Diensten - 545811-2020

13/11/2020    S222

Frankrijk-Straatsburg: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2020/S 222-545811

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SERS
Postadres: Département du Bas-Rhin S/C SERS, 10 rue Oberlin, BP 50011
Plaats: Strasbourg
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
Postcode: 67000
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Eric Fullenwarth directeur général
E-mail: sers@sers.eu
Telefoon: +33 388378888
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.sers.eu
Adres van het kopersprofiel: http://www.sers.eu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rénovation de l'enveloppe des bâtiments et mise en accessibilité du collège Leclerc à Schiltigheim — mission d'ordonnancement — pilotage — coordination (OPC)

Referentienummer: 6822
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Rénovation de l'enveloppe des bâtiments et mise en accessibilité du collège Leclerc à Schiltigheim — mission d'ordonnancement — pilotage — coordination (OPC).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 43 914.60 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rénovation de l'enveloppe des bâtiments et mise en accessibilité du collège Leclerc à Schiltigheim — mission d'ordonnancement — pilotage — coordination (OPC).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: qualité de la méthodologie / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: nombre et répartition des heures et du type de personnel affecté à la mission / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: importance et qualité des moyens personnels et logistiques affectés à la mission / Weging: 15
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 105-254129
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20-052
Benaming:

Mission d'ordonnancement — pilotage — coordination

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: C2BI
Postadres: 20 avenue de Neuhof
Plaats: Strasbourg
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
Postcode: 67100
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 43 914.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Strasbourg
Postadres: 31 avenue de la Paix, BP 1038/F
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67070
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Telefoon: +33 388212323
Fax: +33 388364466
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Les recours peuvent être introduits sur le fondement:

— soit de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, jusqu'à la signature du contrat (référé précontractuel),

— soit de l'article L. 551-13 du code de justice administrative dans les conditions de délais de l'article R. 551-7 dudit code (référé contractuel),

— soit de l'article R. 421-1 du même code, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet de la candidature ou de l'offre (recours pour excès de pouvoir),

— soit de la jurisprudence du Conseil d'État du 04 avril 2014 («Département du Tarn-et-Garonne», no 358994), dans un délai de deux mois à compter de la publicité de la signature du contrat.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/11/2020