Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 545705-2020

13/11/2020    S222

България-Силистра: Пощенски услуги, свързани с писма

2020/S 222-545705

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: РЗИ
Национален регистрационен номер: 176031978
Пощенски адрес: ул. „Петър Мутафчиев“ № 82
Град: Силистра
код NUTS: BG325 Силистра
Пощенски код: 7500
Държава: България
Лице за контакт: Иванка Ангелова
Електронна поща: apfso@rzi-silistra.com
Телефон: +359 0888001396
Факс: +359 086816148
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://rzi-silistra.com/RIOKOZ/home.nsf/pages/bg/home?OpenDocument
Адрес на профила на купувача: http://rzi-silistra.com/RIOKOZ/home.nsf/pages/bg/NT0000568E?OpenDocument
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на РЗИ — Силистра

II.1.2)Основен CPV код
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Извършване на пощенски услуги в страната

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 10 293.00 BGN
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG325 Силистра
Основно място на изпълнение:

гр. Силистра, ул. „Петър Мутафчиев“ № 82, сградата на РЗИ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на пощенски услуги в страната

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: цена / Тежест: 100
Цена - Тежест: 100
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 123-300794
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: РД-06-27
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
03/11/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Стар Пост
Национален регистрационен номер: 175157550
Пощенски адрес: бул. „Черни връх“ № 73
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: vallkov@starpost.info
Телефон: +359 0887444444
Факс: +359 0887444444
Интернет адрес: http://www.starpost.info
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 12 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 10 293.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/11/2020