Leveringen - 544460-2020

13/11/2020    S222

Polen-Warschau: Farmaceutische producten

2020/S 222-544460

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 202-488150)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Nationaal identificatienummer: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Postadres: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 02-326
Land: Polen
Contactpersoon: Kamila Pierzchała
E-mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zzpprzymz.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i dostawa leków zawierających substancję czynną pegfilgrastimum, części: 1–2; Znak postępowania: ZZP-177/20

Referentienummer: ZZP-177/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków zawierających substancję leczniczą pegfilgrastimum. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać ważną decyzję refundacyjną.

Wielkość zakupu:

— część 1: 318 840 mg,

— część 2: 171 684 mg.

Zamawiający przewiduje zmianę wielkości przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy tj. dopuszcza się możliwość zmniejszenia zamawianego wolumenu – do 20 % wielkości podstawowego przedmiotu zamówienia, w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb, w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród pacjentów – zmiana ta zależy od wewnętrznych potrzeb Zamawiającego, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zamówienia i pozostawia ją wyłącznie do swojej decyzji. Wykonawca, składając ofertę, przyjmuje do wiadomości możliwość występowania różnych okoliczności wpływających na zmiany zapotrzebowania w zakresie określonym powyżej i akceptuje powyższe.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 202-488150

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki realizacji umowy
In plaats van:

Zgodnie z art. 147 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w dowolnej formie wskazanej w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się na 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Szczegóły dotyczące formy, terminu wpłaty oraz zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone są w Ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Te lezen:

Zgodnie z art. 147 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w dowolnej formie wskazanej w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się na 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Szczegóły dotyczące formy, terminu wpłaty oraz zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone są w Ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 23/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 23/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: