Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 545735-2020

13/11/2020    S222

България-София: Услуги по разработване на софтуер

2020/S 222-545735

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Комисия за регулиране на съобщенията
Национален регистрационен номер: 121747864
Пощенски адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6
Град: София
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Стефка Добрева
Електронна поща: sdobreva@crc.bg
Телефон: +359 29492939
Факс: +359 29492939
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.crc.bg
Адрес на профила на купувача: https://crc.bg/bg/statii/1883/dokumentaciq-za-uchastie-v-otkrita-procedura-s-predmet-izgrazhdane-na-mehanizym-za-izmervane-i-nabljudenie-na-parametrite-za-kachestvo-na-uslugata-za-dostyp-do-internet
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет

II.1.2)Основен CPV код
72262000 Услуги по разработване на софтуер
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящото възлагане е обособена позиция 1 от обществената поръчка, която се явява дейност 1 „Изграждане на механизъм за наблюдение на параметрите за качество на услугата достъп до интернет“ от проекта на КРС „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, който ще бъде реализиран финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) — процедура BG05SFOP001-1.010. В изпълнение на предмета на настоящата поръчка следва да се изгради механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет (УДИ), да се реализира публична електронна услуга за извършване на измервания, вътрешна електронна административна услуга (ЕАУ) за предоставяне на справки от измерванията за качество на услугите и справки за регулаторните нужди на КРС.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 161 500.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72262000 Услуги по разработване на софтуер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на възлагане е обособена позиция 1 от обществената поръчка, която се явява дейност 1 „Изграждане на механизъм за наблюдение на параметрите за качество на услугата достъп до интернет“ от проекта на КРС „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, който ще бъде финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) — процедура BG05SFOP001-1.010. В изпълнение на предмета на настоящата поръчка следва да се изгради механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет (УДИ), да се реализира публична електронна услуга за извършване на измервания, вътрешна електронна административна услуга (ЕАУ) за предоставяне на справки от измерванията за качество на услугите и справки за регулаторните нужди на КРС.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Техническо предложение / Тежест: 60 %
Цена - Тежест: 40 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

„Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“ по ОПДУ.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 113-274567
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 03-08-62
Наименование:

Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
15/10/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Инфосистемс Интернешънъл“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 203773538
Пощенски адрес: р-н „Лозенец“, бул. „Никола Й. Вапцаров“ № 53 Б, Мандарин офис, център, партер
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: office@infosys.bg
Телефон: +359 29676799
Факс: +359 29676799
Интернет адрес: www.infosys.bg
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 162 500.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 161 500.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356222
Факс: +359 29356222
Интернет адрес: www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/11/2020