Paslaugos - 544576-2019

Submission deadline has been amended by:  579944-2019
18/11/2019    S222

Polska-Białystok: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2019/S 222-544576

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Białystok
Krajowy numer identyfikacyjny: PL343
Adres pocztowy: ul. Słonimska 1
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Aleksandrowicz, Anna Biendzio
E-mail: zzp@um.bialystok.pl
Tel.: +48 858696280
Faks: +48 858696249

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.bialystok.pl

Adres profilu nabywcy: www.bialystok.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.bialystok.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Gospodarki Komunalnej
Adres pocztowy: Bitwy Białostockiej 2/2
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-103
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Szkiłądź
E-mail: dgk@um.bialystok.pl
Tel.: +48 858696400
Faks: +48 858696529

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.bialystok.pl

Adres profilu nabywcy: www.bialystok.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Konserwacja rowów, cieków i zbiorników wodnych oraz rzeki Białej na odcinkach wskazanych w decyzjach administracyjnych na terenie miasta Białegostoku

Numer referencyjny: DGK-IV.271.65.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

1) konserwacji rowów, cieków i zbiorników wodnych oraz rzeki Białej na odcinkach wskazanych w decyzjach administracyjnych na terenie miasta Białegostoku w Sektorze I;

2) konserwacji rowów, cieków i zbiorników wodnych na terenie miasta Białegostoku w Sektorze II

— według mapy stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Szczegółowy opis zamówienia określono w rozdz. III SIWZ.

Uwaga: Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) rozliczanych miesięcznymi cenami ryczałtowymi wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców. Obowiązki w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 681 241.60 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Konserwacja rowów, cieków i zbiorników wodnych oraz rzeki Białej na odcinkach wskazanych w decyzjach administracyjnych na terenie miasta Białegostoku w Sektorze I

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na konserwacji rowów, cieków i zbiorników wodnych oraz rzeki Białej na odcinkach wskazanych w decyzjach administracyjnych na terenie miasta Białegostoku w Sektorze I, według mapy stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Szczegółowy opis zamówienia określono w rozdz. III SIWZ.

Uwaga: Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) rozliczanych miesięczną ceną ryczałtową wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców. Obowiązki w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 822 813.56 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 12 500,00 PLN.

2. Zamawiający przewiduje możliwość stosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

3. Termin z sekcji IV.2.6 liczy się zgodnie z art. 114 Kc – miesiąc liczy się za 30 dni.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Konserwacja rowów, cieków i zbiorników wodnych na terenie miasta Białegostoku w Sektorze II

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na konserwacji rowów, cieków i zbiorników wodnych na terenie miasta Białegostoku w Sektorze II, według mapy stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Szczegółowy opis zamówienia określono w rozdz. III SIWZ.

Uwaga: Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) rozliczanych miesięczną ceną ryczałtową wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców. Obowiązki w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 858 428.04 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 13 000,00 PLN.

2. Zamawiający przewiduje możliwość stosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

3. Termin z sekcji IV.2.6 liczy się zgodnie z art. 114 Kc – miesiąc liczy się za 30 dni.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca powinien złożyć (dot. oferty najwyżej ocenionej):

1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (na lub wg Załącznika nr 4 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg Załącznika nr 5 do SIWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać (dotyczy części I i II):

a) wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – usługi lub usług polegających na utrzymaniu urządzeń wodnych lub innych pracach konserwacyjnych dotyczących rowów lub cieków lub rzek lub zbiorników wodnych na łączną sumę co najmniej 100 000,00 PLN brutto;

b) co najmniej 1 osobę skierowaną do realizacji zamówienia, która będzie nadzorowała prace, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne w specjalizacji budownictwo hydrotechniczne lub melioracje.

Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania doświadczenia, podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku walut już nieobowiązujących Zamawiający przyjmie kurs NBP z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty.

Zastrzeżenie:

1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w lit. a) zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum spełni postawiony warunek w wymaganym zakresie (zapis stosuje się odpowiednio do innych podmiotów);

2) doświadczenie Wykonawcy będzie uznawane, gdy Wykonawca wskaże usługi zakończone.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

I. Zgodnie z projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II. Informacja dotycząca zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dotychczasowemu Wykonawcy usług o takim samym zakresie jak zamówienie podstawowe:

1) część I – zgodnie z rozdz. III SIWZ w zakresie części I;

2) część II – zgodnie z rozdz. III SIWZ w zakresie części II.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w pkt 1, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, do kwoty:

1) część I – 189 880,05 PLN netto;

2) część II – 198 098,78 PLN netto.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień w całym lub częściowym zakresie określonym w pkt 1.

4. Zamówienie zostanie udzielone z uwzględnieniem warunków określonych w projekcie umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie dotyczącym części I i II.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/12/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/12/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, sala nr 10, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

IV kwartał 2021 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Podstawy wykluczenia:

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5–8 ustawy Pzp.

II. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa (do oferty):

1. jednolity europejski dokument zamówienia /ESPD (zwany dalej „JEDZ”) – na lub wg Załącznika nr 3 do SIWZ. Dokument należy wypełnić zgodnie z instrukcją, która znajduje na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, zakładka: Repozytorium wiedzy/Jednolity europejski dokument zamówienia.

Formularz wstępnie przygotowany przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania w formie elektronicznej (w formacie .xml – do zaimportowania w serwisie ESPD) jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.

Uwaga: W części IV JEDZ (Kryteria kwalifikacji) Wykonawca może wypełnić wyłącznie sekcję α (ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji).

2. JEDZ dotyczący innych podmiotów – jeżeli dotyczy.

3. Dokumenty, w szczególności zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o których mowa w rozdz. XI pkt 2 ppkt 2 SIWZ – jeżeli dotyczy.

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (dot. oferty najwyżej ocenionej)

1. Wykonawca składa dokumenty wymienione w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1–9 SIWZ.

2. Dokumenty podmiotów zagranicznych i Wykonawców mających siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP – określa rozporządzenie wykonawcze do ustawy Pzp (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.).

3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1–9. Zapisy w pkt 2 stosuje się odpowiednio.

IV. Inne dokumenty:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału:

1) JEDZ, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SIWZ, oraz oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1–9 SIWZ – składa każdy z Wykonawców;

2) dokumenty, o których mowa w rozdz. IX SIWZ – składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku określonego w rozdz. V SIWZ.

2. W przypadku, gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest złożyć (do oferty):

1) JEDZ dotyczący innych podmiotów, o którym mowa w rozdz. VII pkt 2 SIWZ;

2) dokumenty (w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – na lub wg Załącznika nr 6 do SIWZ), które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3. Wykonawca (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy Wykonawca), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu – Załącznik nr 7 do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

2. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180–198 ustawy.

1) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

2) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

3) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu; domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

4) terminy wniesienia odwołania:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) wobec czynności innych, niż określone w lit. a i lit. b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

d) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

3. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI rozdziału 2 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Szczegółowe zasady wnoszenia skargi - zgodnie z przepisami art. 198a–198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/11/2019