Leveringen - 545487-2018

12/12/2018    S239    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Mytilini: Laserprinters

2018/S 239-545487

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eidikos Logariasmos Kondylion Ereynas Panepistimioy Aigaioy
Postadres: Lofos Panepistimioy
Plaats: Mytilini
NUTS-code: EL411 Λέσβος, Λήμνος
Postcode: 811 00
Land: Griekenland
Contactpersoon: Eleni Kotsaloy
E-mail: elen@aegean.gr
Telefoon: +30 2251036736
Fax: +30 2251036709

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ru.aegean.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.promitheus.gov.gr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Διακήρυξη σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού σχεδιασμού και κατασκευής έξυπνων συσκευών, με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., άνω των ορίων, με συστημικό αριθμό 65819.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30232110 Laserprinters
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει διεθνή, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, προμήθειας εξοπλισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1, Προμήθεια Εξοπλισμού: «Σχεδιασμός και κατασκευή ασφαλών έξυπνων συσκευών, για τη διατήρηση της υλικής πολιτισμικής κληρονομιάς» της Πράξης: «Σχεδιασμός και κατασκευή ασφαλών έξυπνων συσκευών, για τη διατήρηση της υλικής πολιτισμικής κληρονομιάς». Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), έχει λάβει κωδικό MIS 5021499 και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε..

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 153 225.81 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Εκτυπωτές τρισδιάσταστης εκτύπωσης, αισθητήρες και καταγραφείς.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31712000 Micro-elektronische machines en toestellen en microsystemen
31644000 Diverse datarecorders
38300000 Instrumenten voor metingen
31170000 Transformatoren
44512000 Divers handgereedschap
38550000 Meters
30232110 Laserprinters
30231000 Computerschermen en -consoles
38651600 Digitale fototoestellen
38510000 Microscopen
48000000 Software en informatiesystemen
38341600 Stralingsmonitoren
38342100 Oscillografen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL411 Λέσβος, Λήμνος
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.1 Πλήρες πακέτο μικροϋπολογιστή χαμηλού όγκου/κατανάλωσης - Τύπος 1 31712000-0 τεμάχιο 30

1.2 Πλήρες πακέτο μικροϋπολογιστή χαμηλού όγκου/κατανάλωσης - Τύπος 2 31712000-0 τεμάχιο 30

1.3 Συσκευή εκμάθησης αισθητήρων συμβατό με το είδος Α/Α 1.1 31644000-2 τεμάχιο 20

1.4 Πλήρης πακέτο εξαρτημάτων συμβατό με τα είδη Α/Α 1.1 και Α/Α 1.2 31644000-2 τεμάχιο 30

1.5 Σταθμός κόλλησης και αποκόλλησης 38300000-8 τεμάχιο 1

1.6 Λουξόμετρο 38300000-8 τεμάχιο 2

1.7 Θερμόμετρο υπερύθρων 38300000-8 τεμάχιο 2

1.8 Τροφοδοτικό πάγκου 3 καναλιών 31170000-8 τεμάχιο 1

1.9 Σετ εργαλείων δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας και κατσαβίδι μπαταρίας 44512000-2 τεμάχιο 2

1.10 Φορητό εργαλείο μέτρησης απόστασης laser 38550000-5 τεμάχιο 2

1.11 Τρισδιάστατος εκτυπωτής Fused Deposition Modelling (FDM) 30232110-8 τεμάχιο 5

1.12 Τρισδιάστατος εκτυπωτής τεχνολογίας multicolor 30232110-8 τεμάχιο 5

1.13 Πακέτο μικροελεγκτή με αισθητήρες τεμάχιο 20

1.14 Πακέτο αισθητήρων συμβατό με τα είδη Α/Α 1.1 και Α/Α 1.2 31644000-2 τεμάχιο 40

1.15 Μηχανή χαράγματος / κοπής 31644000-2 τεμάχιο 1

1.16 Οθόνη αφής συμβατή με το είδος Α/Α 1.1 και Α/Α1.2 30231000-7 τεμάχιο 30

1.17 Κάμερα συμβατή με το είδος Α/Α 1.1 και Α/Α 1.2 38651600-9 τεμάχιο 30

1.18 Πακέτο υλικών συμβατό με το είδος Α/Α 1.1 και Α/Α 1.2 31644000-2 τεμάχιο 10

1.19 Πλακέτα επέκτασης για επικοινωνία του μικροϋπολογιστή με GSM / GPRS 31644000-2 τεμάχιο 50

1.20 Κάμερα νυκτός συμβατή με το είδος Α/Α 1.1 και Α/Α 1.2 38651600-9 τεμάχιο 41

1.21 Ψηφιακό μικροσκόπιο με σύνδεση σε Η/Υ μέσω USB 38510000-3 τεμάχιο 4

1.22 Λογισμικό συμβατό με τους καταγραφείς 48000000-8 τεμάχιο 1

1.23 Φορητή συσκευή καταγραφής θερμοκρασίας και υγρασίας - τύπος 1 31644000-2 τεμάχιο 1

1.24 Φορητή συσκευή καταγραφής θερμοκρασίας και υγρασίας - τύπος 2 31644000-2 τεμάχιο 1

1.25 Φορητή συσκευή καταγραφής θερμοκρασίας και υγρασίας - τύπος 3 31644000-2 τεμάχιο 1

1.26 Φορητή συσκευή καταγραφής θερμοκρασίας και υγρασίας - τύπος 4 31644000-2 τεμάχιο 1

1.27 Συσκευή καταγραφής ακτινοβολίας - Τύπος 1 38341600-3 τεμάχιο 1

1.28 Συσκευή καταγραφής ακτινοβολίας - Τύπος 2 38341600-3 τεμάχιο 1

1.29 Ψηφιακό πολύμετρο εργαστηρίου 38300000-8 τεμάχιο 3

1.30 Ψηφιακός παλμογράφος 38342100-5 τεμάχιο 1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 120.96 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1) η αναθέτουσα αρχή διατηρεί μονομερώς, το δικαίωμα παράτασης του χρονοδιαγράμματος·

2) το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης δύναται να παραταθεί, μετά από αίτημα του αναδόχου και σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής, χωρίς αύξηση του τιμήματος·

3) ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) με βάση την απόφαση ένταξης με αριθ. πρωτ. 1401/28.06.2018 (ΑΔΑ: 6Τ4Β7ΛΩ-ΦΝΧ) της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 5021499 και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
30214000 Werkstations
30231000 Computerschermen en -consoles
30237410 Computermuis
38341600 Stralingsmonitoren
38300000 Instrumenten voor metingen
32250000 Mobiele telefoons
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL411 Λέσβος, Λήμνος
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2.1 Φορητός Η/Υ - Τύπος 1 30213100-6 τεμάχιο 2

2.2 Φορητός Η/Υ - Τύπος 2 30213100-6 τεμάχιο 1

2.3 Φορητός Η/Υ - Τύπος 3 30213100-6 τεμάχιο 6

2.4 Σταθερός Η/Υ 30214000-2 τεμάχιο 10

2.5 Οθόνη Η/Υ 30231000-7 τεμάχιο 15

2.6 Ποντίκι Η/Υ 30237410-6 τεμάχιο 10

2.7 Δικτυακός εξοπλισμός 38341600-3 τεμάχιο 1

2.8 Δικτυακός εξοπλισμός Αποθηκεύσης 38300000-8 τεμάχιο 1

2.9 Κινητή συσκευή - Τύπος 1 32250000-0 τεμάχιο 1

2.10 Κινητή συσκευή - Τύπος 2 32250000-0 τεμάχιο 1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 47 459.67 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1) η αναθέτουσα αρχή διατηρεί μονομερώς, το δικαίωμα παράτασης του χρονοδιαγράμματος·

2) το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης δύναται να παραταθεί, μετά από αίτημα του αναδόχου και σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής, χωρίς αύξηση του τιμήματος·

3) ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) με βάση την απόφαση ένταξης με αριθ. πρωτ. 1401/28.06.2018 (ΑΔΑ: 6Τ4Β7ΛΩ-ΦΝΧ) της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 5021499 και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Έξυπνη οθόνη και λογισμικό στερεοσκοπικής απεικόνισης.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231300 Beeldschermen
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL411 Λέσβος, Λήμνος
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

3.1 Διαδραστική έξυπνη οθόνη για τρισδιάσταστη (στερεοσκοπική) απεικόνιση (με λογισμικό) 30231300-0, 48000000-8 τεμάχιο 1.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 646.16 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1) η αναθέτουσα αρχή διατηρεί μονομερώς, το δικαίωμα παράτασης του χρονοδιαγράμματος·

2) το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης δύναται να παραταθεί, μετά από αίτημα του αναδόχου και σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής, χωρίς αύξηση του τιμήματος·

3) ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) με βάση την απόφαση ένταξης με αριθ. πρωτ. 1401/28.06.2018 (ΑΔΑ: 6Τ4Β7ΛΩ-ΦΝΧ) της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 5021499 και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 10 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/01/2019
Plaatselijke tijd: 09:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο Κεράνης
Plaats: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229

Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο Κεράνης
Plaats: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229

Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο Κεράνης
Plaats: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229

Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/12/2018