Tjenesteydelser - 543881-2018

11/12/2018    S238

Danmark-Greve: Vedligeholdelse af vejbelysning

2018/S 238-543881

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Greve Kommune
CVR-nummer: 44023911
Postadresse: Rådhusholmen 10
By: Greve
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 2670
Land: Danmark
Kontaktperson: Johnny Stahl Hansen
E-mail: jsh@greve.dk
Telefon: +45 43979504
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.greve.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193861
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=226881&B=GREVE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=226881&B=GREVE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af drift af vejbelysning i Greve Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50232100 Vedligeholdelse af vejbelysning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Greve Kommune ønsker at genudbyde drift og vedligeholdelse af Kommunens belysningsanlæg. Det drejer sig om kommunale veje, private fællesveje og 14 boligforeninger. I alt ca. 16 800 lyspunkter, hvoraf ca. 7 000 er LED armaturer. I løbet af kontraktperioden forventes det at moderniseringen af de manglende armaturer til LED vil fortsætte.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 800 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50232100 Vedligeholdelse af vejbelysning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Greve Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Greve Kommune ønsker at genudbyde drift og vedligeholdelse af Kommunens belysningsanlæg. Det drejer sig om kommunale veje, private fællesveje og 14 boligforeninger. I alt ca. 16 800 lyspunkter, hvoraf ca. 7 000 er LED armaturer. I løbet af kontraktperioden forventes det at moderniseringen af de manglende armaturer til LED vil fortsætte.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver skal være særligt opmærksom på, at Kommunens bestemmelser om Sociale og etiske hensyn gælder for udførelsen af disse opgaver. Bestemmelserne fremgår af bilag 5.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal være autoriseret i henhold til Elinstallatørloven.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Skal have en omsætning relateret til drift og vedligehold af vejbelysning for de 3 seneste regnskabsår på minimum 3 000 000 DKK årligt;

2) Skal have en soliditetsgrad i % (egenkapital/aktiver) på minimum 20% i det seneste regnskabsår;

3) Skal være i stand til at få stillet en anfordringsgaranti på 1 000 000 DKK fra pengeinstitut, forsikringsselskab, kautionsselskab eller lignende;

4) Skal have en gyldig produkt- og erhvervsansvarsforsikring, som har en dækningssum på minimum 5 000 000 DKK.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Skal have en omsætning relateret til drift og vedligehold af vejbelysning for de 3 seneste regnskabsår på minimum 3 000 000 DKK årligt;

2) Skal have en soliditetsgrad i % (egenkapital/aktiver) på minimum 20% i det seneste regnskabsår;

3) Skal være i stand til at få stillet en anfordringsgaranti på 1 000 000 DKK fra pengeinstitut, forsikringsselskab, kautionsselskab eller lignende;

4) Skal have en gyldig produkt- og erhvervsansvarsforsikring, som har en dækningssum på minimum 5 000 000 DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

5) Tilbudsgiver skal som et minimum have varetaget drift og vedligeholdelse af belysningsanlæg i 4 kommuner som hoved kontraktholder med kommunen (ikke underleverandør), siden 2013. De 4 opgaver skal være på drift og vedligehold af mindst 3 000 armaturer i 3 år eller mere;

6) Tilbudsgiver skal som minimum have én projektleder/arbejdsleder (som tilbudsgiver forventer skal udføre opgaven), med følgende kompetencer:

- Være elinstallatør / El ingeniør,

- Minimum 5 års erfaring,

- Have gennemført kurset "Vejen som arbejdsplads, Trin II".

7) Tilbudsgiver skal have et kvalitetsledelsessystem KLS, der efterlever retningslinjerne for ISO 9001.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

5) Tilbudsgiver skal som et minimum have varetaget drift og vedligeholdelse af belysningsanlæg i 4 kommuner som hoved kontraktholder med kommunen (ikke underleverandør), siden 2013. De 4 opgaver skal være på drift og vedligehold af mindst 3 000 armaturer i 3 år eller mere;

6) Tilbudsgiver skal som minimum have én projektleder/arbejdsleder (som tilbudsgiver forventer skal udføre opgaven), med følgende kompetencer:

- Være elinstallatør / El ingeniør,

- Minimum 5 års erfaring,

- Have gennemført kurset "Vejen som arbejdsplads, Trin II".

7) Tilbudsgiver skal have et kvalitetsledelsessystem KLS, der efterlever retningslinjerne for ISO 9001.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/01/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/04/2019
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/01/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/12/2018