Varer - 543818-2019

18/11/2019    S222

Danmark-Gislev: Diverse medicinske apparater og produkter

2019/S 222-543818

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fællesindkøb Fyn
CVR-nummer: 29188645
Postadresse: Faaborgvej 19
By: Gislev
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5854
Land: Danmark
Kontaktperson: Ghariba Khalaf
E-mail: gkhal@fmk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/117538534.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.indkobfyn.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Faaborg-Midtfyn Kommune
By: Ringe
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: fmk@fmk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmk.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Langeland Kommune
By: Rudkøbing
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: post@langelandkommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.langelandkommune.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Nordfyns Kommune
By: Bogense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: post@nordfynskommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.nordfynskommune.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Nyborg Kommune
By: Nyborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: kommune@nyborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.nyborg.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kerteminde Kommune
By: Kerteminde
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: kommune@kerteminde.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kerteminde.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/117538534.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/117538534.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU-Udbud 2019: Levering af diabeteshjælpemidler

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33190000 Diverse medicinske apparater og produkter
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler levering af diabeteshjælpemidler og er rettet mod bevillinger efter servicelovens bestemmelser samt kommunernes hjemmepleje.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af diabeteshjælpemidler som omfattet af tilbudslisten, på baggrund af bevillinger, samt eventuelt øvrigt indkøb til kommunens enheder.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Tilbudsgiver skal oplyse sin samlede omsætning inden for den udbudte produktgruppe i det seneste afsluttede årsregnskab. Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers omsætning indenfor den udbudte produktgruppe har været minimum 10 000 000 DKK. Dokumentationen skal være attesteret via en revisionserklæring, såfremt Tilbudsgiver ikke har en anden valideret dokumentation.

Har tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et minimumskrav, at tilbudsgiver dokumentere, at tilbudsgiver har den forholdsmæssige fornødne omsætning på 10 000 000 DKK inden for den udbudte produktgruppe via revisionserklæring eller tilsvarende;

2) Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital for det seneste afsluttede årsregnskab. Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver ved afslutningen af det seneste regnskabsår havde en positiv egenkapital på minimum 5 000 000 DKK. Har Tilbudsgiver ikke afsluttet nogen regnskabsår, er det et minimumskrav, at Tilbudsgiver kan dokumentere ved balance fra Tilbudsgivers bogholderi, at Tilbudsgiver har den forholdsmæssige fornødne positive egenkapital på 5 000 000 DKK. Balancen skal være attesteret af en uafhængig revisor;

3) Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Tilbudsgiver skal oplyse sin samlede omsætning inden for den udbudte produktgruppe i det seneste afsluttede årsregnskab. Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers omsætning indenfor den udbudte produktgruppe har været minimum 10 000 000 DKK. Dokumentationen skal være attesteret via en revisionserklæring, såfremt tilbudsgiver ikke har en anden valideret dokumentation.

Har tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et minimumskrav, at tilbudsgiver dokumentere, at tilbudsgiver har den forholdsmæssige fornødne omsætning på 10 000 000 DKK inden for den udbudte produktgruppe via revisionserklæring eller tilsvarende;

2) Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital for det seneste afsluttede årsregnskab. Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver ved afslutningen af det seneste regnskabsår havde en positiv egenkapital på minimum 5 000 000 DKK. Har tilbudsgiver ikke afsluttet nogen regnskabsår, er det et minimumskrav, at tilbudsgiver kan dokumentere ved balance fra tilbudsgivers bogholderi, at tilbudsgiver har den forholdsmæssige fornødne positive egenkapital på 5 000 000 DKK. Balancen skal være attesteret af en uafhængig revisor;

3) Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referenceliste med angivelse af minimum 2 offentlige kunders leverancer med hvem tilbudsgiver har en igangværende aftale, eller en aftale der er afsluttet inden for de sidste 3 år. Med sammenlignelige referencer menes referencer til hvem tilbudsgiver har varetaget levering af samme produkter som produkterne på den udbudte aftale (diabeteshjælpemidler) - til borgere med bevilling efter serviceloven - og hvor volumen på den enkelte aftale over 12 måneder er minimum 2 000 000 DKK.

Tilbudsgiver bedes angive kontaktoplysninger (navn, tlf. nr., e-mail) for hver enkelt reference i ESPD´et.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referenceliste med angivelse af minimum 2 offentlige kunders leverancer med hvem tilbudsgiver har en igangværende aftale, eller en aftale der er afsluttet inden for de sidste 3 år. Med sammenlignelige referencer menes referencer til hvem tilbudsgiver har varetaget levering af samme produkter som produkterne på den udbudte aftale (diabeteshjælpemidler) - til borgere med bevilling efter serviceloven - og hvor volumen på den enkelte aftale over 12 måneder er minimum 2 000 000 DKK.

Tilbudsgiver bedes angive kontaktoplysninger (navn, tlf. nr., e-mail) for hver enkelt reference i ESPD´et.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/12/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

Indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/11/2019