Bygge og anlæg - 543478-2019

18/11/2019    S222    Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Aars: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 222-543478

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aars Boligforening, afd. 55 og afd. 57
Postadresse: Kirkegade 3
By: Aars
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9600
Land: Danmark
Kontaktperson: Brian Larsen
E-mail: bl@aarsbo.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarsbo.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal(TN277886A)
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af totalentreprise - Klokkelyngen etape 1 og 2

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet omfatter opførelsen af i alt 34 familieboliger fordelt på 78 m2 og 95 m2 etplans dobbelthuse med egen have og carport samt 66 m2lejligheder i 2 plan og 100 m2 som 2-plans rækkehuse. Derudover udbydes en option på 20 lejligheder beliggende på samme grund i etape 2. Projektet udbydes i totalentreprise. For nærmere beskrivelse henvises til udbudsmaterialet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Projektet omfatter opførelsen af i alt 34 familieboliger fordelt på 78 m2 og 95 m2 etplans dobbelthuse med egen have og carport samt 66 m2lejligheder i 2 plan og 100 m2 som 2-plans rækkehuse. Derudover udbydes en option på 20 lejligheder beliggende på samme grund i etape 2. Projektet udbydes i totalentreprise. For nærmere beskrivelse henvises til udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 32
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 bedste ansøgere. Ved vurdering heraf vil ordregiver lægge særlig vægt på erfaring med lignende opgaver, bedømt ud fra ansøgers referencer. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering. Ved lignende byggeopgaver menes nybyggeri af almene boliger udført i totalentreprise, der ligner det udbudte projekt i forhold til tæt/lav byggeri både i 1 og 2 plan med vandrette og lodrette lejlighedsskel samt antal boliger.

Endvidere vil ordregiver lægge vægt på at få et blandet konkurrencefelt til opgaven, hvorfor ansøgerfeltet vil blive sammensat af både store og små virksomheder vurderet ud fra økonomiske oplysninger.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på etape 2 omfattende 20 boliger beliggende på samme grund.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Bygherre ønsker at udbyde opgaven i totalentreprise for, at undgå de koordineringsmæssige ydelser samt for at mindske ansvarsgrænseflader i projektet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet:

— Ansøger skal have en gennemsnitlig omsætning på mindst 50 000 000 DKK ekskl. moms i de seneste 3 regnskabsår,

— Ansøger skal have en gennemsnitlig soliditetsgrad (egenkapital /balancesum x 100) på mindst 10% i de seneste 3 regnskabsår,

— Ansøger skal have en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er følgende mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet:

— Ansøger skal have mindst ét referenceprojekt, som indeholder nybyggeri i hoved- eller totalentreprise.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

ABT 18 er gældende med de ændringer og præciseringer, der følger af aftalegrundlaget. Der gælder et særligt krav til sikkerhedsstillelse, idet denne skal stilles på 15% af entreprisesummen inkl. moms, ligesom betalingsfristen er 20 arbejdsdage og acontobetaling finder sted én gang månedligt.

Projektet omfatter almene boliger, totalentreprenøren skal således medvirke til at sikre, at de særlige krav, der gælder ved alment byggeri, overholdes.

Der kræves ingen særlig retlig form. Deltagerne i et eventuelt konsortium eller lignende sammenslutning skal påtage sig solidarisk og direkte hæftelse over for ordregiver. Mindst én af konsortiedeltagerne skal have fuldprokura for konsortiet.

For yderligere se udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/12/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7:

- Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation,

- Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt,

- Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/11/2019