Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 544460-2020

13/11/2020    S222

Polen-Warschau: Farmaceutische producten

2020/S 222-544460

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 202-488150)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Nationaal identificatienummer: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Postadres: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 02-326
Land: Polen
Contactpersoon: Kamila Pierzchała
E-mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zzpprzymz.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i dostawa leków zawierających substancję czynną pegfilgrastimum, części: 1–2; Znak postępowania: ZZP-177/20

Referentienummer: ZZP-177/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków zawierających substancję leczniczą pegfilgrastimum. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać ważną decyzję refundacyjną.

Wielkość zakupu:

— część 1: 318 840 mg,

— część 2: 171 684 mg.

Zamawiający przewiduje zmianę wielkości przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy tj. dopuszcza się możliwość zmniejszenia zamawianego wolumenu – do 20 % wielkości podstawowego przedmiotu zamówienia, w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb, w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród pacjentów – zmiana ta zależy od wewnętrznych potrzeb Zamawiającego, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zamówienia i pozostawia ją wyłącznie do swojej decyzji. Wykonawca, składając ofertę, przyjmuje do wiadomości możliwość występowania różnych okoliczności wpływających na zmiany zapotrzebowania w zakresie określonym powyżej i akceptuje powyższe.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 202-488150

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki realizacji umowy
In plaats van:

Zgodnie z art. 147 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w dowolnej formie wskazanej w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się na 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Szczegóły dotyczące formy, terminu wpłaty oraz zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone są w Ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Te lezen:

Zgodnie z art. 147 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w dowolnej formie wskazanej w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się na 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Szczegóły dotyczące formy, terminu wpłaty oraz zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone są w Ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 23/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 23/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: