Tjänster - 543825-2018

11/12/2018    S238

Sverige-Torsby: Gatubelysning

2018/S 238-543825

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: TORSBY KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-1777
Postadress: 1,Strategiavd
Ort: Torsby
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 685 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Mats Ågren
E-post: mats.agren@torsby.se
Telefon: +46 560-16067
Fax: +46 560-16055

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.torsby.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/torsby/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=39412
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/torsby/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=39412
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Skötsel och underhåll av gatu- och vägbelysning Torsby Sunne och Hagfors kommuner

Referensnummer: KST2018/871
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34928500 Gatubelysning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser skötsel och underhåll av gatu- och vägbelysning i Sunne, Torsby och Hagfors kommuner (utförandeentreprenad med funktionsansvar)

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34928500 Gatubelysning
50232100 Underhåll av gatubelysning
34928530 Gatulyktor
34928510 Stolpar för gatubelysning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Torsby-, Sunne- och Hagfors kommuner

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Underhåll och service av ca 250vägbelysningsanläggningar och ca 12000 st ljuspunkter

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 20 %
Kvalitetskriterium - Namn: Kompetens / Viktning: 13 %
Pris - Viktning: 67 %
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

12

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 20/01/2019
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 19/06/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 21/01/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Karlstad
Postadress: Box 568
Ort: Karlstad
Postnummer: 651 12
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se
Telefon: +46 54-148500
Fax: +46 54-148530

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/12/2018