Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 543867-2020

13/11/2020    S222

България-София: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса

2020/S 222-543867

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Национален статистичекси институт
Национален регистрационен номер: 000695146
Пощенски адрес: ул. „Панайот Волов“ № 2
Град: София
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 1038
Държава: България
Лице за контакт: Цветелина Цачева
Електронна поща: tstsacheva@nsi.bg
Телефон: +359 29857613
Факс: +359 29857225
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.nsi.bg/
Адрес на профила на купувача: http://www.nsi.bg/bg/node/11531/
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: статистика

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Национален статистически институт

II.1.2)Основен CPV код
30190000 Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Национален статистически институт“ по рамково споразумение № СПОР-5/2.06.2020 г. на ЦОП.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 18 042.30 BGN
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ — ЦУ на НСИ, всички ОСИ-та и ТСБ-та на НСИ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Национален статистически институт по рамково споразумение № СПОР-5/02.06.2020 г. на ЦОП.

Обществената поръчка е проведена по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 248-612675
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: РД-08-108
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
29/10/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Офис консумативи“ ООД
Национален регистрационен номер: 201417931
Пощенски адрес: ул. „Кукленско шосе“ № 6-а
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4000
Държава: България
Електронна поща: office_pl@okoffice.bg
Телефон: +359 32640177
Факс: +359 32640149
Интернет адрес: www.okoffice.bg
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 18 042.30 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: https://www.cpc.bg/Default.aspx
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/11/2020