Услуги - 543848-2018

11/12/2018    S238    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Мадан: Строителен надзор по време на строителството

2018/S 238-543848

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Мадан
Национален регистрационен номер: 000614984
Пощенски адрес: ул. Обединение № 14
Град: Мадан
код NUTS: BG424 Смолян
Пощенски код: 4900
Държава: България
Лице за контакт: инж. Мартин Моллов — директор на Дирекция Специализирана Администрация
Електронна поща: madanoba@gmail.com
Телефон: +359 30898220
Факс: +359 30898277

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.madan.bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.madan.bg/currentNews-3528-newitem.htm%20

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.madan.bg/currentNews-3528-newitem.htm%20
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: община Мадан
Национален регистрационен номер: 000614984
Пощенски адрес: Общинска администрация — гр. Мадан, ул. Обединение № 14, ет. 2, стая 201 — Канцелария на заместник-кметът
Град: Мадан
Пощенски код: 4900
Държава: България
Лице за контакт: Снежана Филипова
Телефон: +359 30898028
Електронна поща: madanoba@gmail.com
Факс: +359 30898277
код NUTS: BG424 Смолян

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.madan.bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.madan.bg/currentNews-3528-newitem.htm%20

I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Упражняване на Строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан”

II.1.2)Основен CPV код
71521000 Строителен надзор по време на строителството
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Упражняване на Строителен надзор по на строителството по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан", който предвижда изпълнението на:

— ремонт и реконструкция на довеждащ водопровод и разпределителна водопроводна мрежа, изграждане на водоем 175 куб. м в с. Бориново;

— реконстр. и рехаб. на с-ма от довеждащи водопроводи от група извори в м. „Хвойновица“ до съществ. помпена станция (ПС), напорен водопровод от ПС до същ. водоем в с. Букова поляна;

— реконстр. и рехаб. на с-ма от довеждащи водопроводи и от група извори в м. Полене, з-ще на с. Върбина до същест. водоем в мах. „Камберовска“;

— външен водопровод за водоснабд. на с. Чурка и с. Ловци;

— вътрешна водопроводна мрежа в с. Средногорци и вътр. водопр. мрежа на с. Върбина — ІІ етап. В съотв. с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необх. характеристики на всеки обект и пълен обем по обекти са подробно индивидуализирани в Техн. спецификации. При изпълнение се следват изискв. на чл. 168 от ЗУТ.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 56 952.10 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000 Строителен надзор по време на строителството
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG424 Смолян
Основно място на изпълнение:

Територията на община Мадан

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Да упражнява строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан” в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, техническите спецификации, техническата оферта, договора за извършването на възложените СМР и останалите изисквания за изпълнение на договора и въвеждане на обектите в експлоатация, които са както следва:

1) Обект: „Водоснабдяване на с. Бориново — ремонт и реконструкция на довеждащ водопровод и разпределителна водопроводна мрежа, изграждане на водоем 175 куб. м". Строежът е I категория съгласно Разрешение за строеж № 43 от 29.9.2016 г.

2) Обект: „Реконструкция и рехабилитация на система от довеждащи водопроводи от група извори в местността „Хвойневица“ до съществуваща Помпена станция, напорен водопровод от Помпена станция до съществуващ водоем в с. Букова Поляна". Строежът е I категория съгласно Разрешение за строеж № 45 от 29.9.2016 г.

3) Обект: „Реконструкция и рехабилитация на система от довеждащи водопроводи от група извори в местността „Поление“, землище на с. Върбина, община Мадан до съществуващ водоем в махала Камберовска". Строежът е I категория съгласно Разрешение за строеж № 44 от 29.9.2016 г.

4) Обект: „Вътрешна водопроводна мрежа на с. Чурка”. Строежът е II категория съгласно Разрешение за строеж № 47 от 29.9.2016 г.

5) Обект: „Външен водопровод за водоснабдяване на с. Чурка и с. Ловци ". Строежът е I категория съгласно Разрешение за строеж № 48 от 29.9.2016 г.

6) Обект: „Вътрешна водопроводна мрежа на с. Средногорци, община Мадан (ул. Изгрев, ул. П. Р. Славейков и ул. Еделвайс) — вътрешна водопроводна мрежа с. Средногорци”. Строежът е III категория съгласно Разрешение за строеж № 46 от 29.9.2016 г.

7) Обект: „Вътрешна водопроводна мрежа с. Върбина — 2-ри етап“ — с. Върбина“. Строежът е II категория съгласно Разрешение за строеж № 5 от 27.1.2014 г. и Заповед за допълване на разрешение за строеж № Д-5-2 от 30.9.2016 г.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Организация за качествено изпълнение на поръчката / Тежест: 50 %
Цена - Тежест: 50 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 56 952.10 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 21
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Настоящата обществена поръчка се финансира по Договор № 21/07/2/0/00609 от 11.10.2018г. по Мяркя 7 на ПРСР2014-2020г.

II.2.14)Допълнителна информация

Плащанията ще се извършват както следва: авансово плащане в размер на 50 % от стойността на договора, платима в срок от 10 дни, след получено авансово плащане в община Мадан от Държавен фонд „Земеделие“. Окончателно плащане в размер на 50 % от от стойността на договора, платима в срок от 30 дни, след окончателно приемане на обектите, с издаване на разрешение за ползване.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да притежава: валиден лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ал. 185 при условията на чл. 167, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ) или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, а за чуждестранни участници — валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен. Участникът попълва поле 2) от Част IV: „Критерии за подбор“, буква А: Годност от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: заверено копие на валиден лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ал. 185 при условията на чл. 167, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ) или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), а за чуждестранни участници — валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят няма изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците!

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят няма изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците!

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1) Участникът следва да има: опит в изпълнението на поне 1 (една) услуга с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, за последните 3 (три) години, от датата на подаване на офертата, за която участва. За „сходен предмет“ възложителя ще приеме: упражняване на строителен надзор за обекти, които включват изграждане и/или ремонт и/или реконструкция, и/или рехабилитация на водопровод, попадащ в обхвата на минимум 3-та категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. Услугата се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя. Участникът попълва поле 1 б) от раздел В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. Участникът, определен за изпълнител, представя: Списък на изпълнените услуги, идентични или сходни с предмета на обществената поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

2) Участникът трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип. Участникът попълва поле 6 от раздел В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. Участникът, определен за изпълнител, представя:

Списък с имената на инженерно-технически екип, който ще отговаря за изпълнението на поръчката, в който е посочено образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, упоменати в минималните изисквания.

Забележка: При използването на експерти — чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности.

Когато участникът е установен и регистриран извън Република БЪЛГАРИЯ, се представя списък на експертите като притежаваните от тях специалности и правоспособност следва да съответстват на изискуемите или да са еквивалентни, съобразно законодателството на държавата, в която е придобил образователно квалификационната си степен и специалност конкретния експерт. По отношение на ключовите експерти чужденци се прилагат разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО; 2013/55/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в 3-ти държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република БЪЛГАРИЯ, приети с Решение на Министерски съвет № 352/21.5.2015 г.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1) Участникът следва да има: опит в изпълнението на поне 1 (една) услуга с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, за последните 3 години, от датата на подаване на офертата за която участва. За „сходен предмет“, възложителя ще приеме: упражняване на СН за обекти, които вкл. изграждане и/или ремонт, и/или реконструкция, и/или рехабилитация на водопровод, попадащ в обхвата на мин. 3-та кат. съгл. чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. Услугата се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя.

2) Участникът трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип. Инженерно-техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, трябва да отговаря на следните изисквания:

2.1) Ръководител на екипа:

— Квалификация и умения – Висше образование с образователно квалификационна степен „бакалавър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. Област на висше образование в професионално направление „Технически науки” съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.6.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални направления или еквивалентна;

— Да е участвал като ръководител на екип на 1 обект, сходен с предмета на поръчката.

За „сходен предмет“ – упражняване на строителен надзор за обекти, които включват: изграждане и/или ремонт, и/или реконструкция, и/или рехабилитация на водопровод, попадащ в обхвата на минимум 3-та категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ.

2.2) Експерт по част „ВиК“:

— Квалификация и умения – Висше образование с образователно квалификационна степен „бакалавър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. „Строителен инженер“ и/или „инженер“ със специалност „ВиК“ или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност);

— Да е участвал като Експерт по част „ВиК“ на 1 обект, сходен с предмета на поръчката.

За „сходен предмет“ – Упражняване на строителен надзор за обекти, които включват: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция, и/или рехабилитация на водопровод, попадащи в обхвата на минимум 3-та категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ.

2.3) Експерт по част „Геодезия”:

— Квалификация и умения – Да притежава завършено висше с образователно квалификационна степен „бакалавър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. Строителен инженер със специалност „Геодезия“ или еквивалент (или аналогична специалност в случаите, когато образователно квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност);

— Да е участвал като Експерт по част „Геодезия“ на 1 обект, сходен с предмета на поръчката.

За „сходен предмет“ – Упражняване на строителен надзор за обекти, които включват: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция, и/или рехабилитация на водопровод, попадащи в обхвата на минимум 3-та категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ.

2.4) Координатор по безопасност и здраве в строителството:

— Квалификация и умения – Да е правоспособно лице с квалификация техническа правоспособност в областта на безопасното и здравословно изпълнение на строителството, доказано с необходимите диплома и/или лиценз, и/или удостоверение за преминато обучение или еквивалентно, в случаите когато е придобито в чужбина;

— Да има професионален опит в областта на безопасното и здравословно изпълнение на строителството на 1 обект, сходен с предмета на поръчката.

За „сходен предмет“ – Упражняване на функциите на координатор по безопасност и здраве по време на строителство при изграждане и/или ремонт, и/или реконструкция, и/или рехабилитация на водопровод, попадащ в обхвата на минимум 3-та категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП е определена в размер на 1 % от стойността на договора. Гаранцията се предоставя в 1 от следните форми:

— парична сума;

— банкова гаранция;

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията за изпълнение може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на 3-то лице — гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/01/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/01/2019
Местно време: 11:30
Място:

Заседателна зала № 310 на третия етаж на административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес гр. Мадан, ул. Обединение № 14

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

... Продължава от раздел III.1.3

2.5) Експерт по част „ПУСО“:

— Квалификация и умения – Висше образование с образователно квалификационна степен „бакалавър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. Област на висше образование в професионално направление „Технически науки” съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.6.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални направления (нар. ПМС № 125/ 24.6.2002 г.) или еквивалентна;

— Да е участвал като Експерт по част „ПУСО“ на 1 обект, сходен с предмета на поръчката.

За „сходен предмет“ – Упражняване на строителен надзор за обекти, които включват: изграждане и/или ремонт, и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопровод, попадащ в обхвата на минимум 3-та категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ.

Важно!

— 1 техническо лице може да съвместява повече от 1 позиция!

— Участникът да отговаря на изискването на чл. 166, ал. 3 от ЗУТ – „Консултантът не може да сключва договор за строителен надзор за строежи, за които той или наетите от него по трудово правоотношение физически лица, са строители и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон“.

— Предложените от участника лица да са технически правоспособни, съгласно изискванията на Наредба № РД -02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и чл. 167, ал. 1, т. 2 от ЗУТ.

Изисквания за лично състояние на участниците:

1. За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 — 7 и чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС и чл. 69 от ЗПКОПИ.

2. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съотв. с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

3. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители или капацитета на 3-ти лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

4. Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и 3-те лица, ако има такива.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалбите се подават до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва, съгласно сроковете в чл. 197, ал. 1 от ЗОП, а именно в 10-дневен срок от:

1. Изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

2. Получаването на решението за определяне на изпълнител.

3. Получаването на решението за прекратяване на процедурата.

Жалбата по чл. 196, ал. 5 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

В случаите по чл. 197, ал. 1, т. 1 и 8, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в „Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

Жалба може да се подава от всяко заинтересовано лице, кандидат или участник в процедурата.

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на промени в условията по обявената процедура, могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/12/2018