/2019
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 176-427522

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 03/12/2019
Τοπική ώρα: 12:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 18/02/2020
Τοπική ώρα: 12:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 05/12/2019
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 20/02/2020
Τοπική ώρα: 11:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: